ادراک دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار از اثرات داوطلبی در رویدادهای ورزشی و غیرورزشی ' in 2016'

Marketing mix in Iran Sport Tourism Industry ' in 2014'

The impacts of sport tourism development in Kish Island ' in 2013'

Strategic Planning for Development of Sport Events Tourism Industry in Iran ' in 2013'

A Survey on Annual Periodization of the Iranian Skillful Male Badminton Coaches ' in 2013'

تعیین ارتباط بین نوستالژی با نگرش گردشگران ورزشی نوستالژیک ' in 2017'

همایش بین المللی مدیریت و علوم انسانی

تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی داوطلبان ورزشی بر انگیزش آنها ' in 2017'

پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

بررسی فرصت ها و تهدیدهای صنعت گردشگری ورزشی سبزوار ' in 2016'

توسعه علوم و فناوری های نوین در ایران

شناسایی شاخص های عنصر مکان در بازاریابی گردشگری ورزشی ایران ' in 2015'

هشتمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی

Effective Factors on Women Participation in Mountaineering; Case Study: Binalud Mountains, Neishabur-Iran ' in 2014'

6TH IWG WORLD CONFERENCE ON WOMEN AND SPORT

بررسی آمیخته های بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی ایران ' in 2011'

دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی

book in 2018

مدیریت نوآوری در ورزش

Publisher :

book in 2010

گردشگري ورزشي

Publisher :