مقالات سال 2020

Carbon nanotube nanofluid for the efficiency improvement in a CHP system: simulation and experimental investigation

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY

Multilayered Bio-Based Electrospun Membranes: A Potential Porous Media for Filtration Applications

Frontiers in Materials

Carbon nanotube nanofluid for the efficiency improvement in a CHP system: simulation and experimental investigation

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY

Microwave pressure sensor based on transmission response of a quarterwavelength single stub microstrip line

MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS

مقالات سال 2019

اهمیت نانوسیالات حاوی نانولوله های کربنی اصلاح سطح شده در افزایش توان حرارتی مبدل های پوسته لوله و صفحه ای

نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

Surface modification of carbon nanotube: Effects onpulsating heat pipe heat transfer

CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN

Potent in vitro antileishmanial activity of a nanoformulation of cisplatin with carbon nanotubes against Leishmania major

Journal of Global Antimicrobial Resistance

A comprehensive empirical, analytical and tomographic investigation on rheology and formation damage behavior of a novel nano-modified invert emulsion drilling fluid

JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING

اهمیت نانوسیالات حاوی نانولوله های کربنی اصلاح سطح شده در افزایش توان حرارتی مبدل های پوسته لوله و صفحه ای

نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مقالات سال 2018

Rheological investigation of smart polymer/carbon nanotube complex on properties of water-based drilling fluids

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS

Surface Modification of Carbon Nanotubes as a Key Factor on Rheological Characteristics of Water-Based Drilling Muds

IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION

مقالات سال 2016

رسانش حرارتی و اهمیت آن در بررسی کیفی و کمی رهش داروی سیس پلاتین در دو نانوسیال پزشکی

نانو مقیاس

Investigation of different methods for cisplatin loading using single-walled carbon nanotube

CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN

مقالات سال 2015

PREDICTION OF STABILITY AND THERMAL CONDUCTIVITY OF SnO2 NANOFLUID VIA STATISTICAL METHOD AND AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ISI, ISC)

BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING

مقالات سال 2020

بررسی کارایی جاذب گاما آلومینای فعال در حذف کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق ، 2020-12-31

Thermal simulation of distribution transformers for energy optimization and higher efficiency

The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition --IChEC 2020 ، 2020-10-30

Oxidative desulfurization of petroleum products using oxidizing, cobalt oxide on surface modified carbon nanotubes

The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition --IChEC 2020 ، 2020-10-30

حذف فلز کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی به وسیله گاما آلومینای فعال در ستون جذب پیوسته

دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی ، 2020-09-22

The importance of surface modification of carbon nanohorns as a new nano-platform for targeted drug delivery

3ʳᵈ Nanomedicine & Nanosafety Conference ، 2020-01-26

مقالات سال 2019

Insight into the Future of the Self-Healing Cementitious Composites

5th National and 1th International Conference On Cement Industry and Oncoming Horizon ، 2019-11-11

اصلاح ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های سیمانی به کمک افزودن نانولوله های کربنی اصلاح شده سطحی

اولین کنفرانس بین‌المللی، پنجمین کنفرانس ملی و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو ، 2019-11-11

مقالات سال 2018

Performance of silver nanoparticles in the management of energy required to recycle the waste of drilling operation

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی ، 2018-06-20

اهمیت گرمایی و رئولوژی نانوسیالات روغنی در بهبود کارایی انرژی ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی ، 2018-06-20

مقالات سال 2017

The importance of using stimuli-responsive polymers in the targeted drug delivery of cancer drug

3th international Nastaran symposium 2017 ، 2017-12-01

اهمیت اصلاح سطحی نانولوله های کربنی در میزان جداسازی آن و رسانش حرارتی نانوسیال

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی ، 2017-05-25

مدلسازی ترمودینامیکی جداسازی میکروامولسیون های برپایه سورفکتانت های غیریونی آلکوکسی آلکانول به کمک معادله حالت PC-SAFT

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی ، 2017-05-25

بررسی انواع نانوکاتالیست¬ها در واحد ریفرمینگ کاتالیستی پالایشگاه به منظور بهبود جداسازی و ارتقاء عدد اکتان در محصول ریفرمیت

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی ، 2017-05-25

مقالات سال 2016

بررسي روش هاي توليد بيوديزل و مقايسه سوخت هاي زنده و فسيلي

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه جانبی مهندسی محیط زیست ، 2016-11-09

کاربرد نانوسیالات در بهینه سازی حرارتی سیستم های CHP

یازدهمین همایش بین المللی انرژی ، 2016-05-31

بررسی توان حرارتی نانوسیال پزشکی حاوی داروی ضدسرطان سیس پلاتین

دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ، 2016-02-26

مطالعه نانوساختارهای میکروامولسیونی سیستم‌های biofuel

دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ، 2016-02-25

بررسی پژوهشی افزایش توان حرارتی ترانسفورمرهای

طراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز حرارتی روغن تران

داورپژوهشـی گروه تخصصـی فنی مهندسی بیست و هشتمین جشنواره دانشجوي نمونه

رابط ایمنی دانشکده نفت و پتروشیمی

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی" صنعت سیمان و افق پیش رو"

مدیرگروه مهندسی شیمی