مقالات سال 2020

برآورد آب پایه به منظور ارزیابی جریان زیست‌محیطی در رودخانه‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعه موردی: رودخانه شامکان، سبزوار)

مهندسی منابع آب

Analysis of Spatial Changes of Extreme Precipitation and Temperature in Iran over a 50 Year Period

International Journal of Climatology

Relationships between Meteorological Drought and Vegetation Degradation Using Satellite and Climatic Data in a Semi-Arid Environment in Markazi Province, Iran.

Journal of Rangeland Science

The Effect of Climate Changes on the Wetland Moisture Variations and Its Correlation with Sand-Dust Events in a Semiarid Environment, Northwestern Iran

Journal of the Indian Society of Remote Sensing

آنالیز روند تغییر اقلیم با استفاده از شاخص های حدی داده های بلند مدت بارش و دما در جنوب شرق ایران ‎

برنامه ریزی منطقه ای

شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار و تعیین ویژگی‌های آن در شرق ایران

مهندسی اکوسیستم بیابان

Relationships between Meteorological Drought and Vegetation Degradation Using Satellite and Climatic Data in a Semi-Arid Environment in Markazi Province, Iran.

Journal of Rangeland Science

The Effect of Climate Changes on the Wetland Moisture Variations and Its Correlation with Sand-Dust Events in a Semiarid Environment, Northwestern Iran

Journal of the Indian Society of Remote Sensing

برآورد آب پایه به منظور ارزیابی جریان زیست‌محیطی در رودخانه‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعه موردی: رودخانه شامکان، سبزوار)

مهندسی منابع آب

مقالات سال 2019

ارزیابی شاخص‌های هواشناسی و روش‌های درون‌یابی به‌منظور پایش و پهنه‌بندی خشکسالی در مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز قم-کهک)

مهندسی اکوسیستم بیابان

مدل¬سازی مکانی حساسیت کانون¬های گرد و غبار به انتشار آن در شرق ایران با استفاده از مدل درخت رگرسیون تقویت شده BRT

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

پایش خشکسالی با استفاده از داده‌های سنجنده MODIS و مقایسه با شاخص هواشناسی SPI در دوره‌های کوتاه مدت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جازموریان).

پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز

مقالات سال 2019

مدیریت مناسب، حفظ و بهره وري بالا از آب سبز به عنوان منبعی استراتژیک در تأمین آب کشاورزي

اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی، گیاهان دارویی و طب سنتی ، 2019-12-25

بررسی تأثیرات منفی آلاینده هاي رواناب هاي شهري بر سلامت اکوسیستم و راهکارهاي حذف آنها و بهره وري بهینه از رواناب ها

اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی، گیاهان دارویی و طب سنتی ، 2019-12-25

شناسایی کانونهای برداشت گرد و غبار در حوزه آبخيز کویر مرکزی

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ، 2019-07-17

مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی به منظور شبیه سازی بارش در مناطق خشک و نیمه خشک

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ، 2019-07-17