مقالات سال 2020

Quasi-2D organic cation-doped formamidinium lead bromide (FAPbBr3) perovskite light-emitting diodes by long alkyl chain

Organic Electrinic

Preparation of ZnO-carbon quantum dot composite thin films with superhydrophilic surface

MATERIALS TECHNOLOGY

fvsxf

Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science

Facile preparation of ZnO nanostructured thin films via oblique angle ultrasonic mist vapor deposition (OA‑UMVD): a systematic investigation

Applied Physics A

Improvement in structural, electrical, and optical properties of Al‑doped ZnO nanolayers by sodium carbonate prepared via solgel method

Applied Physics A: Materials Science & Processing

مقالات سال 2019

بهینه‌سازی تزریق حفره با استفاده از لایه ترکیبی اکسید گرافن و اکسید مولیبدن جهت افزایش طول عمر دیودهای نورتاب آلی

مواد و فناوري هاي پيشرفته

Design and tailoring of one-dimensional ZnO nanomaterials for photocatalytic degradation of organic dyes: a review

RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES

Anion and Cation Co-Doped All-Inorganic Blue-Emitting Perovskite Quantum Dots for Light-Emitting Diodes

ََACS Applied Nanimaterials

Facile preparation of various ZnO nanostructures via ultrasonic mist vapor deposition: a systematic investigation about the effects of growth parameters

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS

ساخت نانوصفحات تک لایه ای (MS2(M=Mo, W با استفاده از چیدمان باتری لیتیومی

پژوهش فیزیک ایران

مقالات سال 2018

Synthesis of CdS/ZnO Hybrid Nanoarchitectured Films with Visible Photocatalytic Activity

BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN

Carbon quantum dots as nano-scaffolds for α-Fe2O3 growth: Preparation of Ti/CQD@α-Fe2O3 photoanode for water splitting under visible light irradiation

APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL

Two-dimensional materials in semiconductor photoelectrocatalytic systems for water splitting

Energy & Environmental Science

Vertically Aligned MoS2 Quantum dots/Nanoflakes Heterostructure: Facile Deposition with Excellent Performance toward Hydrogen Evolution Reaction

ACS Sustainable Chemistry & Engineering

مقالات سال 2019

بررسی ریخت شناسی لایه های نازک اکسید روی به روش سل-ژل با پایدار کننده های مختلف

دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی ، 2019-05-02

بررسی اثر فاصله نازل تا زیرلایه بر مورفولوژی لایه های متخلخل روی اکسید-پلیمر تهیه شده به روش التراسونیک مرطوب

دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی ، 2019-05-02

تاثیرات شرایط محیطی بر مشخصات نوری پروسکایت هالید آلی-معدنی

دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی ، 2019-05-02

سنتز نقاط کوانتومی پروسکایتی CsPbBr3 آلاییده با روبیدیوم در دمای اتاق

دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی ، 2019-05-02

مقالات سال 2018

افزایش طول عمر دیودهای نورتاب پلیمری بواسطه بهبود در تزریق حفره با بکارگیری لایه ترکیبی گرافن اکساید و مولیبدن اکساید

همایش ملی توسعه نانو ، 2018-03-07

تهیه نانولایه روی اکسید به روش سل ژل: بررسی مدون عوامل ساخت برای بدست آوردن ساختار دانه¬ای

همایش ملی توسعه نانو ، 2018-03-07

مقالات سال 2017

Effect of sol acidity on surface structure of mesoporous ZnO thin films

International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM 2017 ، 2017-09-15

تأثیر زمان عمردهی سل بر روی ساختار سطحی لایه نازک مزومتخلخل اکسید روی

كنفرانس فيزيك ايران 1396 ، 2017-08-31

Effect of lithium doping in electron injection layer on the LED performance in reverse structure

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران ، 2017-08-22

Synthesis of n-type and p-type CuInS2 thin films via simple SILAR method

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران ، 2017-08-22

Toward continuous crack-free mesoporous ZnO thin films prepared via facile soft-template sol gel method

2nd International Conference on Applied Surface Science ، 2017-06-15