مقالات سال 2020

English language professors’ experiences in using social media network Telegram in their classes: a critical hermeneutic study in the context of Iran

Qualitative Research Journal

مقالات سال 2019

روایت معلمان ابتدایی از اجرای ارزشیابی توصیفی: تحقیق کیفی

مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي

روایت معلمان ابتدایی از اجرای ارزشیابی توصیفی: تحقیق کیفی

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

بررسي رابطه باورهاي خودكارآمدي و تدريس خلاقانه استادان در دانشكده پرستاري و مامايي مشهد

پژوهش در آموزش علوم پزشکی

مقالات سال 2018

The Educational Quality of General Medicine’s Morning Reports of Mashhad’s Teaching Hospitals

Future of Medical Education Journal

دیدکاه دستیاران گروه اطفال در مورد نقش حضور متخصصان مقیم

مديريت اطلاعات سلامت

مقالات سال 2016

طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزشهای عمومی (ابتدايی و متوسطه اول)

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

بررسی و ارزیابی برنامه درسی پنهان گروه کودکان مورد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

توسعه آموزش در علوم پزشكي زنجان

مقالات سال 2015

جایگاه پرورش هوش های چندگانه در مجله کمک آموزشی رشد

پژوهش هاي آموزش و يادگيري

نظریه زمینه ای تدریس خلاق: رویکردی فرهنگی به تدریس در آموزش عالی

ابتكار و خلاقيت در علوم انساني

Evaluation of the Effect of Short Message Service on Teaching Key Points in Pediatrics (ISC)

Future of Medical Education Journal

کیفیت تدریس خلاق بر اساس تجربه دانشجویان پرستاری

مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت

Selecting the patients for morning report sessions: case-based vs. conventional method

electronic physician

مقالات سال 2014

پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن

مطالعات برنامه ريزي آموزشي

عوامل فرهنگی مؤثر برتدريس خلاق از ديدگاه اساتيد دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (isc)

پژوهش در برنامه ريزي درسي

مقالات سال 2013

وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (isc)

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

مقالات سال 2020

تامین مالی آموزش عالی در اقتصاد اسلامی:پژوهشی کیفی در باب نقش و جایگاه وقف

سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی ، 2020-02-13

مقالات سال 2017

دیدگاه معلمان دوره ابتدایی در مورد تغییر محتوای کتب درسی

روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت ، 2017-12-21

مقایسه تربیت شهروندی در عصر جهانی شدن

روانشناسی، مشاوره تعلیم و تربیت ، 2017-12-21

بررسی جایگاه وقف در تامین مالی دانشگاه‌های دولتی

تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی ، 2017-12-07

نقش مدارس هوشمند در آموزش

مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی ، 2017-11-30

بررسی تاثیر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت دانش آموزان

تحقیقات علمی جهان در مدیریت حسابداری حقوق و علوم اجتماعی ، 2017-11-23

بررسی چالش ها و راهبردهای نظام تعلیم و تربیت در عصر جهانی شدن

پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ، 2017-11-16

دانش تفکر سیستمی در یک نظام اموزشی

پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ، 2017-11-16

بررسی میزان اگاهی دستیاران گروه کودکان از مول

بررسی وارزیابی برنامه درسی پنهان گروه بیماری