مقالات سال 2020

Non-commutative effects on gravitational measurements

CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY

Central charges from thermodynamics method in 3D gravity

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C

Non-commutative effects on gravitational measurements

CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY

Central charges from thermodynamics method in 3D gravity

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C

مقالات سال 2019

Propagation of a scalar field with nonminimal coupling in three dimensions: Hawking radiation and quasinormal modes

CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY

Joule-Thomson expansion of charged AdS black holes in rainbow gravity

PHYSICS LETTERS B

مقالات سال 2017

Entropy product of rotating black holes in three-dimensions

PHYSICAL REVIEW D

مقالات سال 2016

Canonical structure of BHT massive gravity in warped AdS3 sector

Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics

مقالات سال 2015

Hamiltonian formalism of minimal massive gravity

PHYSICAL REVIEW D

مقالات سال 2013

Stability of vacua in new massive gravity in different gauges

JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS

مقالات سال 2012

On asymptotically AdS-like solutions of three dimensional massive gravity

JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS

مقالات سال 2011

Black holes in Born-Infeld extended new massive gravity

PHYSICAL REVIEW D

مقالات سال 2020

بارهای مرکزی نظریه دوگان گرانش جرمدار گسترش یافته از رهییافت ترمودینامیک

کنفرانس فیزیک ایران ، 2020-08-25

پایداري سیاهچاله هاي غیرتکینه در یک نظریه نرده اي- تانسوري

همایش ملی گرانش و کیهانشناسی ، 2020-01-23

مدهای شبه نرمال اختلالات میدان اسکالری با جفت شدگی غیر کمینه

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران ، 2020-01-02

مقالات سال 2019

اندازه گیری های گرانشی در ابعاد بالاتر

همایش ملی گرانش و کیهانشناسی ، 2019-01-24

مقالات سال 2018

مدهای شبه نرمال میدان اسکالری جفت شده با تانسور اینشتین در فضا زمان سیاهچاله BTZ

نهمین همایش ملی دانشگاه پیام نور ، 2018-10-18

همگرایی گرانشی نوترینو در فضای ناجابجایی

هشتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها ، 2018-02-14

مقالات سال 2017

آنتروپی سیاهچاله های گرانش جرمدار سه بعدی از تئوری گرانش دو بعدی کاهش یافته

کنفرانس فیزیک ایران ، 2017-08-31

اثر بی هنجاری هولوگرافیکی گرانش روی قانون حاصلضربی آنتروپی

هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها ، 2017-01-26

مکانیسم افق داخلی کوشی در نظریه گرانش جرمدار جدید

هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها ، 2017-01-26

مقالات سال 2016

بارهاي پایسته سیاهچاله BTZ در گرانش جرمدار عام

ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها ، 2016-01-21

هولوگرافی گرانش جرمدار جدید از فرمالیسم تابع آنتروپی

ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها ، 2016-01-21

مقالات سال 2015

ساختار کانونیک گرانش جرمدار کمینه

کنفرانس فیزیک ایران ، 2015-08-27