مقالات سال 2020

دولت‏‏ های آسیای مرکزی از همکاری منطقه ‏‏ای تا وابستگی به قدرت ‏‏های بزرگ

فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

برنامه‌ریزی پایدار توسعه همکاری‌های مناطق مرزی (CBC): عوامل و محرک های موثر بر پایداری اتحاد مناطق مرزی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

مقالات سال 2019

تحول در رسانه های جمعی و تأثیر آن بر جامعهپذيری سیاسی (با تأکید بر جامعه ايرانی)

جامعه شناسی سیاسی ایران

راهنماي سیاست خارجی ترکیه درآسیاي مرکزي

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی عصر مشروطه؛ شکاف ‌قومیتی

جامعه شناسی سیاسی ایران

مقالات سال 2017

بررسی رابطه میان میزان استفاد ه از رسانه های جمعی د ر شهرها و اعتماد سیاسی شهروند ي؛ نمونه مورد ي: معلمین شهرستان سبزوار

مديريت شهري

نقش جنسيت در مصرف گرايي سياسي شهروندان

زن در توسعه و سياست

مقالات سال 2019

بررسی راهكارهاي توسعه عفاف و حجاب در بستر خانواده

دومین همایش ملی فرهنگ زندگی و مسائل روانشناختی با محور تحکیم و تعالی خانواده ، 2019-03-09

راهكارهاي تقویت سواد رسانه اي والدین و تاثير آن بر كاهش آسيب هاي شبكه هاي اجتماعی در خانواده

دومین همایش ملی فرهنگ زندگی و مسائل روانشناختی با محور تحکیم و تعالی خانواده ، 2019-03-09

مقالات سال 2017

نقش آموزش های غیر رسمی در جامعه پذیری سیاسی شهروندان

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش ، 2017-08-25

استفاده از تکنیک های اقناع در تربیت سیاسی-اجتماعی دانش آموزان

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش ، 2017-08-25

جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی

دومین همایش بین المللی شرق شناسی یادمان بیدل دهلوی ، 2017-03-03

جایگاه آموزش سواد رسانه ای در آموزش شهروندی

دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی ، 2017-03-02

کتب سال 2019

راهنمای سواد رسانه ای برای معلمان: تفکر انتقادی در جهان چند رسانه ای

ناشر : موسسه فرهنگی منادی تربیت

بررسی عوامل موثر بر سواد رسانه ای دانشجویان د

بررسی فرهنگ پوشش و حجاب و برخی عوامل تاثیرگذا