مقالات سال 2020

Relationship Between Kendall's tau Correlation and Mutual Information

Revista Colombiana de Estadística

مقالات سال 2019

Testing for lower tail dependence in extreme value models

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION

مقالات سال 2018

Nonparametric Confidence Interval for Quantiles

Pakistan Journal of Statistics and Operation Research

Kernel Function in Local Linear Peters-Belson Regression

Revista Colombiana de Estadistica

مقالات سال 2016

Dependence Structure of Extreme Order Statistics

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION

مقالات سال 2013

Survey on correlation between unplan pregnancy and low birth weight in new infants

Iranian Journal of Neonatology

مقالات سال 2012

Asymptotic Behaviors of the Lorenz Curve for Left Truncated and Dependent Data

Journal Of Sciences Islamic Republic Of Iran

مقالات سال 2011

Expression of apoptotic genes can distinguish radiation workers from normal population

International Journal of Low Radiation

مقالات سال 2019

A Dependence Function for Visualizing Association Structure in Bivariate Distributions

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ ، 2019-11-13

مقالات سال 2018

Copula Function in R

چهاردهمین کنفرانس آمار ایران ، 2018-08-27

Extreme Value Copulas and Tail Dependence

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ ، 2018-05-16

مقالات سال 2017

پیش‌بینی با استفاده از مدل‌های اتورگرسیو-میانگین متحرک فضایی-زمانی

سمینار آمار فضایی ، 2017-10-26

ویژگیهای خانواده مفصل مارشال-الکین

کنفرانس روشهای مدرن در قیمت گذاری های بیمه ای و آمارهای صنعتی ، 2017-09-05

Copula Function and Measures of Association

کنفرانس روشهای مدرن در قیمت گذاری های بیمه ای و آمارهای صنعتی ، 2017-09-05

Influence of Dependence Parameter of Copula Function on Mutual Information

یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ، 2017-08-31

برآورد بعد در کاهش بعد بسنده

سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ ، 2017-05-16

آزمون نیکویي برازش تابع مفصل بر اساس ماتریس اطلاع

اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی ، 2017-04-27

مقالات سال 2016

آزمون کروی بودن جملات خطا در مدل داده‌های تابلویی با اثرات ثابت

کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ ، 2016-11-15

برآوردگر شاخص جینی مبتنی بر یو-آماره‌ها

هشتمین کنگره بین المللی ریاضیات و کاربردها ، 2016-01-21