مقالات سال 2021

Sulfated zirconium oxide-decorated magnetite KCC-1 as a durable and recyclable adsorbent for the efficient removal of asphaltene from crude oil

RSC Advances

مقالات سال 2019

Textural and Structural Characterizations of Mesoporous Chitosan Beads for Immobilization of Alpha-Amylase: Diffusivity and Sustainability of Biocatalyst

International Journal of Engineering, Transactions B: Applications

Synthesis and Characterization of Nanorod...

POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS

Removal of tetracycline from aqueous solution using Fe-doped zeolite

International Journal of Industrial Chemistry

مقالات سال 2018

Simulation of a Direct Reduction Moving Bed Reactor Using a Three Interface Model

BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING

Low-cost nanostructured Fe2O3-based composite catalysts synthesized by mechanical milling for CO oxidation reaction

CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS

مقالات سال 2017

CO2 removal by Ca-based sorbents in a packed-bed reactor: Kinetic study and aspen plus simulation

Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects

Kinetic modeling of Congo red dye decolorization by US/O3 process: nonlinear regression analysis

Desalination and Water Treatment

مقالات سال 2016

Investigation of CO2 Reaction with CaO and an Acid Washed Lime in a Packed Bed Reactor

CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS

Effect of Sorbent Pore Volume on the Carbonation Reaction of Lime with CO2

BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING

Kinetic Study of CO2 Reaction with CaO by a Modified Random Pore Model

Polish Journal of Chemical Technology

مقالات سال 2021

Cu functionalized carbon nanotube-based nanofluid with improved thermal properties

8th International E-congress on Nanosciences and Nanotechnology ، 2021-02-18

مقالات سال 2020

Intensification of electrochemical processes using external fields

15th Annual Electrochemistry Seminar of Iran ، 2020-11-21

مقالات سال 2019

اکسیداسیون مونوکسید کربن بوسیله کاتالیست های مس-سریم و پایه سریم

دومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری ، 2019-11-14

بررسی تاثیر خواص فیزیکی نانو ذرات و دما و pH سیال بر هدایت حرارتی نانوسیالات

دومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری ، 2019-11-14

بررسی فرایند سیکلهای کلسیم جهت حذف دی اکسید کربن از صنایع سیمان

اولین کنفرانس بین المللی، پنجمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو ، 2019-11-11

قابلیت اکسیدهای فلزی نانوساختار برای حذف گاز مونوکسیدکربن منتشرشده از دودکش کارخانجات سیمان

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو ، 2019-11-11

مروری بر روشهای حذف دی اکسید کربن از کارخانجات سیمان

اولین کنفرانس بین المللی، پنجمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو ، 2019-11-11

تولید نانوکاتالیست اکسیدهای مس، آهن، کبالت و کامپوزیتهای آنها به عنوان کاتالیست واکنش اکسیداسیون مونوکسید کربن (CO)

دومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی ، 2019-06-02

مقالات سال 2018

Optimization of Immobilization Conditions of Porcine Pancreas Lipase on Amberlite XAD7

The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018 ، 2018-05-10

Pectinase Immobilization on Chitosan Beads via Different Methods of Adsorption

The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018 ، 2018-05-10

Heat Analysis and Pinch Analysis of Khorasan Petrochemical Steam Power Plant

10th International Congress of Chemical Engineering& Exhibition ، 2018-05-09

مقالات سال 2017

شبیه سازی ترمودینامیکی و بهینه سازی فرایند سنتز دی متیل اتر با استفاده از گاز سنتز

پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ، 2017-11-23

Design and manufacture of an electrochemical carbon-zinc battery and its use in Chem-E-Car

سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران ، 2017-11-23

تخریب زیستی ترکیبات تریازینی از محیط زیست

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی ، 2017-09-28

Simulation of carbon dioxide capture from syngas at a GTL plant: A parametric Study

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی ، 2017-05-25

حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از نانو جاذب مونتموریلونیت

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی ، 2017-05-25

شیرین سازی آب¬های شور توسط تکنولوژی تقطیر غشائی

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی ، 2017-05-25

مقالات سال 2016

بررسی کاتالیست های واکنش اکسیداسیون منوکسیدکربن در اگزوز خودرو

چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران ، 2016-12-15

بررسی مدلهای انتشار آلاینده های هوا و مقایسه آنها

چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران ، 2016-12-15

بررسی فرایند تولید سوخت های زیستی از پسماند صنایع لبنی

چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران ، 2016-12-15

مروري بر روشهاي تغليظ و ذخيره سازي دي اكسيد كربن

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه جانبی مهندسی محیط زیست ، 2016-11-10

حذف دی اکسید کربن و دی سولفید هیدروژن از بیوگاز توسط حلال آمین

سومین همایش تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران ، 2016-06-12

مقالات سال 2015

Modeling of H2S Removal with CaO by the Modified Grain Model

(The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015 ، 2015-12-28

Improvement of CO2 Capture Capacity of Natural Lime by Acid Swelling

The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition ، 2015-12-28

بررسی انتقال حرارت همرفتی در یک سیستم دولایه ای آب-بنزن

چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی ( با رویکرد نانو) ، 2015-12-15

مروری بر مدلسازی‌ راکتور‌های بسترثابت کاتالیستی سنتز فیشر-تروپش

دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی ، 2015-06-15

PERFORMANCE ASSESSMENT OF AN ORGANIC RANKINE CYCLE AND A TRILATERAL FLASH CYCLE IN UTILIZING LOW GRADE HEAT

دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی ، 2015-05-15

فرایند انتقال جرم و حرارت در چرخه مایسوتسنکو

دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی ، 2015-05-15

پارامترهای موثر در هیدرو دینامیک و انتقال جرم ومدلسازی راکتورهای ستونی دوغابی در سنتز فیشر-تروپش

دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی ، 2015-05-15

بررسی ترمودینامیکی واکنش جذب دی اکسید کربن با اکسید کلسیم

دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی ، 2015-05-15

بررسی روشهای جذب دی اکسید کربن توسط فرایندهای فیزیکی و شیمیایی

اولین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و فناوری های محیط زیست ، 2015-05-06

مدلسازی واکنش جذب دی اکسید کربن با اکسید کلسیم

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ، 2015-02-19

ساخت راکتور دما و فشار متوسط جهت واکنشهای کات

ساخت راکتور دو منظوره هیدروترمال جهت aging مغ

کمیته ایمنی

مدیر گروه مهندسی شیمی

مدیریت گروه