دکتر محمّدرضا واعظی‌کاخکی، عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری (شروع همکاری از ۱۳۷۵)؛  
دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی؛ 
گرایش تخصصی: فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی؛

فارغ التحصیل از:  دانشگاه نیوکاسل، انگلستان (Newcastle University, UK)؛
رزومه

مشاور گیاه درمانی و طب سنتی (www.phytomed.ir)

logoHandCursor

کتابهای تألیف شده:

  • فنون رنگ آمیزی در علوم گیاهی، انتشارات دانشگاه حکیم، ۱۳۸۲

  • کاربرد کامپیوتر در نگارشهای علمی و پایان نامه، انتشارات مرندیز، ۱۳۸۷

  • مهارتهای آماده سازی پایان نامه، انتشارات مرندیز و انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۳٫

  • فرهنگ زیست شناسی گیاهی، انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۶

.

Dictionary of Plant Biology_4   Plant Staining  Maharatha 1   Computer Book

دروس در حال تدریس:

کارشناسی ارشد و دکتری 

(رشته های علوم گیاهی، بیوشیمی، سلولی و مولکولی، علوم جانوری، بیوتکنولوژی کشاورزی، تربیت بدنی، ادبیات فارسی)

کارشناسی 

(زیست شناسی، بیوشیمی، سلولی و مولکولی، علوم گیاهی، علوم جانوری، شیمی دارویی، تربیت بدنی)

کارشناسی 

(زیست شناسی، بیوشیمی، سلولی و مولکولی، علوم گیاهی، علوم جانوری، شیمی دارویی، تربیت بدنی)
 بیولوژی سلول (دکتری)

 فیزیــــولوژی گیاهی ۱
 (تغذیه گیاهی، جذب و انتقال مواد)

 ریخـــت‌زایی و انــــدام‌زایی گیاهی
(اُرگانوژنز و مورفوژنز گیاهی)

 روش تحقیق در علوم پایه (ارشد)

 فیزیــــولوژی گیاهی ۲
 (فتوسنتز و تنفس)

 زیست شناسی تکوینی گیاهی

 متابولیــــسم در کشت سلول
و بافت گیاهی
 (ارشد) 

 فیزیــــولوژی گیاهی ۳
(رشد و نمـــــو گیاهی)

 تشریح و مورفولوژی گیاهی

 کشت سلول و بافت (رشته سلولی
و ملکولی)
 (ارشد)

 مبانی فیزیولوژی گیاهی

 ازدیاد نباتات
(روش‌های تکثیر در گیاهان)

 بیوانفــــورماتیک (ارشد) 

 گیاهـــــــان دارویی

  اصول و روش‌های رده‌بندی گیاهان

 کاربرد کامپیــــوتر در   زیست‌شناسی (ارشد)

 سیستماتیک گیاهی ۱

 گیاه‌شناسی عمومی

 هالـوفیـــت‌ها (ارشد)

 سیستماتیک گیاهی ۲

 کاربرد کامپیوتر در علوم ورزشی

 کشت بافت و سلول گیاهی

 زیست‌شنــــــــاسی عمـــــــومی

 آمــــار زیسـتــــی
(آمار حیاتی)

 تالوفیت‌ها
 جلبک شناسی

 متــــون تخصصی زیست شناسی
(زبان تخصصی)

 

برنامه هفتگی (نیمسال دوم ۹۹۱۴۰۰):

 – ۴۶

 –  ۲۴

۱۲۲

۱۰۱ – ۲

 – ۸۱۰

شــنـبـه

مجازی
 فیزیولوژی گیاهی ۱ زیست شناسی تکوینی گیاهی روش تحقیق

یک‌شنبه

۲۱۷
روش تحقیق مبانی فیزیولوژی گیاهی  آمار زیستی

دوشـنبه

۲۰۷
ریخت‌زایی و اندام‌زایی گیاهی
آز+
مبانی فیزیولوژی گیاهی 
آز+
مبانی فیزیولوژی گیاهی 
آز+
مبانی فیزیولوژی گیاهی 

سه‌شنبه

۲۱۷
–  کارگاه
آمار زیستی
کارگاه
آمار زیستی
کارگاه
آمار زیستی
آز+
فیزیولوژی گیاهی ۱

چهارشنبه

زمینه تحقیقاتی:

۱- بررسی ملکولی و ژنی تنش‌های غیرزیستی
۲- بررسی لوکوس‌های صفات کمّی (QTL)
٣- بیوشیمی گیاهی (بویژه بیوشیمی گیاهان دارویی)
۴کشت سلول و بافت گیاهی

Email (1):     vaezi @ hsu.ac.ir
Email (2):   m.r.vaezi @ gmail.com      (برای ارسال پروژه های درسی)
WhatsApp, Telegram:  @phytomed
Office Tel: (+98) 51- 44013008
Office Fax: (+98) 51- 44013365
Faculty Tel: (+98) 51- 44013170