no level!

مقالات سال 2023

واکاوی صحت و بطلان شرکت مفاوضه و نقد و تحلیل آن در فقه مذاهب خمسه آراء امام خمینی ره و حقوق ایران

متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)

واکاوی صحت و بطلان شرکت مفاوضه و نقد و تحلیل آن در فقه مذاهب خمسه آراء امام خمینی ره و حقوق ایران

متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)

مقالات سال 2021

چالش های فقهی و حقوقی پیوند بیضه و تخمدان و آثار مترتب بر آن

حقوق پزشکی

مقالات سال 2020

بررسی فقهی اخذ مازاد بر تعرفه پزشکان (زیرمیزی)

مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

حمایت از حریم خصوصی بیماران از منظر فقه و حقوق

مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

واکاوی صحت و بطلان شرکت مفاوضه و نقد و تحلیل آن درفقه مذاهب خمسه،آراء امام خمینی(ره) و حقوق ایران

متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)

مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980)

دانش حقوق مدنی

مقالات سال 2019

تأثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر اختلاف فتاوی فقیهان در پاره‌ای از احکام خیار غبن و عیب با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)

متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)

مقالات سال 2019

واکاوی میزان تاثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر احکام خیارات

چهاردهمین آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان ، 2019-12-21