مقالات سال 2020

تأثیر روش تولید، استخراج و خالص سازی، بر خاصیت ضد سرطانی پلی ساکاریدهای قارچی

زيست شناسي تكويني

تأثیر روش تولید، استخراج و خالص سازی، بر خاصیت ضد سرطانی پلی ساکاریدهای قارچی

زيست شناسي تكويني

مقالات سال 2019

Effects of microbial volatile organic compounds on Ganoderma lucidum growth and ganoderic acids production in Co-v-cultures (volatile co-cultures)

PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY

Electrospun Schizophyllan/polyvinyl alcohol blend nanofibrous scaffold as potential wound healing

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES

In situ Preparation of PVA/Schizophyllan-AgNPs Nanofiber as Potential of Wound Healing: Characterization and Cytotoxicity

FIBERS AND POLYMERS

مقالات سال 2018

Preparation and optimization of rivastigmineloaded tocopherol succinate-based solid lipid nanoparticles

JOURNAL OF LIPOSOME RESEARCH

بهینه سازی تولید نانوالیاف کامپوزیتی پلی وینیل الکل/ نانوبنتونیت با هدف بهبود خواص مکانیکی و حرارتی

پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر

سنتز نانوزئولیت اصلاح شده با سورفکتانت به عنوان نانوجاذب در حذف موثر نیترات از آب آشامیدنی

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست

مطالعه سینتیک رشد و تولید کمپلکس کیتین- گلوکان در کشت غوطهور قارچ دارویی گنودرما لوسیدوم

پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر

Chitin and chitosan biopolymer production from the Iranian medicinal fungus Ganoderma lucidum: Optimization and characterization

PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY

Modeling and simulation of barite deposition in an annulus space of a well using CFD

JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING

مقالات سال 2017

Production of nanocellulose in miniature-bioreactor: Optimization and characterization

PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY

THE REDUCTION OF OIL POLLUTANTS OF PETROLEUM PRODUCTS STORAGE-TANKS SLUDGE USING LOW-COST ADSORBENTS

Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly

بررسی و بهینه سازی اثر امواج فراصوت بر تولید گنودریک اسید، متابولیت ضد سرطان قارچ Ganoderma lucidum

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران

مقالات سال 2016

حذف هیدروکربن از لجن مخازن گازوئیل با استفاده از زئولیت منطقه سمنان

پژوهش نفت

Optimization of ammonia removal by natural zeolite from aqueous solution using response surface methodology

Hemijska Industrija

Optimization of ammonia removal by natural zeolite from aqueous solution using response surface methodology

Hemijska Industrija

Removal of As(V), Cr(VI) and Pb(II) from aqueous solution using surfactant-modified Sabzevar nanozeolite

Advances in Environmental Technology

Impact of Rifampin Induction on the Fermentation Production of Ganoderic Acids by Medicinal Mushroom Ganoderma lucidum

Applied Food Biotechnology

In vivo Evaluation of Gelatin/Hyaluronic Acid Nanofiber as Burn-wound Healing and Its Comparison with ChitoHeal Gel

FIBERS AND POLYMERS

مقالات سال 2015

حذف کربن دی‌اکسید از گاز دودکش کارخانه سیمان توسط کلینوپتیلولیت طبیعی منطقه سبزوار

شيمي و مهندسي شيمي ايران

A new method for the preparation of 1,3,5-triarylbenzenes catalyzed by nanoclinoptilolite/HDTMA

RSC Advances

مقالات سال 2019

تأثیر محیط کشت بر خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی پلی ساکارید برون سلولی تولید شده توسط قارچ دارویی فومس فومنتاریوس

دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک مواد طبیعی و دارویی ، 2019-05-12

Effect of Nitrogen Source and Acidity of Medium on Growth and EPS Production of Trametes versicolor

چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی ایران ، 2019-02-27

تهیه و مطالعه خواص فیلم نانوکامپوزیتی کیتوسان- نانوبنتونیت با هدف استفاده در پوشش زخم

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، 2019-01-24

بهینه سازی محیط کشت تولید پلی ساکارید خارج سلولی از قارچ دارویی فومس فومنتاریوس بومی ایران با روش تاگوچی

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، 2019-01-24

مطالعه عوامل مؤثر بر حذف هیدروکربن از محلول آبی- نفتی توسط نانو زئولیت طبیعی منطقه سبزوار

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، 2019-01-24

بررسی رهایش عصاره هیدروالکلی کندر از نانوذره لیپیدی جامد برپایه توکوفرول سوکسینات برای استفاده در درمان آلزایمر

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، 2019-01-24

مقالات سال 2017

بررسی تاثیر افزودنی نانوزئولیت بر رفتار رئولوژیکی سیالات حفاری پایه بنتونایتی

چهارمین همايش ملی نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته ، 2017-10-19

Enhancement of ganoderic acids production of Ganoderma lucidum using coculture fermentations

2th International and 10th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran ، 2017-08-31

MEDIA SELECTION FOR GROWTH OF LENTINUS EDODES (AGARICOMYCETES) IN SOLID AND SUBMERGED CULTURES

The 18th International & Iranian Congress of Microbiology ، 2017-08-31

تأثير محيط كشت بر پارامترهاي سينتيكي رشد قارچ دارويي شيزوفيلوم كومينه بومي ايران

دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ، 2017-08-31

EXTRACELLULAR BIOPRODUCTION OF SILVER NANOPARTICLES BY FUSARIUM SPOROTRICHOSIS

The 18th International & Iranian Congress of Microbiology ، 2017-08-31

THE INFLUENCE OF VERMIREMEDIATION ON THE MICROBIAL SPECIES OF GAS OIL CONTAMINATED SOILS

The 18th International & Iranian Congress of Microbiology ، 2017-08-31

مقالات سال 2016

نانوفناوري در حذف آلايندههاي ميكروبي از آب آشاميدني

هشنمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2016-11-08

روشهاي پاكسازي و كاهش بار آلودگي لجن مخازن نگهداري نفت

هشنمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2016-11-08

بررسي و مقايسه ي روشهاي نوين حذف زيستي آمونياك از پساب

هشنمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2016-11-08

سنتز و عامل دار كردن نانوزئوليت طبيعي منطقه سبزوار جهت حذف نيترات از آب شرب

هشنمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2016-11-08

حذف نيترات از محلول هاي آبي با استفاده از جاذب ها و نانوجاذب ها

هشنمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2016-11-08

مطالعه خواص آبگریزی سطح سلولی باکتری های جدا شده از لجن مخازن نفتی

نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ، 2016-09-01

تولید زیستی نانوذره نقره توسط فوزاریوم اسپوروتریکیویدس برای حذف آلاینده های میکروبی آب آشامیدنی

نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ، 2016-09-01

بهینه سازی تولید کیتین و توده زیستی از قارچ گانودرما لوسیدوم بومی در تخمیر غوطه ور

نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ، 2016-09-01

Culture Media Selection for Chitin-Glucan Comlex Production by Ganoderma lucidum

The 17th Tnternational and Iranian Congress of Microbiology ، 2016-08-25

مقالات سال 2015

The Removal of As(V), Cr(VI) and Pb(II) From Aqueous Solution Using Surfactant-Modified Sabzevar Nanozeolite

The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015) ، 2015-12-28

Improvement of triterpenoids biosynthesis by Ganoderma lucidum under the inducement of Phenytoin

The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015) ، 2015-12-28

Influence of surfactants type and concentration on tocopherol succinate solid lipid nanoparticles carrying rivastigmine

The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015) ، 2015-12-28

Burn-wound healing effect of Gelatin/ Hyaluronic aci nanofiber: Production and in vivo behavior

The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015) ، 2015-12-28

جداسازی باکتری های تولید کننده بیوسورفکتانت از لجن مخازنفراورده های نفتی

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، 2015-02-19

بررسی عوامل مؤثر بر تجزیه زیستی اوره کود مرغ

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، 2015-02-19

بهینه سازی متغیرهای مؤثر بر فرایند حذف آمونیاک از محیط آبی توسط زئولیت طبیعی منطقه سبزوار

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، 2015-02-19

بررسی متغیرهای مؤثر بر جذب هیدروکربن از لجن مخازن فراورده های نفتی توسط جاذب های ارزان قیمت

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، 2015-02-19

مقالات سال 2014

شبیه سازی واحد بازیافت CO2 کارخانه سیمان به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2014-12-20

بررسی فرایند آمین و مقایسه انواع آلکانول آمین ها و تآثیر پارامترهای گوناگون بر روی آن برای تصفیهگازهای انتهایی خروجی از واحد کلاووس پالایشگاه

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2014-12-20

انتخاب بهترین روش اصلاح سطح زئولیت طبیعی برای تصفیه آب آلوده به آرسنیک

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2014-12-20

حذف کاز دی اکسید کربن از گاز دودکش کارخانه سیمان توسط زئولیت طبیعی

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2014-12-20

SCREENING OF OPERATING VARIABLES FOR AMMONIA REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION BY NATURAL ZEOLITE

International confrence of oil, gas and petrochemical ، 2014-12-18

بازیافت دی اکسید کربن از گاز دودکش صنایع، ضرورت، روش ها و کاربرد

همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز ، 2014-12-18

مقالات سال 2013

انتخاب جاذب مناسب جهت کاهش آلودگی لجن مخازن فراورده های نفتی

سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست ، 2013-12-19

مقالات سال 2012

حذف گازوئیل از لجن مخازن نگهداری گازوئیل توسط زئولیت طبیعی

چهاردمین کنگره ملی مهندسی شیمی ، 2012-10-18

Simulation of PHB production in fed-batch culture of Methylobacterium extorquens (DSMZ 1340)

چهاردمین کنگره ملی مهندسی شیمی ، 2012-10-18

نانو مونت موريلونيت: خواص و كاربردها

چهاردمین کنگره ملی مهندسی شیمی ، 2012-10-18

مقالات سال 2011

جداسازی یک متیلوتروف بومی با توانایی تولید بالای PHB

هفتمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ، 2011-09-14

مقالات سال 2009

Using Mixed substrate to enhance PHB production from methanol by Methylobacterium extorquens

9th International Seminar on Polymer Science and Technology -ISPST2009 ، 2009-10-21

تأثير روش القا بر ميزان توليد PHB از متانل توسط متيلوباكتريوم اكستوركوئنسDSMZ 1340

ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران ، 2009-08-15

کتب سال 2017

چگونه ماشین های شیمیایی بسازیم؟

ناشر :

توسعه دستگاه شبیه سازی ته نشینی ذرات باریت در

حذف فرآورده های نفتی از لجن مخازن انبارهای نف

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری دانسیته مایعا

طراحی و ساخت راکتور ستونی حباب دار

مطالعه امکان سنجي حذف فراورده هاي نفتي از لجن

رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

مدیر گروه مهندسی شیمی