مقالات سال 2021

واکاوی تغییرات دمای استان آذربایجان شرقی با رویکرد تغییر اقلیم با استفاده از مدل SDSM

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

برآورد تغییرات دماي سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و الگوریتم هاي تک پنجره، تک کانال و پلانک (مطالعه موردي دشت بجنورد)

پژوهش های محیط زیست

Evaluation of the Effect of Geographical Parameters on the formation of the Land Surface Temperature by applying OLS and GWR, A Case study Shiraz City, Iran

Urban Climate

واکاوی تغییرات دمای استان آذربایجان شرقی با رویکرد تغییر اقلیم با استفاده از مدل SDSM

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر اراضی انسان ساخت با استفاده از مدل CA-Markov مطالعه موردی (حوضه آبریز دشت بجنورد)

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی

Evaluation of the Effect of Geographical Parameters on the formation of the Land Surface Temperature by applying OLS and GWR, A Case study Shiraz City, Iran

Urban Climate

مقالات سال 2020

توانسنجی کشت درخت انگور در ایران براساس شرایط اقلیمی

آب و خاک

بررسی مراحل فنولوژی درخت انگور کشمشی و تغییرات انباشت نیاز سرمایی آن در ایران

جغرافیای طبیعی

بررسی‌اثرات‌تغییر‌اقلیم‌بر‌زمان‌رخداد‌آستانۀ زیستی‌و مرحلۀ گُلدهی درخت‌انگور در‌ایران

پژوهشهای جغرافیای طبیعی

بررسی مراحل فنولوژی درخت انگور کشمشی و تغییرات انباشت نیاز سرمایی آن در ایران

جغرافیای طبیعی

توانسنجی کشت درخت انگور در ایران بر اساس شرایط اقلیمی

آب و خاک

توانسنجی کشت درخت انگور در ایران براساس شرایط اقلیمی

آب و خاک

بررسی مراحل فنولوژی درخت انگور کشمشی و تغییرات انباشت نیاز سرمایی آن در ایران

جغرافیای طبیعی

بررسی‌اثرات‌تغییر‌اقلیم‌بر‌زمان‌رخداد‌آستانۀ زیستی‌و مرحلۀ گُلدهی درخت‌انگور در‌ایران

پژوهشهای جغرافیای طبیعی

مقالات سال 2019

واکاوی اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره

بوم شناسی گیاهان زراعی

بهينه سازي جهت سازههاي ساختماني بر اساس تابش انرژي خورشيد در همدان

جغرافیا

واکاوی آماری امواج گرمایی زابل

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

بررسي آسایش اقلیمي و ارتباط آن با شاخصهاي فیزیولوژیك انسان(مورد: استان سیستان و بلوچستان

مطالعات علوم محيط زيست

رفتارشناسی نیازهای درجه روز گرمایشی در ناحیه ی خراسان بزرگ

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

ارزیابیپیامدهای تغییراقلیمبر روند و ساختار پارامترهای آبوهواییمؤثربر تولید پستهمطالعهیموردی: سبزوار

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

واکاوی اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره

بوم شناسی گیاهان زراعی

واکاوی آماری امواج گرمایی زابل

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

واکاوي تعداد روزهايیخبندان ایستگاه همدید گرگان با رویکرد تغییر اقلیم

مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك

رفتارشناسی نیازهای درجه روز گرمایشی در ناحیه ی خراسان بزرگ

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

واکاوی زمانی- مکانی درجه روز سرمایشی در شمال شرق ایران

جغرافیا و برنامه ریزی

مقالات سال 2018

ارزیابی همدیدي بارش سنگین 9 فروردین 1386 استان خراسان رضوي

آمایش جغرافیایی فضا

واکاوی تغییرات نیازهای درجه روز گرمایشی تحت شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

مقایسه و پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بجنورد طی دوره های خشکسالی و ترسالی با استفاده از شاخص های SPI RAI PN

اکو هیدرولوژی

Spatial modeling of seasonal precipitation–elevation in Iran based on aphrodite database

modeling earth systems and environment

بررسی ساختار جو در زمان رخداد طوفان‌های تندری همراه با بارش شدید در شمال شرق ایران

آب و هواشناسی کاربردی

مقالات سال 2017

واکاوی روزهای بارانی ایران مبتنی بر برونداد پایگاه داده بارش آفرودیت

پژوهش هاي جغرافياي طبيعي

واکاوي روند تاوهي قطبی در نیمکره شمالی

جغرافيا و مخاطرات محيطي

بررسی سيستم های سينوپتيک جو در زمان رخداد برف سنگين در استان های شمالی ايران

تحقیقات منابع آب ایران

مقالات سال 2021

واکاوی تغییرات نیازهای درجه روز رشد تجمعی چغندر قند در استان خراسان جنوبی تحت شرایط تغییر اقلیم

ششمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین ، 2021-03-05

مقالات سال 2020

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهر شیراز با استفاده از تصاویر ماهواره ای(1986-2019)

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ، 2020-01-11

ارزیابی تغییرات جزایر حرارتی شیراز با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (سال¬های 1986و2019)

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ، 2020-01-11

مقالات سال 2019

تحلیلی بر تغییرات نیازهای درجه روز سرمایشی شهر مشهد تحت سناریو واداشتی تابشی

سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ، 2019-10-23

مقالات سال 2018

واکاوی روند دما و بارش در استان کردستان با رویکرد تغيير اقليم

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران ، 2018-05-09

بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDNI و ارتباط آن با پارامترهای اقلیمی در بازه زمانی 2016-1987 ( مطالعه ی موردی: شهرستان نیشابور)

دومین همایش بین المللی گرد و غبار ، 2018-04-27

بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI و ارتباط آن با پارامترهای اقلیمی

دومین همایش بین المللی گرد و غبار ، 2018-04-27

مقالات سال 2017

بررسی روند تغییرات نیازهای سرمایشی و گرمایشی در شهرهای استان خوزستان

کنفرانس بین المللی عمران ،معماری وشهرسازی ایران معاصر ، 2017-08-16

پهنه بندی کشت انار با استفاده از پارامترهای اقلیمی در استان خراسان رضوی

سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها ، 2017-03-09

مقالات سال 2016

پتانسیل سنجی احداث نیروگاه های خورشیدی با بررسی پارامترهای آب و هوایی در استان کردستان با استفاده از GIS

سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی ، 2016-11-03

بررسی آسایش دمایی و معماری استان چهارمحال بختیاری بر اساس شاخص آوانز و ماهانی

سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی ، 2016-11-03

مطالعه شرایط اقلیمی برای توسعه توریسم با استفاده از شاخص TCI

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری ، 2016-05-12

بررسی سازوکارهای جوی- اقیانوسی در زمان رخداد جبهه زایی بر روی دریا در جنوب غرب آسیا

سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس ، 2016-02-28

واکاوی روند بارش زمستانه ایران زمین

پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر افلیم ، 2016-01-26

مقالات سال 2015

بررسی وضعیت سیستمهای سینوپتیک جو در زمان رخداد برف سنگین در غرب ایران

سومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار ، 2015-11-11

ارتباط بین یخبندان زودرس پاییزه و دیررس بهاره بر تولید و عملکرد محصول سیب در خراسان رضوی

کنفرانس ملی هواشناسی ایران ، 2015-04-23

ارتباط بین یخبندان زودرس پاییزه و دیررس بهاره بر تولید و عملکرد محصول سیب در خراسان رضوی

کنفرانس ملی هواشناسی ایران 1394 ، 2015-04-23

ارتباط بین یخبندان زودرس پاییزه و دیررس بهاره بر تولید و عملکرد محصول سیب در خراسان رضوی

کنفرانس ملی هواشناسی ایران 1394 ، 2015-04-23

تحلیل سینوپتیکی دماهای حداکثری سبزوار

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در جغرافیا و گردشگری ، 2015-03-04

تحلیل سینوپتیکی دماهای حداکثری سبزوار

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در جغرافیا و گردشگری ، 2015-03-04

تحلیل سینوپتیکی دماهای حداکثری سبزوار

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در جغرافیا و گردشگری ، 2015-03-04

ارزیابی همدیدی-ماهواره ای بارش فوق سنگین خراس