مقالات سال 2020

Exposure to suboptimal ambient temperature during specific gestational periods and adverse outcomes in mice

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

Assessment of anomalies and effects of climate change on reference evapotranspiration and water requirement in pistachio cultivation areas in Iran

Arabian Journal of Geosciences

Climate change impacts on the cultivation areas of date palm tree in Iran

Arabian Journal of Geosciences

برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال کوهستانی بر پایه گیاه نخود

هیدروژئومورفولوژی

بررسی قدرت تفکیک مکانی مناسب داده های بارش روزانه بازکاوی مرکز اروپایی پیش بینی های میان مدت بر روی ایستگاههای هواشناسی شمالشرق ایران

آیا تغییر اقلیم فرصت است یا تهدید؟ )ارزیابی دگرگونیهای محتمل اقلیمی بر محدوده کشت درختان مناطق گرمسیری ایران، مطالعه موردی؛ نخل خرما(

پژوهش های اقلیم شناسی

برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال کوهستانی بر پایه گیاه نخود (مطالعه‌ی موردی: نیمه‌ی شمالی استان اردبیل)

هیدروژئومورفولوژی

مقایسه و تخمین سپیدایی سطوح مختلف کاربری اراضی با استفاده از روش سبال و متریک

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

Quantifying the Long-Term Flood Regulation Ecosystem Service under Climate Change Using SWAT Model

ecopersia

برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال کوهستانی بر پایه گیاه نخود

هیدروژئومورفولوژی

Assessment of anomalies and effects of climate change on reference evapotranspiration and water requirement in pistachio cultivation areas in Iran

Arabian Journal of Geosciences

Climate change impacts on the cultivation areas of date palm tree in Iran

Arabian Journal of Geosciences

آیا تغییر اقلیم فرصت است یا تهدید؟ )ارزیابی دگرگونیهای محتمل اقلیمی بر محدوده کشت درختان مناطق گرمسیری ایران، مطالعه موردی؛ نخل خرما(

پژوهش های اقلیم شناسی

برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال کوهستانی بر پایه گیاه نخود (مطالعه‌ی موردی: نیمه‌ی شمالی استان اردبیل)

هیدروژئومورفولوژی

مقایسه و تخمین سپیدایی سطوح مختلف کاربری اراضی با استفاده از روش سبال و متریک

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

Quantifying the Long-Term Flood Regulation Ecosystem Service under Climate Change Using SWAT Model

ecopersia

مقالات سال 2019

ارزیابیپیامدهای تغییراقلیمبر روند و ساختار پارامترهای آبوهواییمؤثربر تولید پستهمطالعهیموردی: سبزوار

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

بررسی اثر فراسنج های اب هوایی بر عملکرد دفاعی نیروهای نظامی-مطالعه موردی استان خوزستان

اطلاعات جغرافیایی

Utilizing daily excessive concentration hours to estimate cardiovascular mortality and years of life lost attributable to fine particulate matter in Tehran, Iran

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

شناسایی اثرات مواجهه کوتاه‌مدت شرایط تنش حرارتی-رطوبتی بر رشد و نمو جنین

محيط زيست جانوري

Evaluating Physical Changes in Aquatic Zones and Their Relation with Precipitation in Fars Province

پیش‌نگری اثرات تغییر اقلیم بر بارش فصلی مناطق سردسیر ایران براساس سناریوهای واداشت تابشی RCP))

فیزیک زمین و فضا

شبیه سازی اثر گرمایش جهانی بر میانگین و رخدادهای حدی برخی متغیرهای هیدرواقلیمی در حوضه ی آبریز شاندیز

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

مدلسازي عوامل اقليمي مؤثر بر افت سطح آبهاي زيرزميني با رويکرد تغيير اقليم (مطالعه موردي: دشت مشهد)

پژوهش آب ایران

واکاوی آماری امواج گرمایی زابل

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

تحلیل و بررسی تغییرات الگوهاي فضایی جزایر دمایی استان اصفهان

آمايش محيط

بررسی میدانی عملکرد فراسنج های آب وهوایی در گردشگری و اعتبارسنجی شاخص های زیست اقلیمی تالاب گندمان

جغرافیا و پایداری محیط

مقالات سال 2018

بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر کشت زرشک در ایران

علوم و مهندسی محیط زیست

چشم انداز اقلیم حوضه جنوبی دریای خزر تحت شرایط گرمایش جهانی، مطالعه موردی: مدل گردش کلی HadCM3

مخاطرات محیط طبیعی

بررسی ارتباط دمای خاک با پارامترهای آب و هوایی در شمال غرب ایران (2015-1992)

جغرافیا و توسعه ناحیه ای

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی انباشت گرمایی مناطق کشت درخت سیب در ایران در دوره آینده

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

Impacts of climate change on apple tree cultivation areas in Iran

CLIMATIC CHANGE

پایش تغییرات سطح آب دریاچه‌ی پریشان با استفاده از شاخص‌های سنجش از دور

هیدروژئومورفولوژی

Modeling the role of topography on the potential of tourism climate in Iran

modeling earth systems and environment

مقالات سال 2017

روش ترکیبی ELECTRE-FAHP جهت ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد مکانیابی دفن پسماند در شهر اهواز

جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

بررسی ساختار جو در زمان رخداد آتش سوزي در شمال ایران

آمایش جغرافیایی فضا

ارزیابی مخاطرات دمایی منطقة جنوب شرق ایران

امداد و نجات

چشم انداز مصرف برق کشور در دوره 2011-2100تحت شرایط تغییر اقلیم

جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

بررسی ساختار جو در زمان رخداد آتش سوزی در شمال ایران

آمايش جغرافيايي فضا

Climate Change and Simulation of Cardiovascular Disease Mortality: A Case Study of Mashhad, Iran

Iranian Journal of Public Health

بررسی نقش ناهمواری ها در شکل گیری نواحی و خرده نواحی آب و هوایی استان همدان

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

مقالات سال 2016

تحلیل رخداد بارشی شدید منجر به سیل 28 تیر 1394 در استان البرز

مدیریت مخاطرات محیطی

تحليل تغييرات بارش حوضهي آبريز هراز با استفاده از روشهاي آماري و تکنيک تحليل طيفي

هیدروژئومورفولوژی

مدل‌سازي و تحلیل مکانی نشانگان سندرم اسهال در استان مازندران

اپيدميولوژي ايران

برآورد نیاز آبی محصول سیب زمینی در اقلیم تربت حیدریه و تخمین تبخیر تعرق واقعی بر اساس تبخیر و تعرق مرجع

انسان و محیط زیست

ارزیابی تغییرات دما و بارش جنوب شرق ایران با استفاده از ریزمقیاس نمایی خروجی مدل های مختلف گردش عمومی جو

پژوهشهای جغرافیای طبیعی

تحليل تغييرات بارش حوضهي آبريز هراز با استفاده از روشهاي آماري و تکنيک تحليل طيفي

هیدروژئومورفولوژی

تحلیل رخداد بارشی شدید منجر به سیل 28 تیر 1394 در استان البرز

مدیریت مخاطرات محیطی

مقالات سال 2015

ناحيه بندي آب وهوايي استان چهارمحال وبختياري بااستفاده از تکنیک های نوین اماری

مجله پژوهش آب ايران

نقش اقلیم در معماری بافت های مختلف شهری مطالعه موردی شهر سبزوارISC

مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي

بررسي اثر توپوگرافي بر پتانسيل اقليم گردشگري

برنامه ريزي و توسعه گردشگري

مقالات سال 2014

تحلیل مخاطره گرد وغبار وروند تغییرات آن در غرب وجنوب غرب ایران

امداد و نجات

تحلیل مخاطره گرد وغبار وروند تغییرات آن در غرب وجنوب غرب ایران

امداد و نجات

مقالات سال 2013

شناسایی نواحی بهینه آب و هوایی برای احیای جنگل های بلوط (مطالعه موردی : استان کرمانشاه)

جغرافیا و پایداری محیط

بررسی آماری و سینوپتیکی پدیده شرجی در استان های شمالی ایران

فضاي جغرافيايي

بررسی ارتباط عناصر آب و هوایی با بیماری ناخنک چشم (مطالعه ی مقایسه ای شهرهای مشهد و زاهدان )

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقالات سال 2012

تحلیل سینوپتیکی بارش های حوضه های اترک و گرگان رود(39 بارش فراگی)

جغرافيا و توسعه

بررسی وقوع درجه های مختلف استرس های گرمایی در سواحل جنوب ایران

جغرافیا و پایداری محیط

مقالات سال 2020

امکانسنجی اقلیمی کشت زعفران در استان آذربایجانغربی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ، 2020-08-13

مقالات سال 2019

آیا تغییر اقلیم فرصت است یا تهدید؟ (ارزیابی دگرگونی¬های محتمل اقلیمی بر محدوده کشت درختان مناطق گرمسیری ایران، مطالعه موردی؛ نخل خرما)

ششمین كنفرانس بین‌المللی - منطقه‌ای تغییر اقلیم ، 2019-11-19

پیش نگری دگرگونی¬های محتمل اقلیمی بر مناطق گرمسیری ایران (مطالعه موردی: مناطق کشت درخت نخل خرما)

سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس ، 2019-06-13

مقالات سال 2018

ارزیابی آسایش حرارتی در فضاهای آموزشی مورد، استان خراسان شمالی، شهرستان سنخواست

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش وپژوهش ، 2018-11-23

پهنه‌بندی دمای خاک در شمال غرب ایران

دومین کنفرانس ملی آب وهواشناسی ایران ، 2018-05-09

مقالات سال 2017

بررسی اثر تفاوت فصل بر آلاینده های هوای شهر مشهد

پنجمین کنگره بین المللی عمران ،معماری, توسعه شهری ، 2017-12-28

شبیه سازی توان برق مصرفی کشور تحت گرمایش جهانی در افق 2100

اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت انرژی ، 2017-10-24

بررسی روند تغییر دمای اعماق مختلف خاک در شمال غرب ایران

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ، 2017-08-30

بررسی روند تغییرات نیازهای سرمایشی و گرمایشی در شهرهای استان خوزستان

کنفرانس بین المللی عمران ،معماری وشهرسازی ایران معاصر ، 2017-08-16

مقالات سال 2016

توزیع مکانی مرحله رسیدگی محصول انار در خراسان رضوی

سومین همایش ملی تغییرات اقلیمی ومهندسی توسعه پایدار ، 2016-08-11

ارزیابی معماری همساز با اقلیم شهر خرم آباد

دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری ، 2016-05-22

ارزیابی معماری همساز با اقلیم شهر خرم آباد با استفاده از شاخص ماهانی

دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری ، 2016-05-20

تبیین ساختار جو در زمان رخداد موج گرما در ایران -جولای 2014

دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی ، 2016-03-16

بررسی نیازهای سرمایشی- گرمایشی در خراسان رضوی

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، 2016-02-23

مقالات سال 2015

تعیین فصول طبیعی در راستای مصرف بهینه انرزی

اولین کنفرانس سالانه پزوهش های معماری ، 2015-12-21

پهنه بندی آب وهوایی استان فارس با استفاده از روش های آماری چند متغییره

اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی ، 2015-08-06

شبيه سازي برخي نمايه هاي حدي اقليمي در ايستگاههاي منتخب سواحل درياي خزر تحت شرايط گرمايش جهاني

نخستین کنگره ملی آبياری وزهکشی ايران ، 2015-05-14

بررسی سینوپتیکی امواج گرمایی ایران و ارتباط آن با سیستم های مانع مطالعه موردی ۱۱ جولای ۲۰۰۱

کنفرانس ملی هواشناسی ایران ، 2015-04-23

ارزیابی انطباق معماری ساختمانهای شهر قائمشهر با شرایط زیست اقلیمی

مهندسی عمران شهرسازی وتوسعه پایدار ، 2015-02-05

مقالات سال 2014

ارزیابی و تاثیر پارامترهای آب و هوایی بر روی روسازی راهها در شرق کشور

توسعه پایدار در علوم جغرافیا برنامه ریزیفمعماری وشهرسازی ، 2014-12-21

بررسی وضعیت خشکسالی ایران از دیدگاه آمایش سرزمین

اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوبشرق ایران ، 2014-12-18

بررسی وضعیت خشکسالی ایران در دیدگاه آمایش سرزمین

اولین گنگره ملی آمایش سرزمین با تاکید برجنوب سرق ایران ، 2014-10-29

شناسایی مکان های محدودیت دار برای مزارع بادی در آذربایجان شرقی

دومین همایش محیط زیست انرژی پدافند زیستی ، 2014-10-09

تحلیلی بر پتانسیل اقلیم گردشگری تبریز

دومین همایش محیط زیست انرژی پدافند زیستی ، 2014-09-11

ارزیابی وپهنه بندی اقلیم گردشگری شهرستان نوشهر

جغرافیا بستر توسعه ، 2014-05-05

تحلیل همدیدی الگوهای مه در فرودگاه همدان

اولین همایش ملی جغرافیا شهرسازی و توسعه پایدار ، 2014-02-27

معماری همساز با اقلیم(مطالعه موردی-سبزوار)

اولین همایش ملی جغرافیا شهرسازی و توسعه پایدار ، 2014-02-27

بررسی عملکرد نمایه های یخبندان آمریکایی،نروژی وفنلاندی در برآورد عمق نفوذ یخبندان خاک

سی ودومین گردهمایی ونخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ، 2014-02-19

بررسی عملکرد نمایه های یخبندان آمریکایی،نروژی وفنلاندی در برآورد عمق نفوذ یخبندان خاک ( مطالعه موردی، شهرستان بجنورد)

نخستین کنگره بین المللی علوم زمین ، 2014-02-19

بررسی عملکرد نمایه های یخبندان آمریکایی،نروژی وفنلاندی در برآورد عمق نفوذ یخبندان خاک ( مطالعه موردی، شهرستان بجنورد)

نخستین کنگره بین المللی علوم زمین ، 2014-02-19

مقالات سال 2013

بررسی زمان کشت و گلدهی محصول زعفران (مطالعه مقایسه ای: استانهای آذربایجان غربی و خراسان)

آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران ، 2013-10-30

پهنه بندی اقلیم اسایش گردشگری استان همدان با استفاده از شاخص هارتفورد

همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین ، 2013-07-08

تعیین شاخص اقلیم گردشگری همدان با استفاده ازgis

همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین ، 2013-07-08

ارزیابی پتانسیل های اقلیم گردشگری استان گلستان با استفاده از شاخص فشار عصبی

توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارکهای ملی وتالابها ، 2013-05-16

مقالات سال 2012

شناسایی الگوهای جوی موثر بر وقوع حداکثر بارش های روزانه در مناطق خشک (مطالعه موردی شهرستان سبزوار)

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2012-04-15

مقالات سال 2011

ارزیابی - پهنه بندی رخداد خشکسالی از طریق نمایه SPI با استفاده از قابلیتهای نرم افزار Gis1 - مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش حیدری نیشابور

هواشناسی ومدیریت آب کشاورزی ، 2011-11-23

پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد باتاکید برخشکسالی های کشاورزی وهیدرولوژیکی(مطالعه موردی استان اصفهان)

همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت ، 2011-02-24

بررسی مقایسه ای عملکرد شاخص پوشش گیاهیNDVI وشاخص SPIدرپایش خشکسالی های استان اصفهان

همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت ، 2011-02-24

مقالات سال 2010

بررسی بارش های ایام شیشه و ارتباط آن با الگوهای سینوپتیکی جو در شمال شرق ایران

همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری با عنوان فضای جغرافیایی،رویکردآمایشی،مدیریت محیط ، 2010-11-21

تحلیل سینوپتیکی یخبندان های استان خراسان رضوی

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه،آب،خاک و هوا ، 2010-11-14

بررسي وتعيين منابع رطوبتي بارش هاي حوضه هاي اترك وگرگانرود

اولین همایش ملی توسعه منابع آب ، 2010-10-28

بررسی و تعیین منابع رطوبتی بارش های حوضه های اترک و گرگانرود

اولین همایش ملی توسعه منابع آب ، 2010-10-28

بررسی الگوهای سینوپتیکی وقوع خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه

دومین همایش ملی بحران زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه ، 2010-06-27

بررسی وارزیابی شاخص های زیست اقلیمی موثر برآسایش انسان

دومین همایش ملی شهر سالم ، 2010-05-28

برآورد عمق یخبندان و بررسی دمای هوا و اعماق مختلف خاک (مطالعه موردی سبزوار)

دومین همایش ملی شهر سالم ، 2010-05-26

مقالات سال 0000

برسی و ارزیابی شاخصهای زیست اقلیمی موثر بر اسایش انسا ندر شهر سبزوار

دومین همایش ملی شهر سالم ، 0000-00-00

بررسی وتحلیل سینوپتیکی خشکسالی های استان قم

چالش آب در استان قم ، 0000-00-00

پهنه بندی اقلیمی شرق وشمال شرق ایران با رویکر

تعیین فصول اقلیمی شهرستان سبزوار بارویکرد مصر

تعیین فصول اقلیمی شهرستان سبزوار بارویکرد مصر

توان سنجي نيروگاههاي بادي با روش فازي-اي اچ پ

کاربرد مدل ماهانی در ارزیابی همسازی مسکن با ا

کاربرد مدل ماهانی در ارزیابی همسازی مسکن با ا