مقالات سال 2020

مقایسه و تخمین سپیدایی سطوح مختلف کاربری اراضی با استفاده از روش سبال و متریک

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

کاربرد آنالیز فرکتال سطحی (SFA) در تحلیل ناهنجاری های سطحی و رابطه آن با تغییرات زونهای مورفوتکتونیک در حاشیه کمربند زاگرس مرتفع (HZB)

مجله مخاطرات محیط طبیعی

کاربرد آنالیز فرکتال سطحی (SFA) در تحلیل ناهنجاری های سطحی و رابطه آن با تغییرات زونهای مورفوتکتونیک در حاشیه کمربند زاگرس مرتفع (HZB)

مجله مخاطرات محیط طبیعی

مقالات سال 2019

ارزيابي روش هاي قطعي و زمين آمار در پهنه بندي غلظت ذرات معلق (PM2.5 و PM10) با استفاده از GIS: مطالعه موردي، شهر سبزوار

برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی).

پژوهش های تولید گیاهی

مقالات سال 2018

مقایسه روش‌های رگرسیون لجستیک پروبیت و تحلیل ممیزی جهت شناسایی نواحی مساعد محیطی برای توسعه کشت گردو (مطالعه موردی شهرستان بافت)

مهندسی بیوسیستم ایران

Assessing fire hazard potential and its main drivers in Mazandaran province, Iran: a data-driven approach

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

Investigating the role of duality in geomorphology using radar data in Bahadoran plain of Yazd

The Journal of Radar and Optical Remote Sensing

تحلیلی بر آنومالی های مورفوتکتونیک و ارتباط آن با تغییر ساختارهای تکتونیکی پهنه زاگرس مرتفع و کمربند سنندج-سیرجان در منطقه نمونه قلعه شاهرخ ( ISC علمی پژوهشی و IF دار)

جغرافیا و توسعه

مقالات سال 2017

(IF1.746 Q1)Landfire hazard assessment in the Caspian Hyrcanian forest ecoregion with the longterm MODIS active fire data

NATURAL HAZARDS

برآورد رطوبت لحظه‌ای سطح خاک در فصل سرد با استفاده از داده‌های سنجش ‌از دور نوری و حرارتی در شرایط بدون ابرناکی

علوم آب و خاک

Measurement andmodeling of particulatematter concentrations: Applying spatial analysis and regression techniques to assess air quality

MethodsX

جانمايي ايستگاههاي سنجش کيفيت هواي شهر مشهد با استفاده از تکنيکهاي تصميمگيري چند معياره

فصلنامه سلامت و محیط زیست

ارزیابی و رتبه بندی مناطق شهری با تاکید بر کیفیت اکولوژیکی پارکها و فضای سبز به روش تاپسیس (مطالعه موردی: مناطق شهری مشهد )

محيط شناسي

مقالات سال 2016

Estimating and Up-Scaling Fuel Moisture and Leaf Dry Matter Content of a Temperate Humid Forest Using Multi Resolution Remote Sensing Data

Remote Sensing

مقالات سال 2015

Modelling static fire hazard in a semi-arid region using frequency analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از داده های مودیس در شمال ایران (ISC)

پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

ارتباط پوشش گیاهی با دما و آلبدوی سطحی در دوره گرم سال با استفاده از داده های مودیس در شمال ایران

پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

مقالات سال 2018

الگوی بررسی نیازها و ترجیحات تفرجی بازدیدکنندگان پارک های جنگلی (مطالعه موردی: پارک جنگلی تنگه چهل چای مینودشت)

سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری ، 2018-10-18

تاثیرات ناهمگنی سیمای سرزمین بر الگوی انتشار ذرات معلق

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2018-09-24

بررسی عناصر زیبا شناختی سیمای سرزمین در ارجحیت مکانی گردشگران

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار ، 2018-06-23

بررسی میزان نیترات در آب های زیرزمینی مناطق کشاورزی: مطالعه موردی دهستان قصبه غربی، سبزوار

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2018-02-02

مقالات سال 2017

ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﻫﺎي میانیابی در تخمین ذرات معلق

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

شناسایی نواحی مساعد فیزیوگرافی و اقلیمی شهرستان بافت جهت درختکاري گردو

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

مقالات سال 2016

ارائه مدل پیشنهادی برای ارزیابی کیفیت اکولوژیکی محیط شهری با رویکرد سیمای سرزمین

چهارمین کنگره بین المللی مهندس عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-29

تحلیل شرایط بادهای دارای ریزگرد در شهر جهت دستیابی به ساختار شهری پایدار، نمونه موردی: محله احمدآباد آبادان

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2016-11-08

تحليل فضايي توان توسعه سکونتگاه‌ها استان آذربایجان غربی با تأکید بر عوامل طبيعي

اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی ، 2016-09-15

بررسی غلظت ذرات معلق PM10 ،PM2.5و TSPشهر سبزوار و مقایسه آن با استانداردهای EPAو ایران

عمران، معماری، مديريت شهری و محيط زيست در هزاره سوم ، 2016-09-04

Estimation of Leaf Relative Water Content using Thermal Infrared Satellite Image

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی پـژوهشهای کاربردی در زیست شناسی ، 2016-04-22

Using Probabilistic Methods to Evaluate Landfire Hazard

دومين کنفرانس بین المللی مهندسی محيط زيست ، 2016-02-24

برآورد سطح زیر کشت محصولات زراعی گندم و جو

تفکیک اراضی و برآورد سطح زیر کشت محصولات زراع

مطالعه جامع آلودگی هوای شهر سبزوار: سنجش آلای

مطالعه جامع آلودگی هوای شهر سبزوار: سنجش آلای

مکان یابی و اولویت بندی محل استقرار ایستگاه ه

شورای راهبری مدیریت سبز

مدیر گروه سنجش از دور و GIS

مدير گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

مدير گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی