persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :تحلیل الگوی دفاعی مقام معظم رهبری)آرمان گرایی واقع بین( با استفاده از مکتب سازهانگاری و نوواقعگرایی در روابط بینالملل

عنوان نشریه :فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :مصرفِ موسیقی و نسبتِ آن با سرمایه فرهنگی: یک مطالعه کیفی در شهر تهران

عنوان نشریه :فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه

عنوان مقاله :بازنگری در قلمرو مفهومی و روشی دانشگاه مدرن: فرایند "حرکت از فرم به محتوا"

عنوان نشریه :

عنوان مقاله :علل درونی گسترش اندیشه تکفیر در جهان اسلام معاصر

عنوان نشریه :اسلام و مطالعات اجتماعی

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :دولت‏‏ های آسیای مرکزی از همکاری منطقه ‏‏ای تا وابستگی به قدرت ‏‏های بزرگ

عنوان نشریه :فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

عنوان مقاله :برنامه‌ریزی پایدار توسعه همکاری‌های مناطق مرزی (CBC): عوامل و محرک های موثر بر پایداری اتحاد مناطق مرزی

عنوان نشریه :تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :تحول در رسانه های جمعی و تأثیر آن بر جامعهپذيری سیاسی (با تأکید بر جامعه ايرانی)

عنوان نشریه :جامعه شناسی سیاسی ایران

عنوان مقاله :شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی عصر مشروطه؛ شکاف ‌قومیتی

عنوان نشریه :جامعه شناسی سیاسی ایران

عنوان مقاله :راهنماي سیاست خارجی ترکیه درآسیاي مرکزي

عنوان نشریه :مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :بررسی رابطه میان میزان استفاد ه از رسانه های جمعی د ر شهرها و اعتماد سیاسی شهروند ي؛ نمونه مورد ي: معلمین شهرستان سبزوار

عنوان نشریه :مديريت شهري

عنوان مقاله :نقش جنسيت در مصرف گرايي سياسي شهروندان

عنوان نشریه :زن در توسعه و سياست

مقالات سال 2023

بررسی راهکارهای حمایت از حقوق کودکان توسط رسانه های جمعی

هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام ، 2023-03-18

مقالات سال 2019

بررسی راهكارهاي توسعه عفاف و حجاب در بستر خانواده

دومین همایش ملی فرهنگ زندگی و مسائل روانشناختی با محور تحکیم و تعالی خانواده ، 2019-03-09

راهكارهاي تقویت سواد رسانه اي والدین و تاثير آن بر كاهش آسيب هاي شبكه هاي اجتماعی در خانواده

دومین همایش ملی فرهنگ زندگی و مسائل روانشناختی با محور تحکیم و تعالی خانواده ، 2019-03-09

مقالات سال 2017

نقش آموزش های غیر رسمی در جامعه پذیری سیاسی شهروندان

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش ، 2017-08-25

استفاده از تکنیک های اقناع در تربیت سیاسی-اجتماعی دانش آموزان

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش ، 2017-08-25

جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی

دومین همایش بین المللی شرق شناسی یادمان بیدل دهلوی ، 2017-03-03

جایگاه آموزش سواد رسانه ای در آموزش شهروندی

دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی ، 2017-03-02

کتب سال 2019

راهنمای سواد رسانه ای برای معلمان: تفکر انتقادی در جهان چند رسانه ای

ناشر : موسسه فرهنگی منادی تربیت

بررسی عوامل موثر بر سواد رسانه ای دانشجویان د

بررسی فرهنگ پوشش و حجاب و برخی عوامل تاثیرگذا

پایان نامه های سال 2017

باز نمايي هاليوود از داستان انبياء و مقايسه تطبيقي آن با آموزه هاي قرآن و عهد عتيق ( با تاكيد بر فيلمهاي هجرت :خدايان و پادشاهان و نوح)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علیرضا زرقی