14

مقالات سال 2020

A model for financial supply chain management with two different financial Approaches

Journal of Modelling in Management

مقالات سال 2019

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت تجاری سازی فناوری با استفاده از روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل شبکه‌یی (ANP)

مهندسی صنایع و مدیریت شریف

مقالات سال 2018

Development of a model for assessing technology commercialization success

Int. J. Business Innovation and Research

Developing a Fuzzy Expert System to Predict Technology Commercialization Success

Journal of Industrial and Systems Engineering

مقالات سال 2021

ارائه مدلی برای ارزیابی موفقیت تجاری سازی فناوری

یازدهمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری ، 2021-12-09

عضو کمیسیون موارد خاص

مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع