مقالات سال 2021

Polymer-based gas sensors to detect meat spoilage: A review

Reactive and Functional Polymers

Polymer-based gas sensors to detect meat spoilage: A review

Reactive and Functional Polymers

مقالات سال 2019

طبقه بندی سیگنال های مغز در سیستم BCI با استفاده از تبدیل موجک

مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی

Numerical investigation on efficiency improvement of double layer antireflection coating AZO/buffer/Cu2O/CuO on back-surface fluorine-doped tin oxide heterostructure solar cells

JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS

ساخت و مشخصه یابی فیلم های نازک اکسید مس با استفاده از روش اکسیداسیون حرارتی جهت کاربرد در سلول‌های خورشیدی

رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی

طراحی و شبیه سازی زیست حسگر تشخیص باکتری ایشرشیا کولی با استفاده از ترانزیستور اثر میدان ارگانیک بر روی نیم رسانای پنتاسین

مهندسي برق

مقالات سال 2018

COMSOL-Based Model and Simulation of SnO2/rGO Gas Sensor for Detection of NO2

Scientific Reports

Two Dimensional Modeling of Cu2O Heterojunction Solar Cells Based-on β-Ga2O3 Buffer

OPTIK

مقالات سال 2017

Ammonia gas sensor based on flexible polyaniline films for rapid detection of spoilage in protein-rich foods

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS

Analytical modeling of a coaxial cylindrical probe capacitive sensor based-on MATLAB/Simulink for conductive liquids level measurements

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences

مقالات سال 2016

Food quality and safety monitoring using gas sensor array in intelligent packaging

Sensor Review

CO2 Gas Sensing Properties of Screen Printed La2O3/SnO2 Thick Film

IEEE SENSORS JOURNAL

Zigzag Graphene Nanoscroll (16,0) band structure analysis

Journal of Computational and Theoretical Nanoscience

Analytical investigations of gas-sensor using methane decomposition system

Environmental Earth Sciences

مقالات سال 2014

Effects of Annealing Temperature on Infrared Spectra of SiO2 Extracted From Rice Husk

Journal of Ceramic Science and Technology

مقالات سال 2011

Nanocrystalline SnO2-Pt Thick Film Gas Sensor for Air Pollution Applications

Sensors and Transducers

SnO2/Pt Thin Film Laser Ablated Gas Sensor Array

SENSORS

مقالات سال 2010

Characterization of Mixed xWO3(1-x)Y2O3 Nanoparticles Thick Film for Gas Sensing Application–Effect of Doping

SENSORS

مقالات سال 2009

Effect of Yttria on Gas Sensitivity of Tungsten Trioxide

Sensors and Transducers

مقالات سال 2020

طراحی، شبیه سازی و آنالیز فسفرسانس بر پایه پلی انیلین [پلیمر] برای تشخیص اکسیژن

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر (SCECE2020) ، 2020-10-15

طراحی، شبیه سازی و مشخصه یابی سنسور تشخیص گاز هیدروژن بکمک Polyaniline/NCT/Pt

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر (SCECE2020) ، 2020-10-15

Analysis and Simulation of Plasmonic Tweezer for Trapping and Detection of Escherichia Coli

هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران ، 2020-06-10

مقالات سال 2019

Characterization of Thermally Grown Cu2O Thin Films on Pure Copper Foil

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسیICIRES 2019 ، 2019-11-11

مقالات سال 2018

Aptamers-Based Gold-Micro-Array for High-Selective Detection of Bacteria Using Fluorescence Microscopy

2018 IEEE Life Sciences Conference (LSC) ، 2018-10-30

Simulation and Analysis of Current Drift on p-Channel pH-Sensitive SiNW ISFET Using Capacitance Measurement

1st International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (ICEECS2018) ، 2018-08-27

Comsol-Based Finite Element Simulation of a pH-ElecFET Microsensor

1st International Conference on Electrical Engineering and Computer Science ، 2018-08-27

Effects of Gate Oxide Materials on the Electrical Performance of a Ga-Sn-O Thin Film Transistor

چهارمین کنگره بین المللی توسعه پایدار شیراز ، 2018-06-21

مقالات سال 2017

طراحی و شبیه سازی یک زیست حسگر برای شناسایی E-coli و vibrio cholera درمواد غذایی با استفاده از IDE

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی ، 2017-07-06

طراحی، شبیه سازی، و توسعه سیستم کنترل راه دور دمای سالن مرغداری برروی FPGA Cyclone IV

ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ، 2017-01-26

پیاده سازی سیستم کنترل همزمان گازآمونیاک و رطوبت سالن پرورش مرغ به کمک زبان توصیف سخت افزار Verilog

ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ، 2017-01-26

مقالات سال 2016

PIN Photo-Diode Structure Optimization to Achieve High Sensibility And Frequency Response

New Prespective in Electrical & Computer Engineering ، 2016-09-09

A Sub-Critical Barrier Thickness Normally-Off AlGaN/GaN MOS-HEMT Based-HfLaO Gate Oxide

International Conference on Electrical Engineering (EE2016) ، 2016-06-01

Review of the Sensors

3rd Nation & 1st Int. Conf. in Applied Research on Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering ، 2016-02-18

Review of Chemical Sensors

3rd Nation & 1st Int. Conf. in Applied Research on Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering ، 2016-02-18

مقالات سال 2015

Effects of Gate Oxide Materials on Electrical Performance of Amorphous Ingazno Thin Film Transistors: An Analytical Survey

5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, UFGNSM15 ، 2015-11-12

Simulation Analysis of Hafnium-Based-Oxide and Effects of Metallization on Electrical Performance of Gate-All-Around Finfet Devices

5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, UFGNSM15 ، 2015-11-12

A Review: The Silica Interlayer Engineering of High-k Metal Gate Stack Process

Modern Achievements on Aerocpace & Related Sciences-AEROMECH-Aug-15 ، 2015-09-01

شبیه سازی ساختار میکروفلوئیدی لوله فالوپ جهت اندازه گیری میزان تحرک پذیری اسپرم

7th Iranian Conference of Electrical and Electronics Engineering ;ICEEE 2015 ، 2015-08-20

FTIR Analysis of Turquoise Based-on Different Color for Future Insulating Layout Application

7th Iranian Conference of Electrical and Electronics Engineering ;ICEEE 2015 ، 2015-08-20

An Ultra-Thin SOI PMOSFET With the High-k HfO2 Dielectric

7th Iranian Conference of Electrical and Electronics Engineering ;ICEEE 2015 ، 2015-08-20

An Investigation on Dielectric Properties of Diced Turquoise for Insulating Applications

7th Iranian Conference of Electrical and Electronics Engineering ;ICEEE 2015 ، 2015-08-20

مقالات سال 2014

Effects of Firing Temperature on Crystallography of Rice-Husk-Ash-Silica Extracted

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، 2014-08-21

طراحی و آنالیز یک مدار واسط کارآمد استحصال انرژی پیزوالکتریک

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، 2014-08-21

بهینه سازی عملکرد ترانزیستور بدون پیوند JLT با استفاده از منطق فازی

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، 2014-08-21

FTIR Study of SiO2 obtained from Rice Husk Ash

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، 2014-08-21

طراحی و شبیه سازی سازی یک سیستم استحصال انرژی کارآمد برای کاربردهای RF

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، 2014-08-21

مقالات سال 2011

Development of Nanocrystalline Laser Ablated Thick Film Array Gas Sensor

International Conference in Semiconductor Electronics, IEEE Proceeding, ICSE 2010 ، 2011-06-30

مقالات سال 2009

A fully temperature controlled test chamber for the application of gas sensor characterization

SCOReD2009 - Proceedings of 2009 IEEE Student Conference on Research and Development ، 2009-11-18

Automated Control of Optimum Heater Temperature for Thick Film Gas Sensor

IEEE Regional Symposium on Micro and Nano Electronics (IEEE-RSM2009) ، 2009-08-12

Effect of Relative Humidity on Detection of Methane/Butane in 0.9WO30.1Y2O3 Nanostructure Films

IEEE Regional Symposium on Micro and Nano Electronics (IEEE-RSM2009) ، 2009-08-12

مقالات سال 2008

Thick-Film Nanosized Metal Oxide SnO2 Doped By Y2O3 for Gas Sensing Applications

Symposium on Engineering and Technology, SET 2008 ، 2008-12-16

Alcohol Sensing Properties of Nanosized Thick Film WO3 Doped With Y2O3

International Conference on Semiconductor Electronics ، 2008-11-27

مقالات سال 2007

Finite Element Analysis of Packaging a Surface Acoustic Wave Resonator Based on GaPO4 at High Temperature Applications

World Engineering Congress 2007 ، 2007-08-09

مقالات سال 2006

Electrical Analysis of High Temperature SAW Resonator Packages

Semiconductor Electronics, 2006. ICSE \'06. IEEE International Conference on ، 2006-12-01

کتب سال 2016

CH 13:Carbon Materials Based Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) - Handbook of Research on

ناشر : IGI Global

CH11: Graphene Based-Biosensor: Graphene Based Electrolyte Gated Graphene Field Effect Transistor

ناشر : IGI Global

Film paste and its preparation thereof

مرجع تایید کننده : Malaysia

بررسی خواص و کاربردهای پیزوالکتریک کواتز آلفا

مدیر گروه برق و الکترونیک