persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :ثاتیر تمرینات توانبخشی ریوی بر عملکرد ریوی، اکسیژن شریانی، استرس، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران پساکرونا

عنوان نشریه :فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

عنوان مقاله :Aerobic training and vitamin E administration ameliorates cardiac apoptosis markers in rats exposed to methamphetamine

عنوان نشریه :European Journal of Translational Myology

عنوان مقاله :The effect of a pulmonary rehabilitation exercise program on patients after COVID-19, A report of three cases

عنوان نشریه :New Approaches in Sport Sciences

عنوان مقاله :The effect of a pulmonary rehabilitation exercise program on patients after COVID-19, A report of three cases

عنوان نشریه :New Approaches in Sport Sciences

عنوان مقاله :ثاتیر تمرینات توانبخشی ریوی بر عملکرد ریوی، اکسیژن شریانی، استرس، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران پساکرونا

عنوان نشریه :فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :Studying the Histopathological Effects of Aerobic Training Along With Vitamin E Consumption in the Cardiac of Methamphetamine-dependent Rats

عنوان نشریه :Journal of Vessels and Circulation

عنوان مقاله :ررسی اثر 8 هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن پروتئین پیش‌ساز آمیلوئید (APP) بافت هیپوکامپ درموش‌های صحرایی وابسته به متامفتامین (شیشه)

عنوان نشریه :مجله علوم پزشکی دانشگاه خراسان شمالی

عنوان مقاله :Comparison of Eight Weeks Exposure to Sunlight and Home-Based Pilates Training on Serum Vitamin D , CCL20 and Body Composition of Overweight Multiple Sclerosis Women

عنوان نشریه :Iranian journal of diabetes and obesity

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و معرض آفتاب بر مقادیر ویتامین D و برخی شاخص‌های عملکردی زنان مبتلا به MSدر دوره شیوع بیماری ویروس کرونا

عنوان نشریه :پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي

عنوان مقاله :تأثیر هشت هفته تمریه پیلاتس در خاوه و معرض وور خورشید بر مقادیر ویتامیه D ، تاب آوری و کیفیت خواب زوان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

عنوان نشریه :دانشکده پزشکی اصفهان

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :The role of estrogen-related receptor α in metabolic adaptations by endurance training in skeletal muscle of streptozotocin-induced diabetic rats

عنوان نشریه :Sport Sciences for Health

عنوان مقاله : Effects of Different Exercise Intensities on Serum Levels of Apelin and Chemerin in Male Wistar Rats

عنوان نشریه :Journal of Kerman university of Medical sciences

عنوان مقاله :The effect of rope Jump training on serum levels of lipocalin-2, anthropometric parameters, and aerobic power in obese adolescent boys

عنوان نشریه :Journal Of basic research in medical sciences

عنوان مقاله :The Effects of Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4 (PDK4) Inhibition on Metabolic Flexibility during Endurance Training in Skeletal Muscles of Streptozotocin-induced Diabetic Rats

عنوان نشریه :JKMU

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :The Effects of Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4 (PDK4) Inhibition on Metabolic Flexibility during Endurance Training in Skeletal Muscles of Streptozotocin-induced Diabetic Rats

عنوان نشریه :Journal of Kerman university of Medical sciences

عنوان مقاله :A Comparison of the effects of resistance training and Endurance training Protocols on serum Irisin level and Alkaline phosphatase activity in sedentry obese women

عنوان نشریه :Pol. J. Sport Tourism

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :Effect of Aerobic Exercises on Serum Levels of Apolipoprotein A1 and Apolipoprotein B, and Their Ratio in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

عنوان نشریه :tanaffos

مقالات سال 2016

عنوان مقاله :The Effects of Moderate-Intensity Interval Training on the Resistance to Induced Cardiac Ischemia in Adult Male Rats

عنوان نشریه :Qom Univ Med Sci

عنوان مقاله :A Comparative Study on the Effect of Endurance and Resistance Training on Angiogenesis Factors in Elderly Diabetic Patients

عنوان نشریه :

عنوان مقاله :effect of climatic conditions on exercise-induced asthma pulmonary function tests in 10e12 year old students.

عنوان نشریه :Journal of Bodywork & Movement Therapies

مقالات سال 2015

عنوان مقاله :The prediction of maximal lactate steady state via onset blood lactate accumulation by incremental exercise test in the young trained tyclists

عنوان نشریه :sport physiology

عنوان مقاله :Potential Effect of Opium Consumption on Controlling Diabetes and Some Cardiovascular Risk Factors in Diabetic Patients

عنوان نشریه :

مقالات سال 2014

عنوان مقاله :مقایسه عملکرد ریوی در فازهای فولیکوالر و لوتئال دوره قاعدگی در زنان آلرژیک و غیرآلرژیک ورزشکار

عنوان نشریه :

عنوان مقاله :The effect of glycogen depletion and lactate clamp on serum CGRP response to endurance training

عنوان نشریه :

مقالات سال 2013

عنوان مقاله :prevalance of cardiovascular riske factors in diabetic patients and itsrelationshipe with opium consumption

عنوان نشریه :علوم پزشکی گیلان

عنوان مقاله :The effect of aerobic exercise on plasma visfatin levels in men with type 2diabetes treated with metformin

عنوان نشریه :

مقالات سال 2012

عنوان مقاله :Comparison of Premenstrual Syndrome Status and Primary Dysmenorrheal in Active and Non-Active Students Pages 21-29

عنوان نشریه :

عنوان مقاله :Effect of pilates exercise on primary dysmenorrhea

عنوان نشریه :MUI

عنوان مقاله :The Effect of Cardiac Rehabilitation on the Serum Levels of Adiponectin and Lipoproteins in Male Atherosclerotic Patients

عنوان نشریه :

عنوان مقاله :Exercise induced bronchospasm in physically fit female students of Kerman University and their pulmonary function tests

عنوان نشریه :Journal of Bodywork & Movement Therapies

عنوان مقاله :Prevalence of Exercise Induced Asthma in Female School Students

عنوان نشریه :

مقالات سال 2010

عنوان مقاله :Does Exercise Deprivation Increase the Tendency Towards Morphine Dependence in Rats?

عنوان نشریه :

مقالات سال 2022

آیا تمرینات ورزشی می تواند در دوره ترک اعتیاد کمک کننده باشد؟

پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و مدیریت راهبردی در ورزش ، 2022-09-01

تاثیریک دوره تمرین هوازی زیر بیشینه بر سطوح پلاسمایی الاستاز نوتروفیل دربیمارانCOPD

پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و مدیریت راهبردی در ورزش ، 2022-09-01

مقالات سال 2020

EFFECT OF AEROBIC EXERCISE ON FLAT, DOWNHILL, AND UPHILL LEVEL ON SERUM LEVELS OF LEPTIN AND ADIPONECTIN IN CHRONIC OBSTRUVTIVE PULMINARY DISEASE PATIENTS

Chest ، 2020-06-26

پایان نامه های سال 2024

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با و بدون مکمل سلنیوم بر سطوح هورمون‌های تیروئیدی، نیمرخ لیپیدی، فاکتور التهابی و کیفیت زندگی زنان مبتلابه بیماری کم‌کاری تیروئید

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عاطفه خیرابادی

مقایسه اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی با و بدون مکمل‌یاری ژل رویال برفعالیت پاراکسوناز ۱ و اکسیداسیونLDL و شاخص‌های آمادگی‌جسمانی در زنان مبتلا به کبدچرب غیرالکلی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نازنین ربانی

مقایسه اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر شاخص ها و آنزیمهای کبدی در زنان دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ریحانه صادقی سراب

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت متوسط بر سطوح استئوکلسین غیرکربوکسیله، مقاومت به انسولین و شاخص¬های عملکرد جسمانی زنان چاق

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مصطفی فخر آل علی

پایان نامه های سال 2023

تأثیر تمرینات استقامتی براتوفاژی در قشر پیشانی مغز موش های صحرایی وابسته به مت آمفتامین

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):فخرالدین ایزدی منش

تأثیر دو برنامه¬ی تمرین هوازی و ترکیبی (هوازی- مقاومتی) به همراه دریافت ویتامین E بر برخی پروتئین ها و ژن های مرتبط با آپوپتوزیس سلول های قلب رت های نر وابسته به مت آمف

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):حمیدرضا سلیمی

اثرات متقابل هفت هفته تمرینات هوازی و مکمل یاری با پیپرین بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو، التهابی، بافت شناسی و تخریب عملکردی کلیوی ناشی از پاراکوات در موش های نر نژاد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اعظم خلیق

مقایسه اثر هشت هفته تمرینات بازتوانی قلبی بر برخی شاخص‌های عملکرد قلبی-تنفسی، جسمانی و ترکیب بدنی بین زنان و مردان دارای بیماری قلبی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مرضیه حکمت جو

اثر یک دوره تمرینات تخصصی توانبخشی ریوی بر بهبود عملکرد تنفسی، آمادگی جسمانی و شاخصهای آنتروپومتریک بیماران با اختلالات ریوی ناشی از کووید 19

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا جلیلی

تاثیر تمرینات هوازی و موضعی بر بهبود بیماران شریان محیطی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اسما کریمی

اثر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت متوسط بر شاخص های درگیر در عملکرد شناختی در هیپوکامپ رت های وابسته به مت آمفتامین¬ (شیشه)

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):احد شفیعی بافتی

مطالعه کاربردهای کاتالیزوری و کاتالیزوری نوری اکسید روی حامل حساس کننده های آلی در سنتز ترکیبات آلی

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):زهرا جلیلی

تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر عملکرد و بهبود علائم بیماران شریان محیطی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه شاهی

پایان نامه های سال 2022

اثر یک دوره تمرینات کراس فیت بر شاخص های آمادگی جسمانی، مهارتی و عملکرد بازیکنان فوتبال

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فرشید عمارلو

تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و محیط باز بر شاخص‌های Sirt1، CCL20، ویتامینD سرمی، عملکرد جسمانی و برخی عوامل روانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):حلیمه وحدت پور

تأثیر هشت هفته تمرین تداومی با شدت متوسط بر شاخص¬های اکسایشی و ضد اکسایشی کلیوی در موشهای صحرائی وابسته به مت آمفتامین(شیشه)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد اسماعیل نژادزنده جان