مقالات سال 2019

A Goodness of Fit Test For Normality Based on BalakrishnanSanghvi Information

Journal of the Iranian Statistical Society

مقالات سال 2017

Inferences for Extended Generalized Exponential Distribution Based on Order Statistics

Journal of the Iranian Statistical Society

مقالات سال 2016

MODIFIED ESTIMATORS OF RENYI ENTROPY WITH APPLICATION IN TESTING EXPONENTIALITY BASED ON TRANSFORMED DATA

JOURNAL OF THE TURKISH STATISTICAL ASSOCIATION

مقالات سال 2015

Some Results on Dynamic Generalized Survival Entropy

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS

مقالات سال 2012

A Goodness of Fit Test For Exponentiality Based on Lin-Wong Information

Journal of the Iranian Statistical Society

Testing Exponentiality Based on Renyi Entropy of Transformed Data

Journal of Statistical Research of Iran

مقالات سال 2011

Renyi Entropy Properties of Order Statistics

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS

Some Goodness of Fit Tests Based on Renyi Information

Applied Mathematical Sciences

Re´nyi entropy properties of records

JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE

مقالات سال 2010

On the dynamic survival entropy

STATISTICS & PROBABILITY LETTERS

آزمون تقارن توزیع بر اساس آنتروپی رنی

مجله علوم آماري

مقالات سال 2008

آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی بر مبنای برآورد اطلاع رنی

مجله علوم آماري

مقالات سال 2006

Potential Statistical Evidence in Experiments and Renyi Information

Journal of the Iranian Statistical Society

Relations between Renyi Distance and Fisher Information

Journal of the Iranian Statistical Society

مقالات سال 2018

بازه اطمینان برای پارامترهای توزیع نمایی تحت مدل فشار مرحلهای ساده بر اساس دادههای - سانسور شده هیبرید تعمیم یافته نوع اول

نخستین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران ، 2018-12-12

برآورد پارامترها در مدل فشار-مرحله ای ساده براساس داده های سانسور شده هیبرید تعمیم یافته نوع اول از توزیع نمایی

چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2018-08-26

برآوردگرهای اصلاح شده آنتروپی رنی و کاربرد آن در آزمودن نمایی بودن بر مبنای داده های تبدیل یافته

چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران ، 2018-08-26

مقالات سال 2017

اندازة نادرستی در آماره های ترتیبی

کنفرانس رو شهای مدرن در قیمت گذار یهای بیمه ای و آمارهای صنعتی ، 2017-09-05

اندازه نادرستی باقیمانده آماره های ترتیبی

سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ، 2017-05-17

اندازه نادرستی تجمعی پویا

سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ، 2017-05-17

معرفی توزیع نمایی وزنی طول اریب و کاربردها

دومین همایش ملی تخصصی آمار ، 2017-03-16

اندازه نادرستی گذشته تجمعی پویا

دومین همایش ملی تخصصی آمار ، 2017-03-16

مقالات سال 2016

آنتروپی گذشته تجمعی پویا

دومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ، 2016-05-19

برخی خواص و ویژگی های اطلاع کولبک-لیبلر تجمعی

هشتمین کنگره ریاضیات و کاربردها ، 2016-01-21

مقالات سال 2015

برآورد پارامتر تنش- مقاومت برای توزیع نمایی تعمیم یافته با استفاده از رکوردهای پایین

دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ، 2015-08-20

Stochastic orderings of the extended generalized exponential distribution

دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ، 2015-08-20

مقالات سال 2014

Testing uniformity based on modified Correa-type estimators of Renyi entropy

دوازدهمین کنفرانس آمار ایران ، 2014-08-27

مقالات سال 2011

Some ordering Results Based on Failure Entropy

هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ، 2011-09-11

مقالات سال 2010

آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی بر مبنای برآورد اطلاع رنی

دهمین کنفرانس آمار ایران ، 2010-08-05

مقالات سال 2008

Some results on dynamic Renyi entropy

نهمین کنفرانس آمار ایران ، 2008-08-22

مقالات سال 2004

روش درستنمایی وزنی در برآوردیابی برای ناحیه کوچک

هفتمین کنفرانس آمار ایران ، 2004-08-25

مقالات سال 2002

برآوردیابی برای ناحیه کوچک

ششمین کنفرانس بین المللی آمار ایران ، 2002-08-28

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مدیر گروه آمار