مقالات سال 2022

The significant increasing photoluminescence quantum yield of the CdTe/CdS/ZnS core/multi‑shell quantum dots (QDs) by 60Co gamma irradiation

Applied Physics A

High luminescence of CdTe/CdSe/CdS core/shell/shell QDs: synthesis via a simple photochemical approach and gamma dosimetry application

Optimizing ultrasonic mist vapor deposition parameters toward facile synthesis of tungsten oxide nanofibers

Materials Science in Semiconductor Processing

مقالات سال 2021

Effect of concentration and shell thickness on the optical behavior of aqueous CdTe/ZnSe core/shell quantum dots (QDs) exposed to ionizing radiation

Luminescence

مقالات سال 2020

Improvement in structural, electrical, and optical properties of Al‑doped ZnO nanolayers by sodium carbonate prepared via solgel method

Applied Physics A: Materials Science & Processing

بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی CdS با غلظت‌های مختلف تحت تابش چشمه گاما به منظور کاربرد در دزیمتری

سنجش و ایمنی پرتو

Quasi-2D organic cation-doped formamidinium lead bromide (FAPbBr3) perovskite light-emitting diodes by long alkyl chain

Organic Electrinic

Preparation of ZnO-carbon quantum dot composite thin films with superhydrophilic surface

MATERIALS TECHNOLOGY

بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی CdS با غلظت‌های مختلف تحت تابش چشمه گاما به منظور کاربرد در دزیمتری

سنجش و ایمنی پرتو

Facile preparation of ZnO nanostructured thin films via oblique angle ultrasonic mist vapor deposition (OA‑UMVD): a systematic investigation

Applied Physics A

Investigation of optical and structural properties of aqueous CdS quantum dots under gamma irradiation

RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY

مقالات سال 2019

Anion and Cation Co-Doped All-Inorganic Blue-Emitting Perovskite Quantum Dots for Light-Emitting Diodes

ََACS Applied Nanimaterials

Facile preparation of various ZnO nanostructures via ultrasonic mist vapor deposition: a systematic investigation about the effects of growth parameters

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS

ساخت نانوصفحات تک لایه ای (MS2(M=Mo, W با استفاده از چیدمان باتری لیتیومی

پژوهش فیزیک ایران

White emissive alloyed core–shell CdSe1-xSx/ZnSe QDs: synthesis via a novel approach, investigating optical properties and application for photodegradation of methyl orange (MO)

MATERIALS TECHNOLOGY

بهینه‌سازی تزریق حفره با استفاده از لایه ترکیبی اکسید گرافن و اکسید مولیبدن جهت افزایش طول عمر دیودهای نورتاب آلی

مواد و فناوري هاي پيشرفته

بررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهاي گاما جهت کاربرد در دزیمتري

نانو مقیاس

مقالات سال 2017

Investigating the different conditions on solution processed MoOx thin film in long lifetime fluorescent polymer light emitting diodes

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS

مقالات سال 2016

ساخت و مشخصه یابی دیود نورتاب هیبریدی نیمه¬شفاف با ساختار معکوس

نانو مقیاس

مقالات سال 2021

گیاه ریواس به عنوان منبع برای سنتز نقاط کوانتومی کربن به روش ماکروویو و بررسی مشخصات اپتیکی آن

کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری ، 2021-02-13

تاثیر رنگ بر خواص نوری نقاط کوانتومی کربنی بعد از دریافت تابش گاما

کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری ، 2021-02-13

کنترل آسان مورفولوژی لایه های نازک WO3 تهیه شده به روش بخار مرطوب فراصوت

کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانوفناوری ، 2021-01-14

کنترل آسان مورفولوژی الیه های نازک WO3 تهیه شده به روش بخار مرطوب فراصوت

کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری ، 2021-01-14

مقالات سال 2019

بررسی اثر فاصله نازل تا زیرلایه بر مورفولوژی لایه های متخلخل روی اکسید-پلیمر تهیه شده به روش التراسونیک مرطوب

دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی ، 2019-05-02

بررسی ریخت شناسی لایه های نازک اکسید روی به روش سل-ژل با پایدار کننده های مختلف

دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی ، 2019-05-02

سنتز نقاط کوانتومی پروسکایتی CsPbBr3 آلاییده با روبیدیوم در دمای اتاق

دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی ، 2019-05-02

تاثیرات شرایط محیطی بر مشخصات نوری پروسکایت هالید آلی-معدنی

دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی ، 2019-05-02

مقالات سال 2018

بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی CdS با غلظتهای مختلف تحت تابش چشمه گاما به منظور کاربرد در دوزیمتری

کنفرانس سنجش و ایمنی پرتو ، 2018-10-18

تهیه نانولایه روی اکسید به روش سل ژل: بررسی مدون عوامل ساخت برای بدست آوردن ساختار دانه¬ای

همایش ملی توسعه نانو ، 2018-03-07

افزایش طول عمر دیودهای نورتاب پلیمری بواسطه بهبود در تزریق حفره با بکارگیری لایه ترکیبی گرافن اکساید و مولیبدن اکساید

همایش ملی توسعه نانو ، 2018-03-07

مقالات سال 2017

Effect of lithium doping in electron injection layer on the LED performance in reverse structure

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران ، 2017-08-22

Synthesis of n-type and p-type CuInS2 thin films via simple SILAR method

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران ، 2017-08-22

بهینه سازی مصرف انرژی در دیودهای نورتاب پلیمری

اولین همایش فرآیندهای گاز و پتروشیمی ، 2017-05-04

استاد مشاور انجمن علمی فیزیک