persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :Designing recreational trails in Sarigol National Park and Protected Area, Iran

عنوان نشریه :ecopersia

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :ارزیابی روشهای یادگیری ماشین در ریزمقیاس نمایی مکانی میانگین سالانة دمای سطح زمین و دمای هوا

عنوان نشریه :نشریه محیط زیست طبیعی

عنوان مقاله :Modeling groundwater nitrate concentrations using spatial and non-spatial regression models in a semi-arid environment

عنوان نشریه :Water Science and Engineering

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :Remote sensing-based operational modeling of fuel ignitability in Hyrcanian mixed forest, Iran

عنوان نشریه :NATURAL HAZARDS

عنوان مقاله :Remote sensing-based operational modeling of fuel ignitability in Hyrcanian mixed forest, Iran

عنوان نشریه :NATURAL HAZARDS

عنوان مقاله : ارزیابی آب و هواشناسی نظامی استان خراسان شمالی بر اساس شاخص MCI (ایستگاه نماینده: بجنورد)

عنوان نشریه :پژوهش هاي دانش انتظامي

عنوان مقاله :Remote sensing assessment of changes of surface parameters in response to prolonged drought in the arid zone of central Iran (Gavkhoni playa)

عنوان نشریه :Remote Sensing Applications: Society and Environment

عنوان مقاله :Remote sensing assessment of changes of surface parameters in response to prolonged drought in the arid zone of central Iran (Gavkhoni playa)

عنوان نشریه :Remote Sensing Applications: Society and Environment

عنوان مقاله :مدل‌سازی احتمالاتی در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن‌ها نمونة پژوهش: کمربند کوهستانی زاگرس، حوضۀ قلعه شاهرخ

عنوان نشریه :جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

عنوان مقاله :مدل‌سازی احتمالاتی در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن‌ها نمونة پژوهش: کمربند کوهستانی زاگرس، حوضۀ قلعه شاهرخ

عنوان نشریه :جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال کوهستانی بر پایه گیاه نخود

عنوان نشریه :هیدروژئومورفولوژی

عنوان مقاله :برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال کوهستانی بر پایه گیاه نخود (مطالعه‌ی موردی: نیمه‌ی شمالی استان اردبیل)

عنوان نشریه :هیدروژئومورفولوژی

عنوان مقاله :مقایسه و تخمین سپیدایی سطوح مختلف کاربری اراضی با استفاده از روش سبال و متریک

عنوان نشریه :تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

عنوان مقاله :Machine Learning to Estimate Surface Soil Moisture from Remote Sensing Data

عنوان نشریه :Water

عنوان مقاله :Machine Learning to Estimate Surface Soil Moisture from Remote Sensing Data

عنوان نشریه :Water

عنوان مقاله :Detection of surface anomalies through fractal analysis and their relation to morphotectonics (High Zagros belt, Iran)n

عنوان نشریه :Geosciences Journal

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :ارزيابي روش هاي قطعي و زمين آمار در پهنه بندي غلظت ذرات معلق (PM2.5 و PM10) با استفاده از GIS: مطالعه موردي، شهر سبزوار

عنوان نشریه :علوم و تكنولوژي محيط زيست

عنوان مقاله :برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی).

عنوان نشریه :پژوهش های تولید گیاهی

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :Investigating the role of duality in geomorphology using radar data in Bahadoran plain of Yazd

عنوان نشریه :The Journal of Radar and Optical Remote Sensing

عنوان مقاله :Assessing fire hazard potential and its main drivers in Mazandaran province, Iran: a data-driven approach

عنوان نشریه :ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

عنوان مقاله :تحلیلی بر آنومالی های مورفوتکتونیک و ارتباط آن با تغییر ساختارهای تکتونیکی پهنه زاگرس مرتفع و کمربند سنندج-سیرجان در منطقه نمونه قلعه شاهرخ ( ISC علمی پژوهشی و IF دار)

عنوان نشریه :جغرافیا و توسعه

عنوان مقاله :مقایسه روش‌های رگرسیون لجستیک پروبیت و تحلیل ممیزی جهت شناسایی نواحی مساعد محیطی برای توسعه کشت گردو (مطالعه موردی شهرستان بافت)

عنوان نشریه :مهندسی بیوسیستم ایران

عنوان مقاله :مقایسه قابلیت کاربرد دو روش رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پهنه بندی حساسیت آتش سوزی عرصه های جنگلی و مرتعی استان مازندران

عنوان نشریه :محیط زیست طبیعی

عنوان مقاله :مقایسه قابلیت کاربرد دو روش رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پهنه بندی حساسیت آتش سوزی عرصه های جنگلی و مرتعی استان مازندران

عنوان نشریه :محیط زیست طبیعی

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :Measurement andmodeling of particulatematter concentrations: Applying spatial analysis and regression techniques to assess air quality

عنوان نشریه :MethodsX

عنوان مقاله :ارزیابی و رتبه بندی مناطق شهری با تاکید بر کیفیت اکولوژیکی پارکها و فضای سبز به روش تاپسیس (مطالعه موردی: مناطق شهری مشهد )

عنوان نشریه :محيط شناسي

عنوان مقاله :برآورد رطوبت لحظه‌ای سطح خاک در فصل سرد با استفاده از داده‌های سنجش ‌از دور نوری و حرارتی در شرایط بدون ابرناکی

عنوان نشریه :علوم آب و خاک

عنوان مقاله :جانمايي ايستگاههاي سنجش کيفيت هواي شهر مشهد با استفاده از تکنيکهاي تصميمگيري چند معياره

عنوان نشریه :فصلنامه سلامت و محیط زیست

عنوان مقاله :(IF1.746 Q1)Landfire hazard assessment in the Caspian Hyrcanian forest ecoregion with the longterm MODIS active fire data

عنوان نشریه :NATURAL HAZARDS

مقالات سال 2016

عنوان مقاله :Estimating and Up-Scaling Fuel Moisture and Leaf Dry Matter Content of a Temperate Humid Forest Using Multi Resolution Remote Sensing Data

عنوان نشریه :Remote Sensing

مقالات سال 2015

عنوان مقاله :ارتباط پوشش گیاهی با دما و آلبدوی سطحی در دوره گرم سال با استفاده از داده های مودیس در شمال ایران

عنوان نشریه :پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

عنوان مقاله :Modelling static fire hazard in a semi-arid region using frequency analysis

عنوان نشریه :INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE

عنوان مقاله :ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از داده های مودیس در شمال ایران (ISC)

عنوان نشریه :پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

مقالات سال 2023

مسمومیت مس در گیاهان

دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهرسازی ، 2023-01-27

مقالات سال 2020

پایش کیفی، اهمیت و نقش آن در حفاظت ازمحیط زیست رودخانه ها

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2020-02-13

مقالات سال 2018

الگوی بررسی نیازها و ترجیحات تفرجی بازدیدکنندگان پارک های جنگلی (مطالعه موردی: پارک جنگلی تنگه چهل چای مینودشت)

سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری ، 2018-10-18

تاثیرات ناهمگنی سیمای سرزمین بر الگوی انتشار ذرات معلق

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2018-09-24

بررسی عناصر زیبا شناختی سیمای سرزمین در ارجحیت مکانی گردشگران

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار ، 2018-06-23

بررسی میزان نیترات در آب های زیرزمینی مناطق کشاورزی: مطالعه موردی دهستان قصبه غربی، سبزوار

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2018-02-02

مقالات سال 2017

ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﻫﺎي میانیابی در تخمین ذرات معلق

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

شناسایی نواحی مساعد فیزیوگرافی و اقلیمی شهرستان بافت جهت درختکاري گردو

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

مقالات سال 2016

ارائه مدل پیشنهادی برای ارزیابی کیفیت اکولوژیکی محیط شهری با رویکرد سیمای سرزمین

چهارمین کنگره بین المللی مهندس عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-29

تحلیل شرایط بادهای دارای ریزگرد در شهر جهت دستیابی به ساختار شهری پایدار، نمونه موردی: محله احمدآباد آبادان

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2016-11-08

تحليل فضايي توان توسعه سکونتگاه‌ها استان آذربایجان غربی با تأکید بر عوامل طبيعي

اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی ، 2016-09-15

بررسی غلظت ذرات معلق PM10 ،PM2.5و TSPشهر سبزوار و مقایسه آن با استانداردهای EPAو ایران

عمران، معماری، مديريت شهری و محيط زيست در هزاره سوم ، 2016-09-04

Estimation of Leaf Relative Water Content using Thermal Infrared Satellite Image

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی پـژوهشهای کاربردی در زیست شناسی ، 2016-04-22

Using Probabilistic Methods to Evaluate Landfire Hazard

دومين کنفرانس بین المللی مهندسی محيط زيست ، 2016-02-24

امکان سنجی و تهیه طرح مطالعاتی ایجاد سایت موزه های فضای باز گردشگری خراسان شمالی

برآورد سطح زیر کشت محصولات زراعی گندم و جو

تفکیک اراضی و برآورد سطح زیر کشت محصولات زراع

مطالعه جامع آلودگی هوای شهر سبزوار: سنجش آلای

مطالعه جامع آلودگی هوای شهر سبزوار: سنجش آلای

مکان یابی و اولویت بندی محل استقرار ایستگاه ه

پایان نامه های سال 2024

مدلسازی زمانی- مکانی انتشار دی اکسید نیتروژن بر اساس داده های سنجش از دور در استان های تهران و البرز

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ایمان واعظی

پایان نامه های سال 2023

بررسی میزان انباشتگی فلز مس در گیاه یونجه Medicago sativa L با استفاده از تصاویر فرا طیفی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مینا شفیع پور

بررسی میزان انباشتگی فلز کادمیوم در گیاه یونجه Medicago sativa L با استفاده از تصاویر فراطیفی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جواد حکم ابادی

پایان نامه های سال 2021

بررسی نقش عناصر آب و هوایی در فعالیت¬های نظامی و پدافند غیرعامل در شمال ‌شرق ایران (خراسان شمالی و خراسان رضوی)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رقیه نوروزی

بررسی کارآیی مدل های فضایی و شاخص های طیفی-گیاهی در تخمین غلظت فلزات سمی (Hg، Cr، Cd و Pb) موجود در خاک (مطالعه موردی: منطقه طرق مشهد)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فهیمه محمودی

پایان نامه های سال 2020

تعيين بهترین مسیر گردشگری جهت مشاهده ی قوچ و میش اوریال و سنجاب زمینی در پناهگاه حیات وحش حیدری شهرستان نیشابور

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فائقه مژدی

پایش و مدل سازی پارامترهای کیفی آب در رودخانه رادکان چناران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):هادی موسی پوردوست ابادی

پایان نامه های سال 2019

رویکردی بر شناسايي و تحلیل الگوهای ناهنجاری سطحي در سیستم‌های ژئومورفیک با تأکید برآشوب‌های فرآیندی (مطالعه موردی: حوضه زاینده رود)

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):مهناز شیران

براور دنیاز آبی محصولات زراعی نیمه شمالی استان اردبیل

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):مهدی اسدی

پایان نامه های سال 2018

بررسی اثرات الگوهای فضایی ساختار سیمای سرزمین بر ترجیحات مکانی گردشگران در منطقه جنگلی چهل¬چای مینودشت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه شاه بیکی

ارزیابی دوالیتی فرونشست و فرارفت در حوضه یزد-بهادران با استفاده از داده های راداری و مدل سازی فرو نشست منطقه مورد مطالعه

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):حامد پیری

تعیین خدمات اکوسیستم در پناهگاه حیات وحش حیدری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فایزه فلاح

بررسی اثرات ساختار سیمای سرزمین بر انتشار گرد و غبار در جنوب غرب سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سولماز عزیزی

بررسی شرایط اقلیمی و هیدرولوژی رودخانه بیدواز و پیامد های آن بر سد اسفراین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):قاسم نوروزی مقدم

مدل سازی مکانی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی منطقه سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهدی نصرآبادی

مدلسازی رطوبت سطح خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی نوری و حرارتی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمود مرادیان

ارزیابی اثرات اکولوژیک فضای سبز در کاهش آلودگی هوای شهر مشهد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا رستمی عرب

پایان نامه های سال 2017

مطالعه تطبیقی نمایه های خشکسالی هواشناسی با نمایه ی دور سنجی NDVI در شمال شرق ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):یعقوب حسینی

رتبه بندی اکولوژیکی مناطق شهری مشهد با روش تاپسیس(با تاکید بر پارکها و فضای سبز )

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهری استادی

پایان نامه های سال 2016

بهینه سازی مکانی مسیرهای گردشگری در منطقه حفاظت شده و پارک ملی ساریگل

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیرا واعظی نژاد


تاریخ شروع فعالیت 1399-06-08
تاریخ پایان فعالیت: 1400-06-08

سازمان مرکزی

تاریخ شروع فعالیت 1396-06-08
تاریخ پایان فعالیت:

شورای راهبری مدیریت سبز

تاریخ شروع فعالیت 1396-07-29
تاریخ پایان فعالیت:

مدير گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

تاریخ شروع فعالیت 1395-01-25
تاریخ پایان فعالیت: 1396-01-25

مدير گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

تاریخ شروع فعالیت 1396-06-08
تاریخ پایان فعالیت: 1397-10-04