مقالات سال 2020

Carbon nanotube nanofluid for the efficiency improvement in a CHP system: simulation and experimental investigation

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY

Mathematical modeling and experimental study of a two-stage fixed-bed heat storage system for heat recovery of flue gases

International Journal of Heat and Mass Transfer

ارزيابي گرمايي استفاده از تبادلگرهاي گرمايي ترموسيفوني به جاي ژانگستروم در بويلر نيروگاه بخار مشهد

شیمی و مهندسی شیمی ایران

Mathematical modeling and experimental study of a two-stage fixed-bed heat storage system for heat recovery of flue gases

International Journal of Heat and Mass Transfer

ارزيابي گرمايي استفاده از تبادلگرهاي گرمايي ترموسيفوني به جاي ژانگستروم در بويلر نيروگاه بخار مشهد

شیمی و مهندسی شیمی ایران

مقالات سال 2019

Textural and Structural Characterizations of Mesoporous Chitosan Beads for Immobilization of Alpha-Amylase: Diffusivity and Sustainability of Biocatalyst

International Journal of Engineering, Transactions B: Applications

مقالات سال 2017

CO2 removal by Ca-based sorbents in a packed-bed reactor: Kinetic study and aspen plus simulation

Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects

مقالات سال 2019

بررسی فرایند سیکلهای کلسیم جهت حذف دی اکسید کربن از صنایع سیمان

اولین کنفرانس بین المللی، پنجمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو ، 2019-11-11

مقالات سال 2018

Optimization of Immobilization Conditions of Porcine Pancreas Lipase on Amberlite XAD7

The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018 ، 2018-05-10

Pectinase Immobilization on Chitosan Beads via Different Methods of Adsorption

The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018 ، 2018-05-10

Heat Analysis and Pinch Analysis of Khorasan Petrochemical Steam Power Plant

10th International Congress of Chemical Engineering& Exhibition ، 2018-05-09

مقالات سال 2017

شبیه سازی ترمودینامیکی و بهینه سازی فرایند سنتز دی متیل اتر با استفاده از گاز سنتز

پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ، 2017-11-23

به کارگيري سيستم چرخه سه گانه جهت تبديل انرژي گرمايي به الکتريکي در دماي پايين

پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ، 2017-11-23

امکان سنجی ازدیاد برداشت میکروامولسیونی با استفاده از سورفکتانت غیریونی

چهارمین همايش ملی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته ، 2017-10-19

تخریب زیستی ترکیبات تریازینی از محیط زیست

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی ، 2017-09-28

Simulation of carbon dioxide capture from syngas at a GTL plant: A parametric Study

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی ، 2017-05-25

شیرین سازی آب¬های شور توسط تکنولوژی تقطیر غشائی

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی ، 2017-05-25

مقالات سال 2016

بررسی فرایند تولید سوخت های زیستی از پسماند صنایع لبنی

چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران ، 2016-12-15

بررسی کاتالیست های واکنش اکسیداسیون منوکسیدکربن در اگزوز خودرو

چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران ، 2016-12-15

بررسی مدلهای انتشار آلاینده های هوا و مقایسه آنها

چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران ، 2016-12-15

حذف بیولوژیکی فنل از پساب های صنعتی با استفاده از لجن فعال

سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران ، 2016-06-12

مقالات سال 2015

Power Generation from Waste Heat Using the Trilateral Flash Cycle

The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015) ، 2015-12-28

Numerical Investigation of Al2O3/water Nanofluid Laminar Convective Heat Transfer through a Helical Pipe

The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015) ، 2015-12-28

بررسی انتقال حرارت همرفتی در یک سیستم دولایه ای آب-بنزن

چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی ( با رویکرد نانو) ، 2015-12-15

شبیه سازی عملکرد سیالات عامل مختلف در سیکل رانکین

چهارمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ، 2015-10-29

PERFORMANCE ASSESSMENT OF AN ORGANIC RANKINE CYCLE AND A TRILATERAL FLASH CYCLE IN UTILIZING LOW GRADE HEAT

دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی ، 2015-05-15

بررسی ترمودینامیکی واکنش جذب دی اکسید کربن با اکسید کلسیم

دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی ، 2015-05-15

بررسی عملکرد ترمودینامیکی و زیست¬محیطی چند سیال عامل خشک و آیزنتروپیک در سیکل رانکین آلی

کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست ، 2015-05-06

بررسی و ارزش گذاری طرح احداث جاده جنگل ابر شاهرود

کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست ، 2015-05-06

بهینه سازی مصرف انرژی از طریق تولید همزمان برق و حرارت

کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست ، 2015-05-06

ساخت راکتور دو منظوره هیدروترمال جهت aging مغرئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

مدیریت گروه

مدیریت گروه مهندسی شیمی

مدیریت گروه مهندسی شیمی