مقالات سال 2021

Angular right symmetricity of bounded linear operators on Hilbert spaces

Glasnik Matematicki

مقالات سال 2020

On the Hyponormal Property of Operators

Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics

Existence, uniqueness, and relaxation results in initial value type problems for nonlinear fractional differential equations

Analysis and Mathematical Physics

مقالات سال 2019

Some characterizations of inner product spaces based on angle

Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

On Approximate Birkhoff-James Orthogonality and Approximate ∗-orthogonality in C ∗ -algebras

Sahand communications in mathematical analysis

مقالات سال 2018

ON COMMUTATOR OF ALUTHGE TRANSFORMS AND FUGLEDE-PUTNAM PROPERTY

Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications

On mappings which approximately preserve angles

Aequationes Mathematicae

On Multi–Singular Integral Equations Involving n-Weakly Singular Kernels

Filomat

\varepsilon-ontinuity in the Hyers-Ulam-Rassias stability

Functional Analysis: Theory, Methods & Applications (FATMA)

مقالات سال 2013

Fuglede–Putnam type theorems via the Aluthge transform

Positivity

مقالات سال 2018

Function-hyponormal operators

چهارمین سمینار نظریه عملگرها و کاربردها ، 2018-03-08

Unitarily hyponormal operators

ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها ، 2018-02-01

مقالات سال 2017

On approximate parallelism

پنجمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن ، 2017-07-13

Approximate Birkhoff-James type orthogonality for operators

سومین سمینار نظریه عملگرها و کربردها ، 2017-03-09

مقالات سال 2016

On an inequality of unitarily invariant norms for Aluthge transform

چهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن ، 2016-03-03

مقالات سال 2015

Self-adjointness of $\lambda$-Aluthge transform

دومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن ، 2015-11-12

On Fuglede{Putnam Theorem

چهل و ششمین کنفرانس سالانه ایران ، 2015-08-28

BIRKHOFF-JAMES-ORTHOGONALITY AND APPROXIMATE BIRKHOFF-JAMES-ORTHOGONALITY FOR OPERATORS

هشتمین سمینار جبر خطی و کاربردها ، 2015-05-14

مقالات سال 2014

Some properties of sequential quotient

چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2014-08-29

On weighted Lambert type operators on L2 spaces

چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2014-08-29