آسیاهای بادی سیستان، بررسی تجارب معماری پایدار دشت های بادخیز، با تأکید بر تحلیل اجزای کالبدی آسباد شماره 2 مچی، قلعه چه رییس ' in 2017'

book in 2015

مستندسازی و تحلیل سیما و منظر شهر تاریخی بیرجند

Publisher : اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان

آشنایی با مناظر فرهنگی جهان

Publisher : میراث کتاب