مقالات سال 2021

Thermo-economic evaluation of a hybrid solar-gas driven and air-cooled absorption chiller integrated with hot water production by atransient modeling

RENEWABLE ENERGY

Multi-objective optimization of a novel offshore CHP plant based on a3E analysis

ENERGY

مقالات سال 2020

Optimization of an improved power cycle for geothermal applications in Iran

ENERGY

Evaluation of a heat recovery steam cycle based on energy, exergy, environmental and economic analyses

International Journal of Exergy

Introducing an optimum gas turbine inlet temperature (TIT) based on a 4E analysis: a case study of northeastern Iran

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY

Simultaneous optimization of working fluid and boiler pressure in an organic Rankine cycle for different heat source temperatures

ENERGY

مقالات سال 2019

Examining the curvature dependency of surface tension in a nucleating steam flow

HEAT AND MASS TRANSFER

Designing and optimizing a novel cogeneration system for an office building based on thermo-economic and environmental analyses

RENEWABLE ENERGY

Entropic Optimization of the Economizer's Pressure in a Heat Pump Cycle Integrated with a Flash-Tank and Vapor-Injection System

INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID

Optimizing the insulation thickness of external wall by a novel 3E (energy, environmental, economic) method

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS

Optimizing the bio/natural gas ratio in a dual‑fuel gas turbine (DFGT) through energy‑economic, environmental, and renewability analyses

ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY

Introducing a novel optimized Dual Fuel Gas Turbine (DFGT) based on a 4E objective function

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

Estimating heat release due to a phase change of high-pressure condensing steam using the Buckingham Pi theorem

European Physical Journal Plus

مقالات سال 2018

امکان سنجی احداث دو واحد همزمان تولید حرارت و برق با بیوگاز در تصفیه خانه فاضلاب شهری

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

Analytical investigation of simultaneous effects of convergent section heating of Laval nozzle, steam inlet condition, and nozzle geometry on condensation shock

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY

Thermo-environmental and economic analyses of an integrated heat recovery steam-injected gas turbine

ENERGY

Energetic and exergetic optimized Rankine cycle for waste heat recovery in a cement factory

APPLIED THERMAL ENGINEERING

مقالات سال 2017

Evaluating the radius dependency of surface tension in nano-droplets by a diffuse-interface lattice Boltzmann

Progress in Computational Fluid Dynamics

Investigating the effects of shear rate on the collapse time in a gas–liquid system by lattice Boltzmann

MECCANICA

Discussion of “Energetic and exergetic analysis of waste heat recovery systems in the cement industry” by Karellas et al. “Energy” 58 (2013) 147-156

ENERGY

A note on the critical gap of bubble coalescence during foaming process: A diffuse-interface modeling

Scientia Iranica

مقالات سال 2016

مدلسازی قطره پایدار معلق در بخار به کمک روش شبکه بولتزمان

Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME

مقالات سال 2015

Control of droplet collapse during coarsening process by imposing shear flow: a lattice Boltzmann simulation

MECCANICA

ارزیابی معادلات جوانه زایی و روش های میانگین گیری شعاع قطرات و بررسی اثر ترکیب آنها بر پارامترهای جریان چگالشی بخار ISC

مكانيك سازه ها و شاره ها

مقالات سال 2014

Analytic investigation of the e ects of condensation shock on turbulent boundary layer parameters of nucleating ow in a supersonic convergent-divergent nozzle

Scientia Iranica

Investigation the effects of shear rate on stationary droplets coalescence by lattice Boltzmann

MECCANICA

Analytical investigation into simultaneous e ects of friction and heating on a supersonic nucleating Laval nozzle

Scientia Iranica

Coalescence of two at-rest equal-sized drops in static vapor of the same material: A lattice Boltzmann approach

Journal of Mechanical Science and Technology

مقالات سال 2013

Evaluation of simultaneous effects of inlet stagnation pressure and heat transfer on condensing water-vapor flow in a supersonic Laval nozzle

Scientia Iranica

مقالات سال 2012

Theoretical investigation of effects of local cooling of a nozzle divergent section for controlling condensation shock in a supersonic two-phase flow of steam

MECCANICA

مقالات سال 2011

Reducing entropy generation by volumetric heat transfer in a supersonic two-phase steam flow in a Laval nozzle

International Journal of Exergy

مقالات سال 2010

Suppression of Condensation Shock in Wet Steam Flow by Injecting Water Droplets in Different Regions of a Laval Nozzle

Scientia Iranica

مقالات سال 2009

Reduction of Thermodynamic Losses in a Supersonic Nucleating Steam Nozzle by Spraying Water Droplets

Scientia Iranica

مقالات سال 2019

معرفی و بهینه سازی یک سیستم جدید توربین گازی با سوخت دوگانه بر مینای تحزیه تحلیل اقتصادی - زیست محیطی

ششمین کنفرانس انرژی پاک ، 2019-05-30

مقالات سال 2016

بررسی تغییرات چگالی، ویسکوزیته سینماتیک و کشش سطحی در شبیه سازی دوبعدی پدیده برخورد قطره با سطح صاف افقی توسط متد VOF

کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران ، 2016-10-15

بررسی تغییرات قطر قطره در رینولدز و وبر ثابت و سرعت اولیه در شبیه سازی دوبعدی پدیده برخورد قطره با سطح صاف افقی توسط متد VOF

کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران ، 2016-08-14

تاثیر چرخش بر نیروهای آیرودینامیکی در پرتابه M910 در زاویه های حمله مختلف

پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضا ، 2016-02-25

بررسی تاثیر اصلاح تولمن بر کشش سطحی بر جریان بخار تر سوپرسونیک

دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ، 2016-02-25

بررسی فرآیند برخورد دو قطره هم اندازه در سیستم های تک جزئی دوفاز با استفاده از روش بولتزمن شبکه ای

کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، مکاترونیک ، 2016-02-18

مقالات سال 2015

بررسی اثرات جت همراه با جریان (CFJ) بر روی خواص ایرفویل Dyson

شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ، 2015-11-19

بررسی مصرف انرژی در صنایع شیشه

سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی ، 2015-01-18

مقالات سال 2014

بررسي تأثير معادلات مختلف جوانه زايي بر توزيع فشار در نازل هاي همگرا-واگراي فراصوت دوفازي به كمك يك روش لاگرانژي-اويلري

پنجمين كنفرانس ملي كاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت ، 2014-05-15

Numerical Simulation of Coalescence of Two Stationary Droplets Using Lattice Boltzmann Method

the 22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering ، 2014-04-24

Numerical Simulation of Coalescence of Two Stationary Droplets Using Lattice Boltzmann Method

بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ، 2014-04-24

مطالعه جریان بخار مرطوب در شیپوره همگرا-واگرای منسوب به بارچدورف

سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضاي ايران ، 2014-03-06

مقالات سال 2013

The Coalescence of Two Stationary Droplets: A Numerical Approach

15th Fluid Dynamics Conference ، 2013-12-19

Investigation of Stationary Droplet Coalescence in a two phase system under shear flow using free energy Lattice Boltzmann

Proceedings of the 2013 International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering ، 2013-07-19

مقالات سال 2008

The Effects of Water Injections in Wet Steam Flow in Different Regions of a Mini Laval Nozzle

ASME 2008 6th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels ، 2008-10-25

Effective Reduction of Condensation Shock Strength in Two Phase Supersonic Flow by Spraying Water Droplets In Laval Nozzle

Proceedings of the 12th Asian Congress of Fluid Mechanics, ، 2008-08-21

بررسي چگونگي بهبود معادلات رشد قطرات و نحوه توليد آزمايشگاهي آن در ورودي به پره هاي توربين بخار

شانزدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك ، 2008-04-24

مقالات سال 2007

روش اندازه گيري تلفات در پايين دست جريان دوفازي در پره هاي ثابت توربين بخار

پانزدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك ، 2007-05-11

عضو شوراي برنامه ريزي و نظارت بر طرح هاي عمراني

مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه

مدیر نمایشگاههای جنبی کنگره بین المللی سربداران

مشاور معاون آموزشی