معرفی

دکتر محمّدرضا واعظی‌کاخکی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری؛  
دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی؛ 
گرایش تخصصی: فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی؛

فارغ التحصیل از:
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتری: دانشگاه نیوکاسل، انگلستان (Newcastle University, UK)؛
رزومه

مشاور گیاه درمانی و طب سنتی (www.phytomed.ir)

کتابهای تألیف شده:
  • فنون رنگ آمیزی در علوم گیاهی، انتشارات دانشگاه حکیم، ۱۳۸۲
  • کاربرد کامپیوتر در نگارشهای علمی و پایان نامه، انتشارات مرندیز، ۱۳۸۷
  • مهارتهای آماده سازی پایان نامه، انتشارات مرندیز و انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۳٫
  • فرهنگ زیست شناسی گیاهی، انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۶

.

 دروس در حال تدریس:

 

کارشناسی ارشد و دکتری 

(رشته های علوم گیاهی، بیوشیمی، سلولی و مولکولی، علوم جانوری، بیوتکنولوژی کشاورزی، تربیت بدنی، ادبیات فارسی)

کارشناسی 

(زیست شناسی، بیوشیمی، سلولی و مولکولی، علوم گیاهی، علوم جانوری، شیمی دارویی، تربیت بدنی)

کارشناسی 

(زیست شناسی، بیوشیمی، سلولی و مولکولی، علوم گیاهی، علوم جانوری، شیمی دارویی، تربیت بدنی)

بیولوژی سلول (دکتری) فیزیــــولوژی گیاهی ۱
 (تغذیه گیاهی، جذب و انتقال مواد)
ریخـــت‌زایی و انــــدام‌زایی گیاهی
(اُرگانوژنز و مورفوژنز گیاهی)
بیوسیستماتیک پیشرفته گیاهی (دکتری)  فیزیــــولوژی گیاهی ۲ (فتوسنتز و تنفس) زیست شناسی تکوینی گیاهی
جذب و انتقال در گیاهان (ارشد)

 فیزیــــولوژی گیاهی ۳
(رشد و نمـــــو گیاهی)

 تشریح و مورفولوژی گیاهی

روش تحقیق

 مبانی فیزیولوژی گیاهی

 ازدیاد نباتات
(روش‌های تکثیر در گیاهان)

 بیوانفــــورماتیک (ارشد) 

 گیاهـــــــان دارویی

  اصول و روش‌های رده‌بندی گیاهان

 کاربرد کامپیــــوتر در   زیست‌شناسی (ارشد)

 سیستماتیک گیاهی ۱

 گیاه‌شناسی عمومی
(مبانی گیاهشناسی)

 هالـوفیـــت‌ها (ارشد)

 سیستماتیک گیاهی ۲

 کاربرد کامپیوتر در علوم ورزشی

رشد و نمو گیاهی پیشرفته (ارشد)  کشت بافت و سلول گیاهی

 زیست‌شنــــــــاسی عمـــــــومی

یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته (ارشد)

 آمــــار زیسـتــــی
(آمار حیاتی) و
کارگاه آمار زیستی

 تالوفیت‌ها
متابولیــــسم در کشت سلول و بافت گیاهی (ارشد) 

کشت سلول و بافت (رشته سلولی
و ملکولی)
 (ارشد)

 جلبک شناسی

 متــــون تخصصی زیست شناسی
(زبان تخصصی)

 

برنامه هفتگی (نیمسال دوم ۱۴۰۲۱۴۰۳):

 

۸ – ۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۲ ۲ – ۴ ۴ – ۶ ۶ – ۸
شنبه
جلبک‌شناسی کارگاه آمار زیستی

مبانی گیاهشناسی

یکشنبه
فیزیولوژی گیاهی ۳
(رشد و نمو گیاهی)
***
دوشنبه
کارگاه آمار زیستی تکثیر گیاهان ***
سه شنبه
مبانی فیزیولوژی گیاهی جذب و انتقال در گیاهان (ارشد) *** هالـوفیـــت‌ها (ارشد)
چهارشنبه
——————– ——————– *** ——————– ——————– ——————–

زمینه تحقیقاتی:

۱- بررسی ملکولی و ژنی تنش‌های غیرزیستی
۲- بررسی لوکوس‌های صفات کمّی (QTL)
٣- بیوشیمی گیاهی (بویژه بیوشیمی گیاهان دارویی)
۴کشت سلول و بافت گیاهی

Email (1):     vaezi @ hsu.ac.ir
Email (2):   m.r.vaezi @ gmail.com 
WhatsApp, Telegram, Eitaa:  @phytomed
Office Tel: (+98) 51- 44013580
Office Fax: (+98) 51- 44013580
Faculty Tel: (+98) 51- 44013500