مقالات سال 2020

Thermoelastic Rolling Contact Problem of an FGM Layered Elastic Solid

Key Engineering Materials

A nano-scale frictional contact problem incorporating the size dependency and the surface effects

Applied Mathematical Modelling

A nano-scale frictional contact problem incorporating the size dependency and the surface effects

Applied Mathematical Modelling

مقالات سال 2019

تاثیر لایه هدفمند ارتوتروپیک میانی بر میدان تنش تماسی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

تاثیر لایه هدفمند ارتوتروپیک میانی بر میدان تنش تماسی

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

Stress analysis in rolling contact problem of a finite thickness FGM layer

MECCANICA

Sliding contact problem of an FGM coating/substrate system with two-dimensional material property grading

ACTA MECHANICA

مقالات سال 2018

The sliding contact problem for an orthotropic coating bonded to an isotropic substrate

EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS

مقالات سال 2017

On the fully coupled partial slip contact problems of orthotropic materials loaded by flat and cylindrical indenters

MECHANICS OF MATERIALS

مقالات سال 2016

Sliding Contact Analysis of Functionally Graded Coating/Substrate System

MECHANICS OF MATERIALS

Rolling contact problem for an orthotropic medium

ACTA MECHANICA

مقالات سال 2013

On the contact mechanics of a rolling cylinder on a graded coating. Part 1: Analytical formulation

MECHANICS OF MATERIALS

The effect of material property grading on the rolling contact stress field

MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS

On the contact mechanics of a rolling cylinder on a graded coating. Part 2: Numerical results

MECHANICS OF MATERIALS

مقالات سال 2012

On the rolling contact problem of two elastic solids with graded coatings

INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES

مقالات سال 2011

Tractive rolling contact mechanics of graded coatings

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES

مقالات سال 2019

تأثیر کشش سطحی بر توزیع تنشهای مسأله تماس لغزشی یک محیط الاستیک

نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی ، 2019-02-28

مقالات سال 2018

بررسی عملکرد صفحات هدفمند به عنوان تثبیت کننده استخوان در حال ترمیم

سومین کنفرانس بين المللي مهندسی مکانیک و هوافضا ، 2018-05-11

مقالات سال 2017

تحلیل یک نانو/میکرو تیر تیموشنکو با درنظرگرفتن تئوری تنش کوپل اصلاح شده و اثرات انرژی سطحی

25 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ، 2017-05-04

تحلیل تنش در مساله تماس بین یک فرورونده صلب و یک محیط اورتوتروپیک

25 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ، 2017-05-04

مقالات سال 2016

بررسی مساله تماس بین یک استوانه صلب و یک نیم فضای اورتوتروپیک به کمک روش اجزای محدود

بیست و چهارمین همايش سالانه بین¬المللی مهندسي مکانيک ايران،ISME2016 ، 2016-04-28

کتب سال 2018

Rolling Contact Mechanics for the Graded Coatings

ناشر : Scholars’ Press