مقالات سال 2021

نقش رهبری تحول‌آفرین در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

مديريت مدرسه

مقالات سال 2020

English language professors’ experiences in using social media network Telegram in their classes: a critical hermeneutic study in the context of Iran

Qualitative Research Journal

تاثیر روش های آموزشی همتا و غیر همتا بر یادگیری بالینی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1395- 1396

مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

Personal epistemologies of higher education faculty members in soft disciplines: conceptualizations, enactments, and the educational implications

TEACHING IN HIGHER EDUCATION

English language professors’ experiences in using social media network Telegram in their classes: a critical hermeneutic study in the context of Iran

Qualitative Research Journal

شناسایی عوامل موثر بر کیفیت تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

رابطه سرمایه روانشناختی با توانموندسازی یادگیری دانشجویان: آزمون نقش میانجی تعاملات پویا

مدیریت بر آموزش سازمان ها

مقالات سال 2019

ادراک دانشجویان از شایستگی¬های تدریس اعضای هیات علمی (مطالعه موردی : دانشگاه فردوسی مشهد)

فصلنامه علمی تدریس پژوهی

مقالات سال 2018

ارائه مدلی به منظور تحلیل توسعه دانشگاه های منطقه ای با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

طراحی مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی موانع برنامه های راهبردی دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه حکیم سبزواری)

فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران

تاملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در ایران

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

مقالات سال 2017

تصویر ذهنی از اعتبار علمی دانشگاه و ارتباط آن با بهبود خدمات در آموزش عالی: آزمون نقش میانجی کیفیت ارتباط

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

بکار گیری شیوه تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان

مدیریت سلامت

نقش رهبری تحول آفرین در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

دوفصلنامه مدیریت مدرسه

تاثیر اشتراک¬گذاری دانش بر نوآوری تیمی اعضای هیات علمی: مورد دانشگاه فردوسی مشهد

نوآوری و ارزش آفرینی

مقایسه تأثیر شیوه‏های آموزش سنتی، الکترونیک و الکترونیک- سنتی بر یادگیری "درس داروشناسی" دانشجویان پرستاری

مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

مقالات سال 2016

طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزشهای عمومی (ابتدايی و متوسطه اول)

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

Investigating the Evaluators Correspondence Rate(Learner, Colleagues, Authorities)Rerarding the Quality of Promoted Professors educational Activities in the Medical Science University

Future of Medical Education Journal

مقالات سال 2015

رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگیِ در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TYPE AND OCCUPATIONAL BURNOUT CASE STUDY: EMPLOYEES OF ESFARAYEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

International Journal of Current Research

مقالات سال 2018

بررسی تاثیر سبک های مدیریت بر میزان خلاقیت کارکنان مدارس ششتمد

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پرورش ، 2018-11-23

بررسی تاثیر شیوه های مدیریت مدارس عادی ابتدایی بر رضایت مندی شغلی معلمان آموزش و پرورش خوشاب

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پرورش ، 2018-11-23

مقالات سال 2017

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کمال گرایی و خودپنداره با نارضایتی از تصویر بدنی دختران دبیرستانی

چهارمین کنفرانس بین المللی و نوآوری های اخیر در روانشناسی ، 2017-07-13

رابطه تفکر خلاق با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه شهر نیشابور

چهارمین کنفرانس بین المللی و نوآوری های اخیر در روانشناسی ، 2017-07-13

بررسی رابطه اعتقادات مذهبی با هوش اجتماعی دبیران مقطع ابتدایی شهر نیشابور

چهارمین کنفرانس بین المللی و نوآوری های اخیر در روانشناسی ، 2017-07-13

نظارت و راهنمایی آموزشی در سیستم های آموزش و پرورش ایران

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی ، 2017-06-29

کتب سال 2020

دانشگاه ها و توسعه منطقه ای

ناشر : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- موسسه پژوهش و برنامه

دانشگاه ها و توسعه منطقه ای

ناشر : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- موسسه پژوهش و برنامه

دانشگاه ها و توسعه منطقه ای

ناشر : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- موسسه پژوهش و برنامه

دانشگاه ها و توسعه منطقه ای

ناشر : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- موسسه پژوهش و برنامه

کتب سال 2019

دانشگاه ها و توسعه منطقه ای

ناشر : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- موسسه پژوهش و برنامه

ارزیابی درونی گروه فقه و اصول جامعه المصطفی

تدوین برنامه پنجساله استراتژیک دانشگاه حکیم س

عضو کار گروه پیشگیری و مقابله نظام مند پایدار با مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی

عضویت در شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه با حکم ریاست دانشگاه

عضویت در هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی

مدبریت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت

مدیر برنامه، بودجه و بهره وری دانشگاه فناوری های نوین سبزوار با کسب مجوز از رییس دانشگاه حکیم سبزواری

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه