مقالات سال 2020

Using ranked set sampling with extreme ranks in estimating the population proportion

STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH

Smooth estimation of the area under the ROC curve in multistage ranked set sampling

STATISTICAL PAPERS

Confidence Intervals for Quantiles in Ranked Set Sampling

Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science

Efficient estimation of cumulative distribution function using moving extreme ranked set sampling with application to reliability

AStA Advances in Statistical Analysis

New indices of sample informational energy with application to testing uniformity

Afrika Matematika

On interval estimation of the population mean in ranked set sampling

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION

Efficient estimation of cumulative distribution function using moving extreme ranked set sampling with application to reliability

AStA Advances in Statistical Analysis

Estimating asymptotic variance of M-estimators in ranked set sampling

COMPUTATIONAL STATISTICS

مقالات سال 2019

A generalized Birnbaum-Saunders distribution with application to the air pollution data

Electronic Journal of Applied Statistical Analysis

Goodness-of-fit testing for the Cauchy distribution with application to financial modeling

Journal of King Saud University - Science

مقالات سال 2018

Distribution function estimation using concomitant-based ranked set sampling

Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

Testing normality based on sample information content

international journal of mathematics and statistics

براورد قابلیت اعتماد پویا برای تنش و مقاومت وابسته براساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار

مدل سازي پيشرفته رياضي

Interval estimation of P(X

COMPUTATIONAL STATISTICS

Efficient Reliability Estimation in Two-Parameter Exponential Distributions

Filomat

Smooth estimation of a reliability function in ranked set sampling

STATISTICS

Test of fit for the Rayleigh distribution in ranked set sampling

Journal of Statistics and Management Systems

On estimating a stress-strength type reliability

Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

مقالات سال 2017

Stratified pair ranked set sampling

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS

Entropy Estimation From Ranked Set Samples With Application to Test of Fit

Revista Colombiana de Estadistica

Estimating the population proportion in pair ranked set sampling with application to air quality monitoring

JOURNAL OF APPLIED STATISTICS

A comprehensive study of lognormality tests

Electronic Journal of Applied Statistical Analysis

Resampling based inference for a distribution function using censored ranked set samples

COMPUTATIONAL STATISTICS

Estimation of a symmetric distribution function in multistage ranked set sampling

STATISTICAL PAPERS

Efficient body fat estimation using multistage pair ranked set sampling

STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH

DYNAMIC RELIABILITY ESTIMATION IN A RANK-BASED DESIGN

Probability and Mathematical Statistics-Poland

Goodness of Fit Tests for Rayleigh Distribution Based on Phi-Divergence

Revista Colombiana de Estadistica

Entropy Estimation from Judgment Post Stratified Data

Pakistan Journal of Statistics and Operation Research

RELIABILITY ESTIMATION IN MULTISTAGE RANKED SET SAMPLING

REVSTAT-Statistical Journal

A more efficient proportion estimator in ranked set sampling

STATISTICS & PROBABILITY LETTERS

مقالات سال 2016

A new reliability measure in ranked set sampling

STATISTICAL PAPERS

Nonparametric estimation of the entropy using a ranked set sample

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION

Kernel-based estimation of P(X>Y) in ranked set sampling

SORT-Statistics and Operations Research Transactions

New goodness of fit tests for the Cauchy distribution

JOURNAL OF APPLIED STATISTICS

On testing uniformity using an informationtheoretic measure

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION

Bayesian inference for the Topp–Leone distribution based on lower k-record values

JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS

The Marshall-Olkin extended generalized Rayleigh distribution: Properties and applications

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS

مقالات سال 2014

On the Kaplan-Meier estimator based on ranked set samples

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION

مقالات سال 2013

On Entropy-Based Test of Exponentiality in Ranked Set Sampling

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION

مقالات سال 2012

On the Use of Ranked Set Samples in Entropy Based Test of Fit for the Laplace Distribution

Revista Colombiana de Estadistica

مقالات سال 2019

Fitting Lognormal Distribution to Actuarial Data

y-BIS 2019: Recent Advances in Data Science and Business Analytics ، 2019-09-28

On asymptotic properties of a nonparametric reliability estimator

دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ، 2019-09-01

A note on pair ranked set sampling

پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2019-08-29

مقالات سال 2018

مقایسه دو برآوردگر ناپارامتری قابلیت اعتماد

چهارمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ، 2018-04-26

ON ENTROPY BASED TESTS OF FIT USING RANKED SET SAMPLES

سومین کارگاه اندازه های اطلاعات و کاربردهای آن ، 2018-03-01

مقالات سال 2017

برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی ساده در دو گونه از طرح نمونه گیری مجموعه رتبه دار

یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ، 2017-10-01

مقایسه دو روش برآورد در توزیع نمایی تعمیم یافته

روش های مدرن در قیمت گذاری های بیمه ای و آمارهای صنعتی ، 2017-09-05

Using ranked set sampling in reliability estimation: Parametric versus nonparametric approach

یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ، 2017-08-31

Bayesian inference for doubly censored data from generalized half-logistic distribution

چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2017-08-25

کنترل کیفیت آماری در نمونه گیری مجموعه رتبه دار

چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2017-08-25

Assessing effect of ranking quality in parametric reliability estimation based on ranked set samples

سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ، 2017-05-17

Bayesian estimation for the STH distribution based on type II censored data

سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ، 2017-05-17

برآورد ناپارامتری احتمال تنش- مقاومت در طرح نمونه گیری مجموعه رتبه دار

دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور ، 2017-03-16

مقالات سال 2016

Estimating exponential mean using unbalanced ranked set samples

چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2016-08-31

مقالات سال 2015

A note on Bayesian inference for the Topp-Leone distribution

دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ، 2015-08-20

مقالات سال 2014

فاصله اطمینان برای تفاضل نسبت دو جامعه

چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2014-08-29

کتب سال 2018

Ranked Set Sampling 65 Years Improving the Accuracy in Data Gathering

ناشر : Elsevier