مقالات سال 2021

بررسی تطبیقی مهمترین مؤلّفه های رمانتیسم در اشعار لویی آراگون و احمد شاملو

ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مقالات سال 2020

بررسی عقده حقارت در آثار آنی ارنو

Revue Des études De La Langue Française

بررسی عقده حقارت در آثار آنی ارنو

Revue Des études De La Langue Française

مقالات سال 2019

جوانب و مصادیق اسطوره‌ای در تصادف شبانه اثر پاتریک مودیانو

Plume

جوانب و مصادیق اسطوره‌ای در تصادف شبانه اثر پاتریک مودیانو

Plume

مقالات سال 2018

کهن الگوی کودک گمشده و ابعاد و مصادیق آن در

نقد زبان و ادبیات خارجی

مقالات سال 2017

نوشتار لوکلزیو، بازتاب حرکت فکری و فضایی وی

پژوهش زبان و ادبیات فرانسه

نوشتار لوکلزیو، بازتاب حرکت فکری و فضایی وی

پژوهش زبان و ادبیات فرانسه

مقالات سال 2017

poétique de la fuite et de l'errance dans l'oeuvre de Le Clézio en s'appuyant sur le cas de l'étoile errante et le livre des fuites

مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات ، 2017-11-15

آسیب شناسی آموزش قواعد دستوری زبان فرانسه

آسیب شناسی آموزش زبان های خارجه در ایران ، 2017-05-04

عضو شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی