مقالات سال 2021

An assessment of Iran's seasonal temperature probability distribution variations in the future decades

Arabian Journal of Geosciences

بررسی نیاز آبی زرشک در ایستگاه های منتخب ایران با استفاده از مدل Aqua Crop

جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

Applicability of air enthalpy for heat stress assessment of outdoor environments in different climates of Iran

Theoretical and Applied Climatology

تأثیر پارامترهای اقلیمی بر فنولوژی پسته با توجه به درجه روز در شهرستان گناباد

جغرافیای طبیعی

برآورد انتشار گازهای CH4،N2O وNO در مزارع گندم و برنج خوزستان((مطالعه موردی: شوش و باغملک)

پژوهش های اقلیم شناسی

An assessment of Iran's seasonal temperature probability distribution variations in the future decades

Arabian Journal of Geosciences

بررسي پتانسيل هاي زيست اقليمي جهت توسعه توريسم (مطالعه موردی : نیشابور)

علوم و تکنولوژی محیط زیست

مقایسه کارایی دو مدل DNDC و DAYCENT در حساسیت سنجی برآورد گازهای گلخانه ای

دانش کشاورزی و تولید پایدار

استفاده از مدل های خطی در شبیه سازی میزان انتشار گازهای گلخانه ای در باغات استان خوزستان

نشریه محیط زیست طبیعی

مقالات سال 2020

Feasibility of Relative Strain Index (RSI) for the Assessment of Heat Stress in Outdoor Environments: Case Study in Three Different Climates of Iran

The Open Ecology Journal

بررسی پارامترهای دما با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری در طول دوره 2018-2099 (منطقه موردمطالعه اهواز، آبادان و مسجدسلیمان)

انسان و محیط زیست

کاربرد منطق فازی جهت برآورد تبخیر و تعرق شهرستان گناباد

علوم و تكنولوژي محيط زيست

بررسی و پیش بینی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای سری زمانی باکس-جنکینز

مهندسي و مدیریت آبخیز

توانسنجی کشت درخت انگور در ایران بر اساس شرایط اقلیمی

آب و خاک

بررسی مقاله‌های نوسانات اقلیمی و میزان انعکاس آن در رسانه‌های اجتماعی: تحلیلی علم‌سنجانه و دگرسنجانه

پژوهش های اقلیم شناسی

بررسی کارائی مدل ریزمقیاس نمائی آماری (SDSM) در پیش‌بینی پارامترهای دمائی در سه اقلیم متفاوت (مطالعه موردی: مشهد و شیراز و رامسر)

علوم جغرافیایی

بررسی مراحل فنولوژی درخت انگور کشمشی و تغییرات انباشت نیاز سرمایی آن در ایران

جغرافیای طبیعی

بررسی اثر عوامل اقلیمی بر دقت ریزمقیاس گردانی مدل چندگانه خطی SDSM (مطالعه موردی: ایستگاه‌های امیدیه و دزفول)

پژوهش های محیط زیست

بررسی کارائی مدل ریزمقیاس نمائی آماری (SDSM) در پیش‌بینی پارامترهای دمائی در سه اقلیم متفاوت (مطالعه موردی: مشهد و شیراز و رامسر)

علوم جغرافیایی

اثرات تغییر اقلیم بر میزان ریسک تنش سرما در الگوی پاییزه کشت سیب زمینی(مطالعه موردی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان کرمان

مجله مخاطرات محیط طبیعی

ارزیابی روند پارامترهاي اقلیمی مؤثر بر تولید بادام در استان آذربایجان غربی

پژوهش های جغرافیای طبیعی

بررسی‌اثرات‌تغییر‌اقلیم‌بر‌زمان‌رخداد‌آستانۀ زیستی‌و مرحلۀ گُلدهی درخت‌انگور در‌ایران

پژوهشهای جغرافیای طبیعی

Machine Learning to Estimate Surface Soil Moisture from Remote Sensing Data

Water

استفاده از مدل DAYCENT در تخمین گازهای گلخانه‌ای و پتانسیل گرمایش جهانی اراضی کشاورزی استان خوزستان

تحقیقات آب و خاک ایران

بررسی مراحل فنولوژی درخت انگور کشمشی و تغییرات انباشت نیاز سرمایی آن در ایران

جغرافیای طبیعی

توانسنجی کشت درخت انگور در ایران بر اساس شرایط اقلیمی

آب و خاک

بررسی و شناسایی مهمترین پارامتر های هواشناسی تاثیر گذار بر تغییرات اقلیم ) مطالعه موردی شهر اهواز (

مطالعات علوم محیط زیست

اثرات تغییر اقلیم بر میزان ریسک تنش سرما در الگوی پاییزه کشت سیب زمینی(مطالعه موردی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان کرمان

مجله مخاطرات محیط طبیعی

مقالات سال 2019

discomfort analysis using UTCI and MEMI (PET and PMV) in outdoor environments: case study of two climates in Iran (Arak & Bandar Abbas)

Weather

استفاده از شاخص های زیست اقلیمی بیکر و فشار عصبی در ارزیابی آسایش حرارتی در فضای روباز بر اساس داده های هواشناسی مطالعه موردی: سه اقلیم مختلف ایران

سلامت كار ايران

Forecasting Maximum Seasonal Temperature Using Artificial Neural Networks BTehran Case Study^

Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences

مدلسازي عوامل اقليمي مؤثر بر افت سطح آبهاي زيرزميني با رويکرد تغيير اقليم (مطالعه موردي: دشت مشهد)

پژوهش آب ایران

پیش‌نگری اثرات تغییر اقلیم بر بارش فصلی مناطق سردسیر ایران براساس سناریوهای واداشت تابشی RCP))

فیزیک زمین و فضا

پیش بینی بارش فصلی با حداقل متغیرهای اقلیمی مطالعه موردی: ایستگاه کرمان

جغرافیای طبیعی

Impacts of climate changes on the maximum and minimum temperature in Iran

THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY

شناسایی توفان های گرد و غبار در غرب و چنوب غرب ایران با استفاده از فناوری سنجش از دور در تاریخ 1 ژوئیه 2008

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

Thermal comfort and heat stress indices for outdoor occupations over 15 years: a case study from Iran

Weather

Assessing the monthly changes of heat stress indices in outdoor environment during a 15 year period:case of study in a dry and warm climate

Urban Climate

ارزیابی تغییر اقلیم ایستگاه بجنورد طی دوره 2016 تا 2050 با استفاده از مدل های ریزمقیاس نمایی LARS-WG و SDSM

اکو هیدرولوژی

مقالات سال 2018

بررسی تغییرات زمانی- مکانی ساعات آفتابی در ایران

جغرافیا و برنامه ریزی

بر آ ورد و تعیین الگوی فضایی نیاز آبی درخت سیب در ایران

اکو هیدرولوژی

واکاوی الگوی انباشت سرمایی مناطق سردسیر ایران براساس مدل‌های CH،Utah،CP

جغرافیا و توسعه

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی انباشت گرمایی مناطق کشت درخت سیب در ایران در دوره آینده

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

تعیین مراحل فنولوژی و انباشت سرمایی و گرمایی درخت سیب تابستانه تحت شرایط اقلیمی کرج

پژوهشهای جغرافیای طبیعی

شبیه سازی احتمال وقوع زمین لغزش با استفاده از منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(مورد مطالعه: حوضه آبخیز پیوه¬ژن- ارتفاعات جنوبی بینالود)

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

Impacts of climate change on apple tree cultivation areas in Iran

CLIMATIC CHANGE

پهنه بندی توزيع زماني و مكاني آغاز، خاتمه و فراواني وقوع يخبندان در استان خراسان رضوی

انسان و محیط زیست

مقالات سال 2017

بررسی روند تغییرات نیازهای سرمایی و طول مراحل فنولوژیک درخت سیب(مطالعه موردی: منطقه کرج)

هواشناسي كشاورزي

ارزیابی ساختار مکانی بارش نیم قرن اخیر دشت مشهد

هیدروژئومورفولوژی

تعیین شاخص اقلیم آسایش گردش¬گری استان خراسان رضوی با استفاده از GIS

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست

بررسی ساختار جو در زمان رخداد آتش سوزي در شمال ایران

آمایش جغرافیایی فضا

پتانسیل سنجی احداث نیروگاه بادي در استان اصفهان با استفاده از روش فازي اي اچ پی

نشريه انرژي ايران

شناسایی مناطق مستعد احداث نیروگاه بادی (مطالعه موردی: استان فارس)

پژوهشهاي محيط زيست

بررسی نقش ناهمواری ها در شکل گیری نواحی و خرده نواحی آب و هوایی استان همدان

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

مقالات سال 2016

تحليل تغييرات بارش حوضهي آبريز هراز با استفاده از روشهاي آماري و تکنيک تحليل طيفي

هیدروژئومورفولوژی

An investigation on thermal patterns in Iran based on spatial autocorrelation

THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY

برآورد نیاز آبی محصول سیب زمینی در اقلیم تربت حیدریه و تخمین تبخیر تعرق واقعی بر اساس تبخیر و تعرق مرجع

انسان و محیط زیست

تعیین مناطق مستعد کشت گندم دیم (مطالعه موردی: استان فارس)

هواشناسي كشاورزي

واسنجی ضرائب رابطه آنگسترم پرسکات در ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی

دانش آب و خاك

ارزیابی و تعیین تقویم اقلیمی زنبورداری در استان آذربایجان غربی بر اساس شرایط حرارتی

تحقيقات جغرافيايي

Identifying the spatial and temporal distribution characteristics of precipitation in Iran

Arabian Journal of Geosciences

تحلیل فضایی پراکنش رطوبت در ایران

پژوهشهای جغرافیای طبیعی

بررسی و پیش بینی توزیع زمانی و مکانی آغاز و خاتمه یخبندان در شمال ایران

نیوار

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش زمستانه

علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

ارزیابی بهره برداری از انرژی باد در شهرستان ایلام

نیوار

ارزیابی روند تغییرات فصلی تنش های گرمایی طی نیم قرن اخیر در چند نمونه اقلیمی ایران

فصلنامه سلامت و محیط زیست

برآورد و ارزیابی روند تغییرات تبخیر– تعرق مرجع سالانه براساس پارامترهاي اقلیمی مؤثر در شمال شرق ایران

دانش آب و خاك

پتانسیل سنجی انرژی باد در ایستگاه های منتخب استان چهارمحال و بختیاری

تحقيقات جغرافيايي

The Effect of Air Temperature and Universal Thermal Climate Indexon Respiratory Diseases Mortality in Mashhad, Iran

Archives of Iranian Medicine

ارزيابی آسايش حرارتی انسان با استفاده از شاخص جهانی اقليم حرارتی، مطالعه موردی: استان کردستان(ISC)

فصلنامه سلامت و محیط زیست

مقالات سال 2015

ارزیابی کیفی تناسب اراضی حوضه آبخیز شیردارکلا برای گندم دیم در محیط GIS

هیدروژئومورفولوژی

طبقه بندی اقلیم کشاورزی شمال شرق ایران بر اساس شرایط گرمایی و رطوبتی

هواشناسي كشاورزي

برآورد آستانه های فنولوژیکی کشت زعفران در استان اصفهان بر اساس آمار درجه حرارت روزانه

زراعت و فناوري زعفران

مقالات سال 2014

نقش پارامترهای آب و هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار

پژوهش های اقلیم شناسی

Evaluation Of Annual And Seasonal Variation Trends Of Rainfall And Flow Rate In Atrak Water Basin

Advances in Environmental Biology

نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار

پژوهش های اقلیم شناسی

مقالات سال 2021

ارزیابی تابش دریافت شده در رویه افقی در استان خراسان رضوی در شرایط مختلف جوی

هشتمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران ، 2021-03-15

واکاوی تغییرات نیازهای درجه روز رشد تجمعی چغندر قند در استان خراسان جنوبی تحت شرایط تغییر اقلیم

ششمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین ، 2021-03-05

واکاوی منابع رطوبتی بارش های رگباری تابستانه جنوب شرق ایران مطالعه موردی: شهرستان ایرانشهر

سی و نهمین کنگرده ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین ، 2021-02-23

مقایسه روش های برآورد دبی پایه بر اساس تفکیک هیدروگراف جریان (مطالعه موردی حوضه ی آبریز اترک)

نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ، 2021-02-18

بررسی ارتباط بین خشکسالی‌های ایران با الگوهای پیوند از دور جوی- اقیانوسی

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ، 2021-02-18

مقالات سال 2020

امکانسنجی اقلیمی کشت زعفران در استان آذربایجانغربی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ، 2020-08-13

مقالات سال 2016

شناسایی و پهنه بندي مراحل مختلف فنولوژي انگور بی دانه سفید در شمال شرق ایران

سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش ، 2016-09-28

توزیع مکانی مرحله رسیدگی محصول انار در خراسان رضوی

سومین همایش ملی تغییرات اقلیمی ومهندسی توسعه پایدار ، 2016-08-11

ارزیابی تغییرات ماهانه پهنه های رطوبتی ایران در نیم قرن اخیر

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری - 1395 ، 2016-05-14

بررسی نیازهای سرمایشی- گرمایشی در خراسان رضوی

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، 2016-02-23

مقالات سال 2015

برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در دشت سبزوار

کنفرانس ملی هواشناسی ایران ، 2015-12-24

تحلیل مکانی تغییرات بارش در استان لرستان از طریق روش های زمین آمار

کنفرانس ملی هواشناسی ایران 1394 ، 2015-04-23

برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در دشت سبزوار

کنفرانس ملی هواشناسی ایران ، 2015-04-23

تحليل مكاني تغييرات بارش دراستان لرستان ازطريق روش هاُي زمين آمار

کنفرانس ملی هواشناسی ایران ، 2015-04-23

شاخص های زیست اقلیمی موثر بر ارزیابی آسایش اقلیمی (مطالعه موردی، شهر همدان)

اولین همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار ، 2015-02-19

بررسی و ارتباط الگوهای جوی تراز 500 هکتوپاسکال با بارش های سنگین در شهرستان تربت جام

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ، 2015-01-03

مقالات سال 2014

برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع با استفاده از روش فائو پنمن مونتیث و پهنه بندی آن در ArcGIS (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ، 2014-10-21

ارزیابی همدیدی ماهواره ای پدیده گرد و غبار جنوب غرب و جنوب ایران

اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار ، 2014-10-16

پهنه بندی مناطق مستعد کشت گندم دیم در شرق استان مازندران با استفاده از مدل AHP

اولین همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار ، 2014-10-16

بررسي روند تغييرات فصلي و سالانه بارش و دبي در حوضه آبریز هلیل رود

چهارمین همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم ، 2014-03-04

مقالات سال 2013

طبقه بندی آب و هوایی استان کردستان با استفاده از روش های چند متغیره

اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ، 2013-12-31

Climate mapping of Kerman Province using by statistical methods

The 1st National conference on Environment, Energy and biodefence ، 2013-12-31

بررسی زمان کشت و گلدهی محصول زعفران (مطالعه مقایسه ای: استانهای آذربایجان غربی و خراسان)

آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران ، 2013-10-30

کتب سال 2016

هواشناسی فیزیکی

ناشر :

کتب سال 2014

آب و هوای لایه مرزی

ناشر :

ریز مقیاس نمایی آماری داده های اقلیمی

ناشر : سخن گستر

کتب سال 2011

اصول و مبانی هواشناسی

ناشر : پژوهشکده اقلیم شناسی

ارزیابی روند دمای حداقل و حداکثر و رطوبت نسبی در نیم قرن گذشته در ایران

پهنه بندی استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های

پهنه بندی مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان م

مدیر گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی