مقالات سال 2020

سیاستگذاری محیط ‌زیست در ایران: چالش‌ها و راه‌حل‌ها(مستخرج از رساله)

فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقالات سال 2020

مناسبات هیدروپلتیک ایران در غرب آسیا و سیاست گذاری کاهش تنش(جزو 8 مقاله برگزیده)

مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا ، 2020-02-16

کتب سال 2020

آب, عدالت و امنیت

ناشر : دانشگاه مفید قم

هیدروپلتیک سویه ها و رویکردها(فصلی از کتاب)

ناشر : پژوهشکده مطالعات راهبردی