دکتر محمّدرضا واعظی‌کاخکی، عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری (شروع همکاری از ۱۳۷۵)؛  
دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی؛ 
گرایش تخصصی: فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی؛

فارغ التحصیل از:  دانشگاه نیوکاسل، انگلستان (Newcastle University, UK)؛
رزومه

مشاور گیاه درمانی و طب سنتی (www.phytomed.ir)

logoHandCursor

کتابهای تألیف شده:

  • فنون رنگ آمیزی در علوم گیاهی، انتشارات دانشگاه حکیم، ۱۳۸۲

  • کاربرد کامپیوتر در نگارشهای علمی و پایان نامه، انتشارات مرندیز، ۱۳۸۷

  • مهارتهای آماده سازی پایان نامه، انتشارات مرندیز و انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۳٫

  • فرهنگ زیست شناسی گیاهی، انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۶

.

Dictionary of Plant Biology_4   Plant Staining  Maharatha 1   Computer Book

دروس در حال تدریس:

کارشناسی ارشد و دکتری 

(رشته های علوم گیاهی، بیوشیمی، سلولی و مولکولی، بیوتکنولوژی کشاورزی، تربیت بدنی، ادبیات فارسی)

کارشناسی 

(زیست شناسی، بیوشیمی، سلولی، علوم گیاهی، تربیت بدنی)

کارشناسی 

 (سایر دروس تدریس شده)
 بیولوژی سلول (دکتری)

 فیزیــــولوژی گیاهی ۱
 (تغذیه گیاهی، جذب و انتقال مواد)

 ازدیاد نباتات
(روش‌های تکثیر در گیاهان)

 متابولیــــسم در کشت سلول و بافت گیاهی (ارشد) 

 فیزیــــولوژی گیاهی ۲
 (فتوسنتز و تنفس)

 تشریح و مورفولوژی گیاهی

 بیوانفــــورماتیک (ارشد) 

 فیزیــــولوژی گیاهی ۳
(رشد و نمـــــو گیاهی)

 اصول و روش‌های رده‌بندی گیاهان

 روش تحقیق (ارشد)

مبانی فیزیولوژی گیاهی (رشته بیوشیمی، سلولی و جانوری)

ریخـــت‌زایی و انــــدام‌زایی گیاهی
(اُرگانوژنز و مورفوژنز گیاهی)

 کشت سلول و بافت (رشته سلولی و ملکولی) (ارشد)

 گیاهـــــــان دارویی

تالوفیت‌ها

 کاربرد کامپیــــوتر در زیست‌شناسی (ارشد)

سیستماتیک گیاهی ۱

 گیاه‌شناسی عمومی

هالـوفیـــت‌ها (ارشد)

 سیستماتیک گیاهی ۲

 کاربرد کامپیوتر در علوم ورزشی

 متـــــــون تخصصی زیست شناسی
(زبان تخصصی)

زیست‌شنــــــــاسی عمـــــــومی

 آمــــار زیسـتــــی
(آمار حیاتی)

 

 جلبک شناسی

 

 

برنامه هفتگی (نیمسال اول ۹۹۹۸):

 – ۴۶

 –  ۲۴

۱۲۲

۱۰۱ – ۲

 – ۸۱۰

کارگاه آمار زیستی

رشد و نمـــــو گیاهی

شــنـبـه

مجازی

روش تحقیق 

آز+مبانی فیزیولوژی گیاهی 

آمار زیستی

یک‌شنبه

۲۱۷
آز+مبانی فیزیولوژی گیاهی  آز+مبانی فیزیولوژی گیاهی 

مبانی فیزیولوژی گیاهی 

دوشـنبه

۲۰۷

جلبک شناسی

گیاهان دارویی

سه‌شنبه

۲۱۷
– 

– 

چهارشنبه

زمینه تحقیقاتی:

۱- بررسی ملکولی و ژنی تنش‌های غیرزیستی
۲- بررسی لوکوس‌های صفات کمّی (QTL)
٣- بیوشیمی گیاهی (بویژه بیوشیمی گیاهان دارویی)
۴کشت سلول و بافت گیاهی

Email (1):     vaezi @ hsu.ac.ir
Email (2):   m.r.vaezi @ gmail.com      (برای ارسال پروژه های درسی)
Office Tel: (+98) 51- 44013008
Office Fax: (+98) 51- 44013365
Faculty Tel: (+98) 51- 44013170