مقالات سال 2021

مکان يابي نيروگاههای بادی در استان سمنان با استفاده از روشAHP

علوم و تکنولوژی محیط زیست

برآورد تغییرات دماي سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و الگوریتم هاي تک پنجره، تک کانال و پلانک (مطالعه موردي دشت بجنورد)

پژوهش های محیط زیست

بررسي پتانسيل هاي زيست اقليمي جهت توسعه توريسم (مطالعه موردی : نیشابور)

علوم و تکنولوژی محیط زیست

Modeling of relative humidity trends in Iran

Modeling Earth Systems and Environment

Investigating the inter-annual precipitation changes of Iran

Journal of Water and Climate Change

پهنه بندی و ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های عامل اطمینان، تراکم سطح و هیبریدی قضیه بیز(مطالعه موردی: حوضه بقیع ، نیشابور)

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی

پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر اراضی انسان ساخت با استفاده از مدل CA-Markov مطالعه موردی (حوضه آبریز دشت بجنورد)

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی

Evaluation of the Effect of Geographical Parameters on the formation of the Land Surface Temperature by applying OLS and GWR, A Case study Shiraz City, Iran

Urban Climate

رزیابی تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهوارهای و الگوریتم سبال (مطالعۀ موردی: شرق استان آذربایجان شرقی)

اکوهیدرولوژی

مقالات سال 2020

پیش بینی‌اثر‌تغییر‌اقلیم‌بر‌دبی‌ماهانه‌رودخانه‌کارون‌با‌ بکار ‌گیری‌مدلهای‌ چندگانه‌خطی

نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

اثرات تغییر اقلیم بر میزان ریسک تنش سرما در الگوی پاییزه کشت سیب زمینی(مطالعه موردی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان کرمان

مجله مخاطرات محیط طبیعی

مدلسازی روابط فضايی بارش- ارتفاع در شمال شرق کشور با استفاده از مدل GWR

علوم و تکنولوژی محیط زیست

نقش تغییرات كاربری اراضی بر فرم فضایی جزایر حرارتی در شهر مشهد

برنامه ریزی توسعه کالبدی

مقالات سال 2019

ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی مناطق ۳۱گانهی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست ()۳۸۹۱-۶۱۳۲

اندیشه جغرافیایی

مکانیابی جزایر حرارتی و انطباق آن با تصاویر ماهواره‌ای بر اساس مدل تاپسیس در شهر مشهد

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

واکاوی آماری امواج گرمایی زابل

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

بررسی پدیده گردوغبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری CHAIDو CRT

پژوهش های محیط زیست

شناسایی الگوهاي باران زاي غرب ایران

آمایش جغرافیایی فضا

ارزیابی شاخص های رطوبتی از دیدگاه اقلیم کشاورزی درشمال شرق ایران

سامانه سطوح آبگیر باران

بررسی توزیع مکانی و زمانی گردوغبار در ایران

پژوهش های محیط زیست

برآورد میزان تبخیر و تعرق در استان فارس با استفاده از شاخصهای تجربی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

مقالات سال 2018

ارزیابی خودهمبستگی زمانی مکانی بارش استان سمنان با رویکرد - آمار فضایی

علوم و مهندسی محیط زیست

تحلیل همدیدی بارشها فریه در استان خراسان شمالی

سامانه سطوح آبگیر باران

اولویت بندی عوامل موثر جهت احداث نیروگاه بادی با استفاده از مقایسه های تطبیقی TOPSIS ،AHPو ( Maximinمطالعه موردی: شهرستان سبزوار)

هوزان دو ماهنامه تخصصی محیط زیست

بررسي تغييرات كمي و كيفي پوشش گياهي با استفاده از تصاوير ماهوارهاي و ارتباط آن با پارامترهاي اقليمي (مطالعه موردي: شهرستان بجنورد)

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

مقایسه و پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بجنورد طی دوره های خشکسالی و ترسالی با استفاده از شاخص های SPI RAI PN

اکو هیدرولوژی

ASSESSMENT ON BENEFITS OF ENVIRONMENTAL-ECONOMIC WASTE RECYCLINGIN MASHHAD DURING 2013-2015

International Journal of Current Research

بررسي روند پارامترهاي اقليمي در شهر مشهد با استفاده از آزمون آماري در بازه زماني (١٩٩٠-٢٠١٧)

تحقیقات جدید در علوم انسانی

بررسي تغييرات كمي وكيفي پوشش گياهي و ارتباط آن با دماي سطح زمين با استفاده سنجش از دور (مطالعه موردي: شهرستان راز وجرگلان ومانه سملقان)

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

واکاوی تغییرات نیازهای درجه روز گرمایشی تحت شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

مقالات سال 2017

Examining The Evolution Of The Khuzestan Urban Population Using The Urban Primacy Indexes

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH

شاخص گردشگری TCI و کاربرد آن در گردشگری استان سیستان و بلوچستان

فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری

تحلیلی بر ساختار هٌطقِای جَ در زهاى رخذاد بارش برف سٌگیي در استاى کرهاى

سامانه هاي سطوح آبگير باران

مدل‌سازی عرصه‌های حسّاس به وقوع زمین لغزش و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع آن با استفاده از مدل آنتروپی شانون (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)

جغرافیا

بررسی پراکنش الگوهای پربارش و کم بارش شمال غرب کشور

سامانه هاي سطوح آبگير باران

The Phenological Stages of Apple Tree in the North Eastern of Iran

Computational Water, Energy, and Environmental Engineering

تحلیلیبر شرایط زیست اقلیمی و درجه روزهای نیاز گرمایشی و سرمایشی شهر اسلام آباد غرب

جغرافيا و برنامه ريزي

بازنمایی تغییرپذیری دما در استان فارس با استفاده از آمار فضایی

تحقيقات جغرافيايي

مقالات سال 2016

تحلیلی بر ساختار هٌطقِای جَ در زهاى رخذاد بارش برف سٌگیي در استاى کرهاى

سامانه هاي سطوح آبگير باران

An Investigation of the Inter-Annual Wind Changes In Iran

International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology

تحلیلی بر شرایط زیست اقلیمی و درجه روزهای نیاز گرمایشی و سرمایشی شهر اسلام آتاد غرب(پذيرش چاپ)

جغرافيا و برنامه ريزي

Assessment services and functions of natural ecosystems due to their role in the dry areas with local communities Fuzzy Analytical Hierarchy Process

International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS)

Modelingoflandslidevolumeestimation

Open Geosciences

تحليل تغييرات بارش حوضهي آبريز هراز با استفاده از روشهاي آماري و تکنيک تحليل طيفي

هیدروژئومورفولوژی

Modeling of landslide volume estimation

Open Geosciences

Seasonal distribution of wind in Iran (ISI

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH

Zoning Of Apple Trees In Province Of Khorasan Razavi, Iran

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH

(Estimates and Zoning of reference evapotranspiration by FAOPenman-Monteith (Case Study: North West of Iran) (ISI

International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology

مقالات سال 2015

امکان‌سنجی پتانسیل‌های گردشگری آبی با استفاده از شاخص EET مطالعه موردی: استان اصفهان(ISC)

فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری

ارزیابی الگوهای بارشی استان خراسان رضوی با استفاده از روش‌های نوین آمار فضایی(ISC)

سامانه هاي سطوح آبگير باران

مقالات سال 2020

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهر شیراز با استفاده از تصاویر ماهواره ای(1986-2019)

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ، 2020-01-11

ارزیابی تغییرات فضایی خشکسالی در خراسان بزرگ

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ، 2020-01-11

ارزیابی تغییرات جزایر حرارتی شیراز با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (سال¬های 1986و2019)

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ، 2020-01-11

مقالات سال 2019

ارزیابی تغییرات فضایی خشکسالی در خراسان بسرگ

چهارمین همایش گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ، 2019-12-26

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎ گ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ

اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک ، 2019-11-20

بررسی نقش خشکسالی بر منابع آب و پوشش گیاهی در خراسان بزرگ

اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک ، 2019-11-19

تحلیلی بر تغییرات نیازهای درجه روز سرمایشی شهر مشهد تحت سناریو واداشتی تابشی

سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ، 2019-10-23

بررسی تغییرات زمانی و مکانی میانگین بارش در حوضه کارون

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهر سازی ، 2019-03-17

بررسی تغییرات دما، بارش و آینده کشاورزي ( مطالعه موردي: استان خراسان رضوي)

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران ، 2019-03-16

مقالات سال 2018

کاربست شاخص NDSI به منظور تهیه نقشه پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده لندست

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران ، 2018-05-09

مکان یابی اقلیم آسابش استان خراسان رضوی با مدل ترموهیگرومتریک

اولین کنگره آب، خاک و علوم محیطی ، 2018-03-03

مقالات سال 2017

برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل گوجه فرنگی در مراحل مختلف رشد در استان آذربایجان شرقی

اولین کنفرانس اندیشه و فن آوری های نوین در علوم جغرافیایی ، 2017-09-20

بررسی روند پارامترهاي اقلیم-کشاورزي در شهرستان کوهرنگ

اولین کنفرانس اندیشه و فن آوری های نوین در علوم جغرافیایی ، 2017-09-20

آسایش حرارتی و معماري همساز با اقلیم شهرستان الشتر

اولین کنفرانس اندیشه و فن آوری های نوین در علوم جغرافیایی ، 2017-09-20

بررسی توزیع فضایی بارش در استان خراسان رضوي

اولین کنفرانس اندیشه و فن آوری های نوین در علوم جغرافیایی ، 2017-09-20

آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم بر مبنای شاخص اوانز و ترجونگ )مطالعه موردی: بندر جاسک(

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی ، 2017-05-11

بررسی اقلیم گردشگری شهر تهران با استفاده از شاخص های هارتفورد، میسنارد و دما-رطوبت تام (THI)

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی ، 2017-05-11

مقالات سال 2016

بررسی پتانسیل¬های اکوتوریستی استان خراسان رضوی با شاخص بیکر

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری ، 2016-05-12

بررسی شرایط زیست اقلیمی تبریز با شاخص متوسط نظرسنجی پیش بینی شده

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری ، 2016-05-12

تحلیل شرایط بیوکلیمایی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژیکی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری ، 2016-05-12

شناسایی مراکز فعالیت تراز 500 هکتوپاسکال در زمان رخداد بارش های سنگین در استان بوشهر

دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا یی ، 2016-03-16

ارزیابی شرایط زیست محیطی در منطقه حفاظت شده ساریگل استان خراسان شمالی

دومین کنفرانس علمی پژوهشس افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهر سازی ایران ، 2016-03-04

تعیین گروههای رطوبتی و وضعیت حرارتی شب و روز شهر تبریز بر اساس شاخص ماهانی

دومین کنفرانس علمی پژوهشس افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهر سازی ایران ، 2016-02-27

بررسی الگوههای فشار در ایران بر اساس آماره ی موران جهانی

دومین کنفرانس بین الملی مهندسی محیط زیست ، 2016-02-24

مقالات سال 2015

برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در دشت سبزوار

کنفرانس ملی هواشناسی ایران ، 2015-12-24

پهنه بندي اقلیمی استان گیلان

اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي گردشگري جغرافيا و محيط زيست پايدار ، 2015-11-19

تعیین بهینه‌ترین مکان‌ها برای کشت کلزا در استان خراسان رضوی

International Conference on Sustainable Development With a focus on Agriculture, Environment and Tourism ، 2015-09-17

بررسي عملكرد شاخص خشكسالي DI و پهنه بندي آن در استان آذربایجان شرقی

اولين كنفرانس سالانه تحقيقات كشاورزي ايران ، 2015-07-22

بررسی تبخير و تعرق پتانسيل شهرستان تبریز

اولين كنفرانس سالانه تحقيقات كشاورزي ايران ، 2015-07-22

پایش خشكسالي با شاخص بارش استاندارد در شهرستان اردبیل

اولين كنفرانس سالانه تحقيقات كشاورزي ايران ، 2015-07-22

بررسی توزیع مکانی بارش با استفاده از روش های درون یابی مطالعه موردی:استان خراسان رضوی

اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري ، 2015-05-28

تحليل مكاني تغييرات بارش دراستان لرستان ازطريق روش هاُي زمين آمار

کنفرانس ملی هواشناسی ایران ، 2015-04-23

بررسی سینوپتیکی امواج گرمایی ایران و ارتباط آن با سیستم های مانع مطالعه موردی ۱۱ جولای ۲۰۰۱

کنفرانس ملی هواشناسی ایران ، 2015-04-23

معرفی تعدادی از گیاهان مرتعی شهرستان سبزوار

اولين همايش مرتع و مرتع داري شرق كشور ، 2015-03-12

بررسی همدیدی سیلاب در حوضه آبریز مهارلو

دومين كنفرانس ملي مخاطرات محيط زيست زاگرس ، 2015-03-05

بررسي تاثیر تغيير اقليم بر كشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان دلفان)

دومين كنفرانس ملي مخاطرات محيط زيست زاگرس ، 2015-03-05

مدلسازی روابط فضایی ارتفاع رواناب در حوضه آبریز هراز

دهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری با محوریت آبخیزداری سازگار ، 2015-02-19

بررسی وضعیت سیستم های سینوپتیک جو در زمان رخداد برف سنگین در غرب ایران

اولين كنفرانس ملي جغرافيا ،گردشگري ،منابع طبيعي و توسعه پايدار ، 2015-02-19

بررسی و پیش بینی بارشهای سیل آسا بر اساس موقعیت سیستمهای سینوپتیک جو مطالعه موردی:حوضه اترک

اولين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي معماري و شهرسازي ، 2015-01-03

مقالات سال 2014

امكان سنجي پتانسيل هاي گردشگري آبي با استفاده از شاخص EET مطالعه موردي استان اصفهان

اولين همايش ملي گردشگري ، درآمد و فرصت ، 2014-12-21

بررسی همدیدی سامانه¬های واچرخندی و ارتباط آن با خشکسالی های استان فارس

دومين همايش ملي بيابان با رويكرد مديريت مناطق خشك و بيابان ، 2014-11-12

بررسی پتانسیّل آلودگی آبخوان دشت فدیشه (نیشابور)، با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS

دومين همايش ملي بيابان با رويكرد مديريت مناطق خشك و بيابان ، 2014-11-12

مقايسه پايش خشكسالي با استفاده از شاخص هاي RAI,PNPI, SPI و پهنه بندي آنها در استان كرمانشاه

دومين همايش ملي بحران آب (تغيير اقليم ، آب و محيط زيست) ، 2014-09-10

شناسایی فصول بارشی استان همدان

همايش ملي آب، انسان، زمين ، 2014-08-28

بررسی روند خطی پارامترهای آگروکلیمایی در شهرستان بروجن

همايش ملي تغييرات اقليمي و مهندسي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي ، 2014-06-26

پهنه بندي خطر خشكسالي استان همدان با استفاده از شاخص بارش استاندار SPI

سومين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك ، 2014-05-15

برآورد و مقایسه تبخیر وتعرق پتانسیل در ایستگاههای منتخب استان ایلام به منظور مدیریت منابع آب

اولين همايش ملي بهينه سازي مصرف آب ، 2014-03-06

ارزیابی ضرایب زیست اقلیمی موثر در آسایش انسان مطالعه موردی شهر همدان

اولين كنفرانس ملي جغرافيا ، شهرسازي و توسعه پايدار ، 2014-02-27

نقش شرایط اقلیمی در تعیین زمان گلدهی برای مهاجرت کلنی های زنبورعسل به منظور باروری مزارع و باغات (مطالعه موردی استان ایلام)

اولين همايش ملي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار ، 2014-02-13

پتانسيل يابي اقليم كشاورزي شهرستان گرگان با روش پاپاداكيس و ارزيابي وضعيت كشت سويا در منطقه

اولين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي با كاركرد الگوي زراعي ، 2014-02-13

Planning for climate tourism in city of Mashhad

اولين همايش ملي مديريت گردشگري ، طبيعت گردي و جغرافيا ، 2014-02-12

ارزیابی ضرایب آسایش اقلیمی جهت حضور گردشگر در استان همدان

اولين همايش ملي گردشگري ، سرمايه هاي ملي و چشم انداز آينده ، 2014-01-30

کتب سال 2019

آب و هوا و اقیانوس

ناشر : دانشگاه حکیم سبزواری

کتب سال 2017

فرهنگ توصیفی مدیریت بحران و بلایا

ناشر : نشر ارنا

کاربرد GIS در هیدرواقلیم

ناشر : نشر آرنا

کتب سال 2016

Climatological Terminology

ناشر : موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

زبان تخصصی ارشدان جغرافیا

ناشر : موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

ارزیابی شاخص های حرارتی و رطوبتی براساس روش پ

ارزیابی شاخص های حرارتی و رطوبتی براساس روش پ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ و ﺧﺴﺎرت زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ م

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ و ﺧﺴﺎرت زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ م

تحليل مکاني و زماني بارندگي در منطقه شمال‌شرق

تحليل و پيش بيني سينوپتيكي وآماري سيلاب ها در

تعیین خرده نواحی اقلیمی در استان خراسان رضوی

تعیین خرده نواحی اقلیمی در استان خراسان رضوی