مقالات سال 2019

Effect of water flow characteristics on gypsum dissolution

European Physical Journal Plus

Numerical simulation of the lateral pipe intake: flow and sediment field

WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL

اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی

هیدرولیک

بررسی عددی تاثیر ارتفاع و محل تیغه بر رسوب گذاری در حوضچه ته نشینی

مهندسی آبیاری و آب ایران

شبیه¬سازی عددی آب¬شکن متخلخل با استفاده از نرم¬افزار Flow3D

هیدرولیک

بررسی عددی تأثیر شعاع زانویی بر شکل‌گیری کاویتاسیون در زانویی سرریز نیلوفری

مهندسی عمران مدرس

شبیه¬سازی عددی آبگیری جانبی لوله¬ای¬شکل از کانال روباز

تحقیقات آب و خاک ایران

مقالات سال 2018

مطالعه موردی بررسی عددی شکل¬گیری کاویتاسیون در سرریز نیلوفری با استفاده از نرم¬افزار Flow3D

مهندسی آبیاری و آب ایران

Numerical simulation of baffle effect on the performance of sedimentation basin

WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL

مقالات سال 2017

شبیه¬سازی عددی میدان جریان در حوضچه آرامش USBR VI با نرم¬افزار Flow3D

آبیاری و زهکشی

مقالات سال 2012

Computational analysis of the experimental physical model: Karstic layer in dam foundation

JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA

مقالات سال 2011

Experimental evaluation of solubility of gypsum

JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA

مقالات سال 2018

مدلسازی عددی هیدرولیک جریان و عوامل مؤثر بر کارایی حوضچه های تهنشینی مستطیلی در تصفیه خانه های آب

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی ، 2018-11-15

بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر عملکرد حوضچه های تهنشینی مستطیلی در تصفیه خانه های آب

اولین همایش ملی مدلسازی و فناوریهای جدید در مدیریت آب ، 2018-10-12

بررسی عددی فشار روی دیوار قائم میانی حوضچه آرامش USBR VI

هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران ، 2018-09-06

بررسی تأثیر آبشکن متخلخل بر سرعت برشی کف کانال با استفاده از مدل عددی

پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ، 2018-03-08

مقالات سال 2017

بررسی اثر دمای آب بر مشخصات میدان جریان آشفته در درزه انحلال¬پذیر با استفاده از نرم¬افزار Flow3D

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، 2017-10-13

بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر رژیم جریان بر تنش برشی وارد بر حفره انحلال¬پذیر

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، 2017-10-13

بررسی آزمایشگاهی اثر کج شدگی پایه پل مستطیلی و شکل هیدروگراف بر عمق آبشستگی

شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران ، 2017-09-07

مقالات سال 2011

EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF SOLUBILITY OF NATURAL GYPSUM

6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DAM ENGINEERING ، 2011-02-15

کتب سال 2020

شرحي بر مسائل كتاب محاسبات عددي در انتقال حرارت و حركت سيالات

ناشر :

بررسي ميزان انحلال کارست گچي و عوامل موثر بر