مقالات سال 2021

Effect of silicon-based nanoparticles on enhanced oil recovery: Review

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

Nitrogen-doped graphene quantum dot nanofluids to improve oil recovery from carbonate and sandstone oil reservoirs

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

Application of artificial intelligence to magnetite-based magnetorheological fluids

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

Core–Shell Structured Magnetite-Poly(diphenylamine) Microspheres and Their Tunable Dual Response under Magnetic and Electric Fields

LANGMUIR

Application of Artificial Intelligence to Predict Enhanced Oil Recovery Using Silica Nanofluids

Natural Resources Research

Core–Shell Structured Magnetite-Poly(diphenylamine) Microspheres and Their Tunable Dual Response under Magnetic and Electric Fields

LANGMUIR

Nitrogen-doped graphene quantum dot nanofluids to improve oil recovery from carbonate and sandstone oil reservoirs

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

Application of artificial intelligence to magnetite-based magnetorheological fluids

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

Application of Artificial Intelligence to Predict Enhanced Oil Recovery Using Silica Nanofluids

Natural Resources Research

On the attributes of invert-emulsion drilling fluids modified with graphene oxide/inorganic complexes

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

مقالات سال 2020

Glutathione-capped core-shell structured magnetite nanoparticles: Fabrication and their nonlinear optical characteristics

Current Applied Physics

بررسي ضرورت ايجاد مخازن زيرزميني ذخيره سازي گاز طبيعي در استان خراسان رضوی

نشریه مهندسی گاز ایران

مقالات سال 2019

Polyindole nanoparticle-based electrorheological fluid and its green and clean future potential conformance control technique to oil fields

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

Synthesis and thermal analysis of hydrophobic iron oxide nanoparticles for improving in-situ combustion efficiency of heavy oils

JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

Polyamidoamine dendrimer functionalized iron oxide nanoparticles for simultaneous electrochemical detection of Pb2+ and Cd2+ ions in environmental waters

MEASUREMENT

Effect of medium viscosity on rheological characteristics of magnetite-based magnetorheological fluids

JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

Conformance control in oil reservoir based on magnetorheological behavior of nanoparticle suspension

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

SO3H-dendrimer functionalized magnetic nanoparticles (Fe3O4@DANHA (CH2)4ASO3H): Synthesis, characterization and its application as a novel and heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of polyfunctionalized pyrans and polyhydroquinolines

POLYHEDRON

مقالات سال 2018

An Experimental Study on Enhanced Oil Recovery Utilizing Nanoparticle Ferrofluid through the Application of a Magnetic Field

JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

Polymer Coated Magnetite Based Magnetorheological Fluid and Its Potential for Oil Production Clean Procedure

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

مقالات سال 2017

Characteristics and Applications of Magnetized Water as a Green Technology

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

Rheological Analysis of Magnetite Added Carbonyl Iron Based Magnetorheological Fluid

JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS

مقالات سال 2020

The Study of Rheological Properties of the Most Applicable Polymers in Polymer Flooding

14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2020) ، 2020-11-12

The Feasibility Study of Polymer Flooding in the High-Temperature Oil Reservoirs

14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2020) ، 2020-11-12

Rheological Properties Investigation of Polymer Solutions Regard to Concentration and Salinity

14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2020) ، 2020-11-12

Applicability evaluation of a natural surfactant on the wettability alteration of oil reservoirs' rocks

The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020 ، 2020-10-29

Effect of super microsilica gel on rheological characteristics of drilling mud

The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020 ، 2020-10-29

Utilizing commercial water-based nanofluid for wettability alteration of carbonate rocks and its application for enhanced gas recovery

The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020 ، 2020-10-29

مقالات سال 2019

Improve oil well cements performance by commercial nano additive

5th National and 1th International Conference On Cement Industry and Oncoming Horizon Tehran/Iran 10-11 November 2019 ، 2019-11-11

Investigating the effect of different salts on rheological properties of oil well cements

5th National and 1th International Conference On Cement Industry and Oncoming Horizon Tehran/Iran 10-11 November 2019 ، 2019-11-11

Improve oil well cements performance by commercial nano additive

5th National and 1th International Conference On Cement Industry and Oncoming Horizon Tehran/Iran 10-11 November 2019 ، 2019-11-11

بررسی ضرورت ایجاد مخازن زیر زمینی ذخیره سازی گاز طبیعی در استان خراسان رضوی

کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی ، 2019-05-05

مقالات سال 2015

بهینه سازی خصوصیات فیلتراسیون گل های حفاری پایه آبی با استفاده از محلول سورفکتانتی-پلیمری

سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته ، 2015-10-15

بررسی آزمایشگاهی برخی پارامترهای مؤثّر بر تغییر ترشوندگی سنگ های کربناته و ماسه سنگی

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، 2015-02-19

مقالات سال 2014

معرفی روش جدید کروماتوگرافی در اندازه گیری

اولین کنفرانس ملی نفت گاز پتروشیمی ، 2014-12-21

معرفی روش جدید کروماتوگرافی در اندازه گیری ترشوندگی و مقایسه سایر روش ها

اولین کنفرانس ملی نفت،گاز و پتروشیمی ، 2014-12-17

بررسی نتایج استفاده از فناوری نانو در ازدیاد برداشت نفت

کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت، علوم اجتماعی و کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست ، 2014-12-12

بررسی نتایج استفاده از فناوری نانو در ازدیاد برداشت نفت

international conference on ecnomic, accountic, ....... ، 2014-12-12

مشبک کاری با لیزر

دومین همايش ملی نفت و گاز ايران ، 2014-10-16

مشبک کاری با لیزر، چالش ها و مزایا

دومین همایش ملی نفت و گاز ایران ، 2014-10-16

مقالات سال 2012

نمک زدایی نفت خام با استفاده از آب مغناطیسی

سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی ، 2012-05-02

مقالات سال 2011

روش نوینِ دفع ضایعات زيست محيطي ناشي از فعاليت¬هاي نفتي در سازندهاي نمکي

پنجمین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست ، 2011-11-22

روش¬های نوین دفع زباله¬های ناشی از فعالیت¬های هسته¬ای

پنجمین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست ، 2011-11-22

شناسایی سایت¬های مناسب جهت ذخیره¬سازی زیرزمینی گاز طبیعی در استان خراسان جنوبی با استفاده از روش تصمیم¬گیری چند معیاره فازی

اولین کنفرانس مجازی ذخیره¬سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری ، 2011-10-19

انتخاب ساختگاه مناسب به منظور ذخيره¬سازي زیرزمینی گاز در استان خراسان رضوی

اولین کنفرانس مجازی ذخیره¬سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری ، 2011-10-19

پارامترهای تاثیرگذار در ایجاد مغارهای نمکی ذخیره‌سازی گاز

اولین کنفرانس مجازی ذخیره¬سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری ، 2011-10-19

انتخاب روش مناسب به منظور ذخيره¬سازي زیرزمینی گاز در استان خراسان رضوی

اولین کنفرانس مجازی ذخیره¬سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری ، 2011-10-19

انتخاب ساختگاه مناسب به منظور ذخيره سازي زيرزميني گاز دراستان خراسان رضوي

اولين كنفرانس مجازي ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوری ، 2011-08-24

انتخاب روش مناسب به منظور ذخيره سازي زيرزميني گاز در استان خراسان رضوي

اولين كنفرانس مجازي ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري ، 2011-08-24

مدل مکانیکی برای لوله های حفاری در حالت حفاری افقی

اولین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع نفت و گاز ، 2011-03-04

ذخيره سازي زیرزمینی گاز طبيعي در سفره های آب زيرزميني

اولین همایش ملی فن¬آوری¬های نوین در صنایع نفت و گاز ، 2011-03-04

ذخيرهسازي گاز طبيعي در مغارهای نمکي

اولین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع نفت و گاز ، 2011-03-04

روش¬هاي نوين حفظ ايمني لوله¬هاي جداري در چاه¬هاي نفت

نخستين همايش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی ، 2011-02-23

روشهاي نوين حفظ ايمني لوله هاي جداري در چاههاي نفت

نخستين همايش بين المللي بازرسي و ايمني در صنايع نفت و انرژي ، 2011-02-23

مقالات سال 2010

دفع پساب ها و پسماندهاي ناشي از صنايع نفت و انرژي در مغارهاي نمکي

نخستین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ایران ، 2010-12-23

دفع پسابها و پسماندهاي ناشي از صنايع نفت و انرژي در مغارهاي نمكي

نخستين همايش ملي مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي ، 2010-12-23

مديريت پسابها و پسماندهاي حفاري با استفاده از روش هاي نوين

نخستین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ایران ، 2010-12-23

کتب سال 2012

دخیره سازی هیدروکربن ها در مغارهای نمکی

ناشر : انتشارات ستایش

رئومتر برای اندازه‌گیری خصوصیات رئولوژیکی انواع سیالات به ویژه گل حفاری نفت

مرجع تایید کننده :

فرآیند شبیه سازی تزریق بخار برای ارزیابی میزان ازدیاد برداشت نفت

مرجع تایید کننده : واحد پژوهش و توسعه شرکت نفت فلات قاره ایران

فرآیند شبیه سازی تزریق دی اکسیدکربن برای افزایش بازیافت نفت

مرجع تایید کننده : واحد پژوهش و توسعه شرکت نفت فلات قاره ایران

فرآیند شبیه سازی تزریق هیدروکربن برای ارزیابی میزان ازدیاد برداشت نفت

مرجع تایید کننده : واحد پژوهش و توسعه شرکت نفت فلات قاره ایران

فرآیند شبیه سازی و طراحی برای انتخاب بهترین روش ازدیاد برداشت میادین نفتی

مرجع تایید کننده : واحد پژوهش و توسعه شرکت نفت فلات قاره ایران

انتخاب روش مناسب به منظور ذخيره سازي زير زمين

انتخاب ساختگاه مناسب به منظور ذخیره سازی زیرز

انجام مطالعات مقدماتی در راستای شناسایی سایت

بررسی خصوصیات فیلتراسیون سیال حفاری

دستگاه اندازه گیری فشار بخار ماده خالص

ساخت دستگاه گران روي سنج دوار جهت توليد گل حف

ساخت قیف مارش برای اندازه گیری ویسکوزیته ی سیالات حفاری

طراحی و ساخت Sand Pack برای تهیه مغزه های مصنوعی از سنگ مخزن نفت

طراحی و ساخت میکرومدل شیشه ای

طراحی و ساخت یک نمونه دستگاه رئومتر با قابلیت

نمک زدایی نفت خام با استفاده از آب مغناطیسی

تمدید حکم معونت دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

مدیر گروه مهندسی نفت

معاون دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی