مقالات سال 2019

پتانسیلسنجی‌استفاده‌از‌انرژی‌خورشیدی‌در‌مناطق‌روستایی مطالعۀ موردی:‌شهرستان‌سبزوار

جغرافیا و توسعه

The evaluation of spatial variations of vegetation and surface temperature by using Remote Sensing (Case study: Fars province, 2017-1967)

Journal of Hydro sciences and Environment

مکانیابی جزایر حرارتی و انطباق آن با تصاویر ماهواره‌ای بر اساس مدل تاپسیس در شهر مشهد

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

Zoning and spatial analysis of poverty in urban areas (Case Study: Sabzevar City-Iran)

JOURNAL OF URBAN MANAGEMENT

ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی مناطق ۳۱گانهی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست ()۳۸۹۱-۶۱۳۲

اندیشه جغرافیایی

ارتباط فعالیت های تکتونیکی و تاثیر آن در فرونشست زمین در حوضه آبریز دشت جوین

هیدروژئومورفولوژی

ارزیابی، مدلسازی و پیشبینی توسعهی شهری نیشابور با تأکید بر زلزله

مطالعات جغرافیای مناطق خشک

مقالات سال 2018

پهنه بندی شدت خشکسالی در روستاهای شهرستان سبزوار بر اساس شاخص SPI

مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی

ارزيابي تغييرات پوشش گياهي با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: شهرستان گناباد ١٩٨٦-٢٠١٧ (

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

ارزیابی مراکز حساس و حیاتی به ویژه بیمارستان ها،درمانگاه ها و مرکز بهداشت ها بااصول پدافند غیر عامل (نمونه موردی شهر سبزوار)

جغرافیا و روابط انسانی

پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه ی موردی: روستاهای شهرستان سبزوار)

رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت

بررسي روند پارامترهاي اقليمي در شهر مشهد با استفاده از آزمون آماري در بازه زماني (١٩٩٠-٢٠١٧)

تحقیقات جدید در علوم انسانی

مکان گزینی ایستگاه های اتوبوس بر اساس مدل AHP با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر ایذه)

جغرافیای طبیعی چشم‌انداز زاگرس

ارزیابی تغییرات فضایی پوشش گیاهی و دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست و مادیس ( مطالعه ی موردی :استان فارس 2017-1986)

مهندسی و مدیریت آبخیز

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل آﻧﺘﺮوﭘﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ه زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰش در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺮﻗﺒﻪ-درود )ﻣﺸﻬﺪ -ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر(

جغرافیا و روابط انسانی

مقالات سال 2017

طبقه بندی اقلیمی استان خراسان رضوی بر اساس شاخص دومارتن

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

مدل پراکنش آلاینده منواکسیدکربن در شهر مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی

مقالات سال 2020

ارزیابی تغییرات جزایر حرارتی شیراز با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (سال¬های 1986و2019)

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ، 2020-01-11

ارزیابی تغییرات فضایی خشکسالی در خراسان بزرگ

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ، 2020-01-11

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهر شیراز با استفاده از تصاویر ماهواره ای(1986-2019)

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ، 2020-01-11

مقالات سال 2019

ارزیابی تغییرات فضایی خشکسالی در خراسان بسرگ

چهارمین همایش گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ، 2019-12-26

شناسایی مناطق در معرض خطر سیلاب در شهرستان کاشمر با استفاده از منطق فازی

چهارمین همایش گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ، 2019-12-05

شناسایی مناطق در معرض خطرسیلاب بر اساس سیستم های تصمیم گیری چند معیاره در شهرستان قوچان

اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک ، 2019-11-20

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎ گ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ

اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک ، 2019-11-20

بررسی نقش خشکسالی بر منابع آب و پوشش گیاهی در خراسان بزرگ

اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک ، 2019-11-19

امکان سنجی استفاده از انرژی های نو در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اسفراین)

اولین کنفرانس بین اللملی گردشگری بیان لوت ، 2019-05-02

مقالات سال 2018

پهنه‌بندی خطر زلزله در حوضه آبریز قوچان-فاروج

ششمین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران ، 2018-11-11

پهنه بندی خطر زلزله در حوزه ی آبریز جوین

ششمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ، 2018-10-24

بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDNI و ارتباط آن با پارامترهای اقلیمی در بازه زمانی 2016-1987 ( مطالعه ی موردی: شهرستان نیشابور)

دومین همایش بین المللی گرد و غبار ، 2018-04-27

بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI و ارتباط آن با پارامترهای اقلیمی

دومین همایش بین المللی گرد و غبار ، 2018-04-27

پهنهبندي و تحلیل آماري گردوغبار در جنوب خراسان رضوي (2016-2010)

چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار ، 2018-03-08

مقالات سال 2017

Simulation of Probability of Landslide Occurrence Using Information Value Model and the Shannon Entropy Equation (Case Study: Kharv-Neishabur Catchment- Iran)

Third International Congress Of Earth Sciences and Urban Development ، 2017-11-02

پهنه بندی خطر خطر زمین لغزش با استفاده از مدل WLC با بکارگیری تکنیک GIS در حوضه آبریز طرقبه

پنجمن همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ، 2017-10-19

ارزیابی پولتیک های موثر بر پدیده ی گرد و غبار در ایران

نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم ، 2017-05-26

« استفاده از مدل آنتروپی در ارزیابی مخاطره زمین لغزش در مسیر جاده پیشنهادی طرقبه-درود(مشهد- نیشابور)

استفاده از مدل آنتروپی در ارزیابی مخاطره زمین لغزش در مسیر جاده پیشنهادی طرقبه-درود(مشهد- نیشابور)