مقالات سال 2019

گزارش اختصاصی دوسالانه معماری ونیز 2018

معمار

مقالات سال 2018

The Role of Flexibility and Adaptability in Extending the Lifespan of Traditional Houses, the Case of Sabzevar, Iran

Studies of Architecture, Urbanism and Environmental Sciences Journal

مقالات سال 2017

A Review of Flexibility and Adaptability in Housing Design

International Journal of Contemporary Architecture -The New ARCH

مقالات سال 2018

بررسی ابعاد زمینه گرایی در روستاهای تاریخی ایران

3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design ، 2018-09-08

مقایسه سیستم حمل ونقل عمومی شهر مشهد با اصول نوشهرگرایی

3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design ، 2018-09-08

مقالات سال 2017

Traditional house typologies revived. A case study in Sabzevar, Iran

2nd Silk Cities International Conference, Reconnect population to urban heritage in the Middle East & Central Asia 2nd Silk Cities International Conference ، 2017-07-13

آق قلعه، مقیاسی ناشناخته از شهرهای نوبنیاد ایلخانی

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی- خراسان رضوی ، 2017-02-14

کتب سال 2019

Urban Heritage Along the Silk Roads

ناشر : Springer

رییس کمیته ی اصلاح الگوی مصرف

سرپرست دانشکده معماری و شهرسازی

سرپرست دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی