مقالات سال 2020

بیان یکپارچگی در منظر؛ ارایه یک مدل مفهومی جدید

مقالات سال 2018

بررسی جایگاه الگوی چهارصفه در سازمان فضایی معماری مسکونی ناحیه گرم و خشک ایران

مسکن و محیط روستا

مقالات سال 2017

کارخانه یا کار و خانه؛ بررسی مفهوم کار و تولید در شکل گیری خانه های تاریخی ایرانی در بشرویه

معماری اقلیم گرم و خشک

گونه شناسی الگوی چهارصفه در خان ههای تاریخی ایران

اثر

آسیاهای بادی سیستان، بررسی تجارب معماری پایدار دشت های بادخیز؛ با تأکید بر تحلیل اجزای کالبدی آسباد شماره 2 می (قلعه چه رئیس)

مسكن و محيط روستا

آسیاهای بادی سیستان، بررسی تجارب معماری پایدار دشت های بادخیز، با تأکید بر تحلیل اجزای کالبدی آسباد شماره 2 مچی، قلعه چه رییس

مسکن و محیط روستا

بررسی سیر تحول معماری کاروانسراهای حیاط دار مرکز ایران

اثر

مقالات سال 2016

آسیاهای بادی سیستان، بررسی تجارب معماریِ پایدارِ دشتهای بادخیز با تاکید بر تحلیل اجزاء کالبدی آسباد شماره 2 مَچي «قلعه چه رئيس»

مسكن و محيط روستا

بررسی جایگاه الگوی چهارصفه در سازمان فضایی معماری مسکونی ناحیه گرم و خشک ایران

مسكن و محيط روستا

بررسی سیر تحول معماری کاروانسراهای گونه حیاط دار مرکز ایران

اثر

مقالات سال 2015

فن شناسی گره سازی چوبی در خانه های تاریخی گرگان

اثر

مقالات سال 2017

آق قلعه، مقیاسی ناشناخته از شهرهای نوبنیاد ایلخانی

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی- خراسان رضوی ، 2017-02-14

مقالات سال 2016

مقایسه تطبیقی واحدهای مسکونی در دامنه های رو به جنوب با دامنه های رو به شمال در سکونتگاه های کوهستانی

نخستین همایش سکونتگاه های کوهستانی ، 2016-12-18

بررسی ویژگی های فضایی و معماری مساجد چوبی آذربایجان

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در عمران، معماری و شهرسازی ، 2016-10-17

بررسی ویژگیهای فضایی و معماری مساجد چوبی آذربایجان شرقی

سومین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، 2016-09-16

مقایسه تطبیقی برج طغرل تهران با برج مقابر سلجوقی

کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در عمران، معماری و شهرسازی ، 2016-09-16

مقایسه تطبیقی برج طغرل تهران با برج مقابر سلجوقی (خرقان قزوین، شبلی دماوند، بابا محمود شهریار، رسکت مازندران)

سومین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، 2016-09-16

مقالات سال 2015

بازگشت به الگوهای وطنی در معماری سربداران، مقایسه تطبیقی میان مسجد آق قلعه(دوران ایلخانی) و مسجد جامع سبزوار(دوران سربداری)

کنگره بین المللی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران، ایران، سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری ، 2015-12-18

کتب سال 2015

مستندسازی و تحلیل سیما و منظر شهر تاریخی بیرجند

ناشر : اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان

آشنایی با مناظر فرهنگی جهان

ناشر : میراث کتاب

تهیه طرح مرمت و احیای حمام مرمر نیشابور

طراحی پارک توریستی 10 هکتاری شرق داورزن

طراحی داخلی و موزه آرایی موزه شهید فرومندی

طراحی شهری در محدوده کمربند شرق سبزوار

طراحی و توسعه سامانه مدیریت حفاظت شهر تاریخی

مطالعات معماری و شهرسازی محوطه باستانی آق قلع

مطالعه پایگاه بافت بشرویه با عنوان طراحی مرکز

مدیر گروه مرمت