مقالات سال 2021

مدل‌سازی احتمالاتی در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن‌ها نمونة پژوهش: کمربند کوهستانی زاگرس، حوضۀ قلعه شاهرخ

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

Remote sensing assessment of changes of surface parameters in response to prolonged drought in the arid zone of central Iran (Gavkhoni playa)

Remote Sensing Applications: Society and Environment

ارزیابی آب و هواشناسی نظامی استان خراسان شمالی بر اساس شاخص MCI (ایستگاه نماینده: بجنورد)

پژوهش هاي دانش انتظامي

مدل‌سازی احتمالاتی در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن‌ها نمونة پژوهش: کمربند کوهستانی زاگرس، حوضۀ قلعه شاهرخ

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

Remote sensing assessment of changes of surface parameters in response to prolonged drought in the arid zone of central Iran (Gavkhoni playa)

Remote Sensing Applications: Society and Environment

مقالات سال 2020

Machine Learning to Estimate Surface Soil Moisture from Remote Sensing Data

Water

مقایسه و تخمین سپیدایی سطوح مختلف کاربری اراضی با استفاده از روش سبال و متریک

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال کوهستانی بر پایه گیاه نخود (مطالعه‌ی موردی: نیمه‌ی شمالی استان اردبیل)

هیدروژئومورفولوژی

Detection of surface anomalies through fractal analysis and their relation to morphotectonics (High Zagros belt, Iran)n

Geosciences Journal

Machine Learning to Estimate Surface Soil Moisture from Remote Sensing Data

Water

برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال کوهستانی بر پایه گیاه نخود

هیدروژئومورفولوژی

مقالات سال 2019

ارزيابي روش هاي قطعي و زمين آمار در پهنه بندي غلظت ذرات معلق (PM2.5 و PM10) با استفاده از GIS: مطالعه موردي، شهر سبزوار

علوم و تكنولوژي محيط زيست

برآورد مکانی محصول کلزای پاییزه بر اساس روش‌های ناپارامتریک‌ (کاربرد در برنامه ریزی فضایی کشاورزی).

پژوهش های تولید گیاهی

مقالات سال 2018

مقایسه روش‌های رگرسیون لجستیک پروبیت و تحلیل ممیزی جهت شناسایی نواحی مساعد محیطی برای توسعه کشت گردو (مطالعه موردی شهرستان بافت)

مهندسی بیوسیستم ایران

Assessing fire hazard potential and its main drivers in Mazandaran province, Iran: a data-driven approach

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

Investigating the role of duality in geomorphology using radar data in Bahadoran plain of Yazd

The Journal of Radar and Optical Remote Sensing

تحلیلی بر آنومالی های مورفوتکتونیک و ارتباط آن با تغییر ساختارهای تکتونیکی پهنه زاگرس مرتفع و کمربند سنندج-سیرجان در منطقه نمونه قلعه شاهرخ ( ISC علمی پژوهشی و IF دار)

جغرافیا و توسعه

مقالات سال 2017

(IF1.746 Q1)Landfire hazard assessment in the Caspian Hyrcanian forest ecoregion with the longterm MODIS active fire data

NATURAL HAZARDS

برآورد رطوبت لحظه‌ای سطح خاک در فصل سرد با استفاده از داده‌های سنجش ‌از دور نوری و حرارتی در شرایط بدون ابرناکی

علوم آب و خاک

Measurement andmodeling of particulatematter concentrations: Applying spatial analysis and regression techniques to assess air quality

MethodsX

جانمايي ايستگاههاي سنجش کيفيت هواي شهر مشهد با استفاده از تکنيکهاي تصميمگيري چند معياره

فصلنامه سلامت و محیط زیست

ارزیابی و رتبه بندی مناطق شهری با تاکید بر کیفیت اکولوژیکی پارکها و فضای سبز به روش تاپسیس (مطالعه موردی: مناطق شهری مشهد )

محيط شناسي

مقالات سال 2016

Estimating and Up-Scaling Fuel Moisture and Leaf Dry Matter Content of a Temperate Humid Forest Using Multi Resolution Remote Sensing Data

Remote Sensing

مقالات سال 2015

Modelling static fire hazard in a semi-arid region using frequency analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از داده های مودیس در شمال ایران (ISC)

پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

ارتباط پوشش گیاهی با دما و آلبدوی سطحی در دوره گرم سال با استفاده از داده های مودیس در شمال ایران

پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

مقالات سال 2020

پایش کیفی، اهمیت و نقش آن در حفاظت ازمحیط زیست رودخانه ها

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2020-02-13

مقالات سال 2018

الگوی بررسی نیازها و ترجیحات تفرجی بازدیدکنندگان پارک های جنگلی (مطالعه موردی: پارک جنگلی تنگه چهل چای مینودشت)

سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری ، 2018-10-18

تاثیرات ناهمگنی سیمای سرزمین بر الگوی انتشار ذرات معلق

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2018-09-24

بررسی عناصر زیبا شناختی سیمای سرزمین در ارجحیت مکانی گردشگران

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار ، 2018-06-23

بررسی میزان نیترات در آب های زیرزمینی مناطق کشاورزی: مطالعه موردی دهستان قصبه غربی، سبزوار

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2018-02-02

مقالات سال 2017

ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﻫﺎي میانیابی در تخمین ذرات معلق

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

شناسایی نواحی مساعد فیزیوگرافی و اقلیمی شهرستان بافت جهت درختکاري گردو

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

مقالات سال 2016

ارائه مدل پیشنهادی برای ارزیابی کیفیت اکولوژیکی محیط شهری با رویکرد سیمای سرزمین

چهارمین کنگره بین المللی مهندس عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-29

تحلیل شرایط بادهای دارای ریزگرد در شهر جهت دستیابی به ساختار شهری پایدار، نمونه موردی: محله احمدآباد آبادان

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2016-11-08

تحليل فضايي توان توسعه سکونتگاه‌ها استان آذربایجان غربی با تأکید بر عوامل طبيعي

اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی ، 2016-09-15

بررسی غلظت ذرات معلق PM10 ،PM2.5و TSPشهر سبزوار و مقایسه آن با استانداردهای EPAو ایران

عمران، معماری، مديريت شهری و محيط زيست در هزاره سوم ، 2016-09-04

Estimation of Leaf Relative Water Content using Thermal Infrared Satellite Image

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی پـژوهشهای کاربردی در زیست شناسی ، 2016-04-22

Using Probabilistic Methods to Evaluate Landfire Hazard

دومين کنفرانس بین المللی مهندسی محيط زيست ، 2016-02-24

برآورد سطح زیر کشت محصولات زراعی گندم و جو

تفکیک اراضی و برآورد سطح زیر کشت محصولات زراع

مطالعه جامع آلودگی هوای شهر سبزوار: سنجش آلای

مطالعه جامع آلودگی هوای شهر سبزوار: سنجش آلای

مکان یابی و اولویت بندی محل استقرار ایستگاه هسازمان مرکزی

شورای راهبری مدیریت سبز

مدير گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

مدير گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی