مقالات سال 2020

بررسی پایداری اجتماعی در شهرکهای جدید(نمونة موردی: شهرک مهرگان در مشهد)

مطالعات ساختار و کارکرد شهری

مقالات سال 2019

Zoning and spatial analysis of poverty in urban areas (Case Study: Sabzevar City-Iran)

JOURNAL OF URBAN MANAGEMENT

سنجش احساس تعلق مکانی در شهرهاي کوچک، میانی و کلانشهرها. مطالعه موردي: شهرهاي خواف، سبزوار و مشهد

آمايش جغرافيايي فضا

ارزیابی، مدلسازی و پیشبینی توسعهی شهری نیشابور با تأکید بر زلزله

مطالعات جغرافیای مناطق خشک

تحلیلی بر رابطه آگاهی از حقوق شهری بر شهروندی فعال (مطالعه موردی : مناطق 1 و 5 شهرداری مشهد

برنامه ریزی و آمایش فضا

کنکاشی بر رویکرد توانمند سازی جهت ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی (نمونه موردی: شهرتربت حیدریه)

جغرافيا

مقالات سال 2018

تحليل وضعيت مسكن در سكونتگاه هاي غيررسمي شهرهاي مياني ايران (نمونه موردي: شرق كال عيدگاه- سبزوار)

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

ارزیابی مراکز حساس و حیاتی به ویژه بیمارستان ها،درمانگاه ها و مرکز بهداشت ها بااصول پدافند غیر عامل (نمونه موردی شهر سبزوار)

جغرافیا و روابط انسانی

کنکاشی بر تحولات نظام شهری. خراسان شمالی

پایا شهر

سنجش مسكن پايدار در منطقه ٣ شهر مشهد

تحقیقات جدید در علوم انسانی

دغدغه آب مصرفی شهر گرمه و نگرش و رفتار شهروندان برای صرفه جویی آب

پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری

سنجش شاخصهاي مسكن در روستاهاي الحاق شده به شهر سبزوار

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

تحليل وضعيت مسكن در سكونتگاه هاي غيررسمي شهرهاي مياني ايران (نمونه موردي: شرق كال عيدگاه- سبزوار)

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

ارزیابی کیفیت محیطی )عینی ذهنی( و رضایتمندی سکونتی در شهرک های جدید - )مطالعة موردی: شهرک توحید سبسوار(

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

سنجش و ارزیابی میزان زیست پذیری سکونتگاه های شهری مناطق مرزی (مورد مطالعه : تربت جام)

شهر پایدار

تحليل رابطه شاخص پايداري كالبدي مسكن با شاخص پايداري اقتصادي شهروندان (نمونه موردي: منطقه ٣ شهر مشهد)

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

تحلیلی بر نقش سیاست¬های زمین شهری بر رشد پراکنده شهری(مطالعه موردی: سبزوار)

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

مقالات سال 2017

بررسی وضعیت آسایش حراراتی برای حضور گردشگر در فصل تابستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست در شهر شیراز

جغرافیا، عمران و شهرسازی

بررسي همبستگي مهمترين شاخص هاي توسعه و جهاني شدن در نواحي روستايي (مطالعه موردي: ش هرستان چناران)

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

سنجش احساس تعلق مکاني در شهرهاي کوچک، مياني و کلانشهرها، مطالعه موردي: شهرهاي خواف، سبزوار و مشهد

آمايش جغرافيايي فضا

بررسي و تحليل مكاني _فضايي محلات منطقه ٤ مشهد (مطالعه موردي: محلات طلاب، وحيد، رده)

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

بررسی عوامل مؤثردر عدم استفاده و توسعه بام سبزدرکاهش جزایرحرارتی کلان شهرها ، نمونه موردی : شهرمشهد

مجله علوم جغرافیایی

مقالات سال 2016

احساس امنیت شهروندان در پارک های شهر اصفهان

پژوهش هاي دانش انتظامي

ارزیابی و تحلیل شاخص های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور

جغرافیا و توسعه فضای شهری

مقالات سال 2015

تحليل فضايي وضعيت مسکن در کلانشهر مشهد، با تأکيد بر شاخصهاي توسعه پايدار شهري

مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي

مقالات سال 2019

قابلیت سنجی بافت های ناکارآمد شهری جهت تحقق رویکرد بازآفرینی شهری نمونه موردی: منطقه شهرک ولیعصر شیروان

همایش ملی بازآفرینی شهری در محدوده ها و محلات هدف ایران با تاکید بر سبزوار. ، 2019-02-28

مقالات سال 2017

سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری

دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی و جغرافیا ، 2017-09-15

ساماندهی کاربری اراضی شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری

کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین ، 2017-08-24

بررسی تاثیر چشم اندازهای شهری بر روی سلامت روانی شهروندان

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری ، 2017-07-18

عوامل موثربر زیست پذیری سکونتگاه های شهری در مناطق مرزی کشور

اولین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم، مهندسی و فناوری های دانشگاهی- صنعتی ، 2017-06-15

تحلیل وضعیت کاربری اراضی با استفاده از مدل swot . منطقه 2 شهر تهران.

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

زمینه های تحقق توسعه پایدار مسکن

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

هویت کالبدي؛ حلقه مفقوده شهرهاي ایران

دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، 2017-05-10

کنکاشی برتحولات نظام شهری با تأکید بر تبدیل روستا به شهر ( موردپژوهش: خراسان شمالی)

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست ، 2017-05-05

ارزیابی احساس امنیت شهروندان در بافت سنتی بر اساس اصول نسل دوم cpted. شهر سبزوار

کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد ، 2017-04-26

سنجش تطبیقی آگاهی از حقوق شهروندی بین ساکنان منطقه 1 و 5 شهرداری مشهد

چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، 2017-01-27

سنجش تطبیقی آگاهی از حقوق شهروندی بین ساکنان منطقه 1 و 5 شهرداری مشهد

مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری ، 2017-01-27

کنکاشی بر گسترش افقی شهرها )مطالعه موردی شهر نیشابور(

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری ، 2017-01-19

حاشیه نشینی چالش عمده توسعه شهری تربت حیدریه

سومین همایش چشم انداز توسعه منطقه تربت حیدریه در افق 1404 ، 2017-01-19

شهرسالم،شاخص ها و تمهیدات لازم جهت تحقق بخشی آن

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری ، 2017-01-18

مقالات سال 2016

تحلیلی بر تعلق مکانی و رابطه آن با ویژگی های فردی و اجتماعی – اقتصادی شهروندان( مطالعه موردی:تربت حیدریه)

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-29

علل و عوامل شکل گیری سکونت گاه های غیر رسمی (نمونه موردی: شهر تربت حیدریه

اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار ، 2016-11-05

ضرورت مشارکت کودکان در برنامه ریزی های شهر

اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار ، 2016-11-05

تحقق پذیری شهر دوستدار کودک در شهرهای جدید

اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار ، 2016-11-05

تحلیلی بر تعلق مکانی و رابطه آن با ویژگی های فردی و اجتماعی

چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-10-12

کنکاشي بر چالشهاي فضايي_ کالبدي شهرهاي ايران در راستای توسعه پایدار

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری ، 2016-06-20

رهيافت هاي تحقق امنيت در پارک هاي شهري

سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار ، 2016-06-20

آسيب شناسي گذران اوقات فراغت دختران در کلان¬شهر مشهد

سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار ، 2016-06-20

سنجش، تطبيق و تحليل ويژگيهاي فضايي _ کالبدي مسکن در کلانشهر مشهد

دومین کنفرانس علوم جغرافیایی ، 2016-03-16

تحلیل گسترش فضایی _ کالبدی شهر سبزوار

کنفرانس بین المللی عمران، هنر، محیط زیست ، 2016-03-07

مقالات سال 2015

معرفی آثار استاد زنگنــه و نقش آنها در توسعه فرهنگـی منطقه خواف

نکوداشت استاد ابراهیم زنگنه ، 2015-05-21

تحلیلی بر ابعاد اجتماعی مسکن در نقاط شهری استان خراسان رضوی در سال 1390

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار ، 2015-03-12

تدوین شاخص¬ جهت ارزيابي کيفيت محيط مسکوني با رويکرد توسعه پايدار

دومین همایش پژوهش های کاربردی در مهندسی، معماری و مدیریت شهری ، 2015-03-04

ملزومات دست یابی به شهر خلاق با تأکید بر ایران

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری ، 2015-03-04

برنامــه ساماندهي كالبــدي شهر قاســم آباد

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، روستایی

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، روستایی

مسوول دبیرخانه همایش ملی بازآفرینی شهری

نماینده دفتر همکاری های دانشگاه و جامعه